"ליקויים חמורים"
דו"ח המבקר: אי סדרים ובזבוזי כספים

דוח המבקר על השלטון המקומי מציג שורת ליקויים מדאיגים בהתנהלות השלטון המקומי. עיריית בית שמש מסרה למבקר דיווחים בלתי מהימנים.

ערוץ 7 , ג' בכסלו תשע"ח

דו"ח המבקר: אי סדרים ובזבוזי כספים-ערוץ 7
יוסף שפירא
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (שלישי) את דוח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2017.

הדוח עוסק במגוון נושאים בשלטון המקומי - מערכתיים וממוקדים כאחד - שהם בעלי חשיבות רבה לשמירה על שלטון החוק, המנהל התקין ורווחת התושבים.

הליקויים העיקריים:

הביקורת בעיריות הרצליה, רהט, אשקלון ובני ברק העלתה ממצאים רבים בדבר ביצוע עבודות בנייה על ידן או על ידי תאגידים העירוניים שלהן בניגוד להוראות החוק והתקנות. המבקר מציין כי עבירות על חוק התכנון והבנייה המבוצעות דווקא על ידי מי שאמון על שמירת החוק ואכיפתו הן חמורות במיוחד.

הממצאים גם מעוררים חשש כבד להעלמת עין של הוועדות המקומיות הרצליה, רהט, אשקלון ובני ברק מעבודות בנייה לא חוקיות של הרשויות המקומיות ותאגידיהן, ועל אכיפת חוק לא מספקת ולא שוויונית באופן הפוגע באמון הציבור בשלטון החוק, ומחליש את כוח ההרתעה כנגד עבריינות בנייה.

דירקטוריונים של תאגידים עירוניים

בדוח מוצגים ליקויים מהותיים בתפקוד דירקטוריונים של חברות עירוניות, המנהלות כספי ציבור רבים.

לדברי המבקר, הדירקטורים בחברות העירוניות הם מורי הדרך ושומרי הסף בתאגיד, ומתפקידם לקבוע מטרות ויעדים לחברה ולפקח על הנהלת החברה. "חוסר תפקוד או תפקוד חלקי של הדירקטוריון עלולים לפגוע במערך האיזונים והבלמים בחברה ובפעילותה, וכך לגרום למשבר כספי בחברה ולפגוע קשות באינטרס הציבורי שעבורו הוקמה החברה".

מתקני שירותים ציבוריים ברשויות המקומיות

בדיקת השירותים במרחב העירוני הציבורי נעשתה בארבע עיריות, תל אביב-יפו, עכו, טבריה ונצרת. ליקויים רבים נמצאו במיוחד בערים עכו, טבריה ונצרת - במצבם, בתחזוקתם, בניקיונם ובנגישותם של מתקני השירותים הציבוריים.

''היעדרם של שירותים ציבוריים או תחזוקה וניקיון ירודים שלהם עלולים לפגוע במישרין בבריאותו של ציבור המשתמשים ואף ליצור מפגעים תברואתיים סביבתיים - הן לתושבי הרשות המקומית והן למבקרים לשעה בתחום המרחב הציבורי העירוני, ובהם תיירים", קובע המבקר.

אבטחת מידע והגנת הפרטיות

ברשויות המקומיות נעשה שימוש רב במאגרי מידע הכוללים נתונים אישיים רבים על התושבים. ככל שהן מרבות להשתמש במאגרי מידע גוברת הסכנה שהמידע ייחשף ברבים ותיפגע פרטיותם של התושבים.

דוח בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות ברשויות המקומיות שפרסם מבקר המדינה במאי 2012 העלה ליקויים רבים הן במישור המאסדרים בתחום זה - משרד המשפטים ומשרד הפנים - והן במישור הרשויות המקומיות.

ממצאי הביקורת הנוכחית מלמדים כי במועד סיום הביקורת הנוכחית, כחמש שנים לאחר שבוצעה הביקורת הקודמת, משרד הפנים ומשרד המשפטים, עדיין מטילים את האחריות לאסדרת הנושא האחד על השני. המבקר מציין שהמשרדים לא פעלו לתיקון הליקויים שהועלו בביקורת הקודמת.

נאות חובב

בכל הקשור להקמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים, קיבלו המועצה והעומד בראשה אנדריי אוזן, את החלטותיהם בהליכים פגומים ולא סדורים מבלי שניתנו נימוקים ענייניים בחלק מהנושאים. זאת בניגוד לדעתם של הגורמים המקצועיים שליוו את הקמת הפרויקט, והכול תוך כדי פגיעה באינטרס הציבורי.

המבקר שפירא קובע כי מחדליה של המועצה בניהול הקמתו של מבנה המועצה ומרכז המבקרים הובילו להגדלה ניכרת בתקציב ולהתמשכות העבודות להקמת הפרויקט מעבר ללוחות הזמנים שקבעה, וכן העלו חשש ליציבות המבנה.

''משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה התנהלותה הבלתי אחראית של המועצה והעומד בראשה בכל הנוגע להוצאת כספי ציבור, כסף לא להם, המעידים על זלזול בחובתם לשמור על הקופה הציבורית'', נאמר בדוח.

עיריית טבריה

ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים חמורים, ובראשם אי-סדרים חמורים בניהול הכספים; אי-טיפול העירייה בליקויים שעליהם הצביעו גורמי הביקורת השונים; והעברת כספי עירייה שלא כדין לגופים שאינם עירוניים בדרך של תמיכה עקיפה לרבות על ידי תשלום הוצאות המים והחשמל שלהם.

משרד הפנים כשל בתפקידו לפקח על התנהלותה הכספית של העירייה, זאת אף שכבר הוער לו בדוח מבקר המדינה משנת 2013 על הדרך שבה הוא מבצע פיקוח ובקרה על ההתנהלות הכספית של הרשויות המקומיות.

עיריית בית שמש

הממצאים העלו שורה ארוכה של ליקויים, חלקם חמורים וחלקם אף מתחום טוהר המידות. חומרת הדבר נעוצה בכך שחלק ניכר מהליקויים עלה כבר בביקורת הקודמת.

הדוח גם מעלה תופעה מדאיגה וחמורה: העירייה דיווחה על תיקון הליקויים שהוצגו בדוח המבקר מ-2011, אולם בביקורת נמצא כי רוב הליקויים לא תוקנו ודיווחי העירייה התבררו כלא מהימנים.

המועצה האזורית מטה בנימין

נמצא כי חלק מסמכויות המועצה מופעלות בידי גופים פרטיים בניגוד לדין, והמועצה אף מתקצבת את פעולותיהם. הקריטריונים שפרסמה המועצה לחלוקת תמיכות למוסדות ציבור כללו גם כאלה המנוגדים לנוהל התמיכות של משרד הפנים וכללו גם שמירת קרקעות וגאולת קרקעות.

נמצא כי לצורך מתן התמיכות קבעה המועצה תנאים רבים וספציפיים כל כך עד שמלכתחילה מעט מאוד גופים יכלו לעמוד בהם. כך גם הקריטריונים "גופים הפועלים לשמירה על קרקעות" ו"גופים הפועלים לגאולת קרקעות באיו"ש" אשר יש חשש שהם "נתפרו למידותיהן" של עמותות ספציפיות.

ראש המועצה אבי רואה שימש בין השנים 2013-2017 גם כיו"ר מועצת יש"ע (הוא פרש מתפקידו במועצת יש"ע לקראת סיום הביקורת).

מבקר המדינה קובע כי כראש המועצה פעל רואה בניגוד עניינים מוסדי בכל הנוגע למעורבותו בהענקת התמיכות של המועצה למועצת יש"ע. התנהלות המועצה האזורית משמעה כי היא משמשת מעין צינור להעברת כספים מהמדינה לעמותה. העברה 'סיבובית' של חלק ממענקי הממשלה לעמותה מעלה חשש לעירוב שיקולים זרים של מקבלי ההחלטות.

בשנת 2015 פעלו בתחום שיפוטה של המועצה 154 עסקים ללא רישיון עסק (כ-52% מכלל העסקים טעוני רישיון). עם עסקים אלה נמנים 63 עסקים בתחום המזון וכן עסקים רבי-קהל, דבר היוצר סכנה לשלום הציבור, לבריאותו ולביטחונו.

מבקר המדינה שפירא כותב בדוח, ''בביקורת נמצאו ליקויים רבים בהתנהלות המועצה האזורית מטה בנימין, חלקם חמורים. עם התחומים השונים שבהם נמצאו ליקויים נמנים אלה: קשרי הגומלין בין המועצה ובין הוועדים המקומיים והאגודות השיתופיות ביישובי המועצה; התנהלות המועצה בנוגע לתמיכותיה הכספיות במוסדות ציבור; ניהול מערך התקשרויות המועצה עם ספקים בכלל והתקשרויותיה לקבלת שירותי הסעה בפרט; וניהולה את רישוי העסקים במועצה.

''בחינה של התנהלות המועצה בכל הנוגע להענקת תמיכות ולהתקשרויותיה עם ספקים מעוררת חשש כבד שהמועצה העדיפה עמותות וספקים מסוימים על פני עמותות וספקים אחרים. דבר זה מעורר חשש לפגיעה בעקרונות השוויון, החיסכון והיעילות, העומדים בבסיסם של הכללים המסדירים הענקת תמיכות ובבסיסם של דיני המכרזים''.

עיריית צפת

הממצאים מלמדים על מחדלים וכשלים של עיריית צפת בעיקר בכל הנוגע לטיפול בפלישת בעלי עסקים לשטחים ציבוריים בתחום שיפוטה של העירייה, עד כדי העלמת עין מכוונת מהפרות חוק חמורות בעניין זה. הממצאים מצביעים על אוזלת היד של העירייה, על זלזול שלה במשאבים הציבוריים ועל פגיעה באינטרס הציבורי.

מועצה מקומית ריינה

ממצאי הביקורת החמורים במועצה המקומית מלמדים על פגיעה מתמשכת בעקרונות הבסיסיים של שלטון החוק. בין היתר נמצא כי בעלי תפקידים במועצה לא מילאו את תפקידם כראוי; כי ראש המועצה ועובדים בכירים פעלו בחשש לניגוד עניינים, בלא שהצהירו על כך ובלא שפעלו לנטרולו של החשש; וכי המועצה פעלה באופן לא תקין ולא אחראי מהבחינה הכספית.

המועצה המקומית באר יעקב

ראש המועצה מאז 2003 הוא ניסים גוזלן. בתקופה הרלוונטית לדוח, רָווחה ברשות תרבות של תפקוד לקוי ואי-תקינות מינהלית העלולה להגיע עד כדי פגיעה בטוהר המידות, ובעניינים מסוימים פעלו חברי מועצה והעומד בראשה שלא כדין, ובין היתר בכל הנוגע להעסקת קרובי משפחה, מתן תמיכות והקצאת מקרקעין שלא כדין, וניגודי עניינים של נבחרים. אופן תפקודה של הרשות מצביע על זלזול בהוראות חוק שיש בו כדי לגרום לפגיעה באמון הציבור.

תגובת מועצת בנימין לדוח המבקר:

''המועצה האזורית מטה בנימין פועלת עפ"י החוק ובהתאם לתקנות וההנחיות המחייבות את הרשויות המקומיות. מבין אלפי פעולות שהמועצה מבצעת מדי שנה ונבדקו על ידי מבקר המדינה נמצאו פעולות בודדות שלגביהן סבר מבקר המדינה שנעשו בהן טעויות.

''מדובר בטעויות שרובן טכניות שנעשו בתום לב והמועצה לומדת את הדו"ח והקימה צוות מקצועי לתיקון הליקויים כנדרש בחוק. זאת כחלק מהאני מאמין של המועצה שעליה לפעול ולהתנהל בצורה מקצועית, מתוך יושרה והגינות מקצועית ואישית וכמובן על פי חוק.

''תושבי המועצה האזורית מטה בנימין בפרט וכלל תושבי מדינת ישראל יודעים שמועצה אזורית מטה בנימין, מנהליה ועובדיה פועלים במסירות ומקצועיות ע"פ כל כלל וחוק''.

תגובת מועצת באר יעקב:

מועצת באר יעקב מצוייה מזה זמן בתהליך עמוק ומשמעותי של שינויים תוך ארגוניים. תהליך זה כולל גם את החלפת כל שדרת הניהול של המועצה: מנכ"ל, גזבר, מהנדסת ויועצת משפטית. מהלך זה יצא לדרך זמן רב לפני דו"ח הביקורת.

יודגש כי הליקויים עליהם הצביע המבקר בדוח שבדק את השנים 2004-2013 , אופייניים לתהליך בו מושבה קטנטנה בת 110 שנים שמנתה כ6000 נפש , בה כולם מכירים את כולם וכולם דואגים לכולם מזנקת בין ליל פי כחמישה למימדים של כ 27,000 נפש .

כאמור, המועצה מטפלת בכל הליקויים, תוך התמקדות בפיתוח העיר והזנקתה קדימה בכל התחומים לרווחת התושבים.

תגובת תנועת רגבים:

"תמיכת הרשויות המקומיות בפעילות רגבים נעשתה תוך שמירה קפדנית על כללי המנהל התקין ודרישות החוק. יש רשויות שמבזבזות את כספי הציבור על תמיכה בארגונים קיצוניים אנטי ציוניים, ויש כאלו, כדוגמת הרשויות ביו"ש, שרואות בשמירה על אדמות המדינה כערך ציבורי וציוני, אנו גאים בהן"

תנועת רגבים מוכרת למעלה מעשור כשחקן מרכזי בתחום שמירת אדמות המדינה, מאבק בבניה בלתי חוקית ובפגיעה באיכות הסביבה, וכן בשמירה על מנהל תקין בנושאים אלו, ולפיכך אך טבעי כי המועצה האזורית בנימין, כמו רשויות מקומיות נוספות, תומכת בפעילות רגבים המתבצעת בתחומה.

בזמן שעיריית תל אביב מעבירה מדי שנה מאות אלפי שקלים מכספי הציבור, לארגונים קיצוניים אנטי ציוניים כמו שלל ארגוני סיוע למסתננים מאפריקה, "רופאים לזכויות אדם", תיאטרון יפו שמעלה הצגות על הנכבה ו"האגודה לזכויות האזרח", אנו גאים בכך שהרשויות המקומיות ביהודה ושומרון פועלות לקדם אינטרס ציוני מובהק של שמירת אדמות המדינה.

בג"ץ קבע זה מכבר כי הרשויות המקומיות רשאיות לתמוך בפעילות ציבורית בסוגיות מדיניות ולאומיות, וזאת תוך שמירה על כללי המינהל התקין, ניהול דיון וליווי של הייעוץ המשפטי.

לטענה המשתמעת כי יש קשר בין תמיכת המועצה לבין העובדה שמנכ"ל העמותה שימש בעבר כעוזר ראש המועצה אין שחר, מאחר ורשויות מקומיות נוספות תומכות בפעילות רגבים בהיקפים דומים. זאת ועוד, פעילותו של מנכ"ל העמותה נעשתה בהתאם להנחיות ייעוץ משפטי מלווה, תוך הקפדה על ההנחיות למניעת ניגוד עניינים ולזות שפתיים.

עמותת רגבים עוסקת רבות בענייני מנהל תקין, ולכן אך טבעי יהיה שתעתור לבית המשפט כנגד רשויות שונות שחל ליקוי ממשי בתפקודן - והראיה לכך שבמקרים רבים בתי המשפט קיבלו את טענות העמותה.

רק לפני ימים ספורים שיבח בג"צ את חשיבותה של עתירה, שהוגשה במסגרת הפעילות הנתמכת ע"י מועצת בנימין, כנגד בניה בלתי חוקית והשתלטות על קרקעות, וקבע כי "אכן עתירות מהסוג הזה מסייעות ומאירות עם זרקור על השטח" (השופט דנציגר בג"ץ 5503/16).

הטענה בדו"ח כי יש טעם לפגם בכך שרשות מוניציפלית תתמוך בפעילות משפטית של הגשת עתירות כנגד רשויות מדינה שונות, שאינן ממלאות את חובתן הציבורית וכשלו בתפקודן, מגוחכת לא פחות ממי שיטען מדוע מבקר המדינה ממומן מכספי המדינה ובמקביל מבקר את פעילותה.