כנס רבני הציונות הדתית
כנס רבני הציונות הדתיתצילום: ארגון רבני הקהילות - אריה מינקוב

ב"ה יום ה', ט''ו תמוז תשע"ח

לכבוד
בד"ץ העדה החרדית
ירושלים

שלום רב

ראיתי היום שאני נחשב לגוי שיינו יין נסך בגלל שלראשי כיפה סרוגה. בני ראש כולל, נחשב לגוי ויינו יין נסך כיוון שלראשו כיפה סרוגה. מאות ואלפי בני תורה ויראי שמים ותלמידי חכמים מופלגים נחשבים לגויים ויינם יין נסך כיון שלראשם כיפה סרוגה.

מאידך ידוע לי מבעל קיוסק בשוקא דזונות תל ברוך (ששירתתי איתו במילואים) שהרבה "חרדים" בלבוש המתאים מבקרים מדי לילה בשוקא הנ"ל ובעוד שווקים כאלה. מסתבר שצדיקים כאלה הלובשים קאפעטעס ו"ביבער היט" וחוגרים גרטל בתפילה ויש להם "געקרויזלטע פאייס" ומבקרים בשוקא הנ"ל יכולים להיות עובדים ביין ביקבים שהרי לראשם הכובע המתאים. תמהני מה דעתכם על החבר"ה של "רעב אהראלעך" שחובשים כיפות סרוגות.

היידשקייט אינה מתחילה ואינה מסתיימת בכשרות האוכל. יש גם מצוות ועבירות של בין אדם לחבירו, בפסילתכם את חובשי הכיפות הסרוגות עברתם עבירות חמורות של הלבנת פנים ברבים, הוצאת שם רע, שקר, לשון הרע ואינכם יכולים לחזור בתשובה כיון שפגעתם ברבבות יהודים כשרים יראים ושלמים. האם החפץ חיים היה חותם על פסילת בעלי הכיפות הסרוגות?

הירושלמי בפאה שואל מדוע חיילי אחאב היו נוצחים במלחמה וחיילי דוד היו נופלים. יש להניח שחיילי אחאב לא אכלו בהכשר הבד"ץ (למרות שר' ראובן מרגליות במרגליות הים בסנהדרין מוכיח שאחאב אכל כשר שהרי אליהו הנביא אכל משולחנו) אבל ברור שהיה עובד עבודה זרה וכן חייליו ויינם יין נסך.

מה שאין כן חיילי דוד שאכלו רק בהכשר הבד"ץ של העדה החרדית ,א"כ מדוע חיילי אחאב נוצחים וחיילי דדד נופלים? כיון שבחיילי אחאב לא היו דילטורין ובחיילי דוד היו דלטורין. ר' מאיר שמחה במשך חכמה (שמות פרק יד) מתאר את ההבדל בין מצוות שביו אדם למקום למצוות שבין אדם לחבירו וז"ל: "אבל בנימוסיות ומידות לשון הרע ומחלוקת, על זה כתוב (תהלים נז ז) "רומה על השמים" וכו', כביכול סלק שכינתך מהם. וגדולה מזו אמרו (יומא ט, א) שבמקדש ראשון היו עובדי עבודה זרה עריות (ושפיכות דמים) ובמקדש שני היו עוסקים בתורה ובמצוות (וגמילות חסדים, ומפני מה חרב?) מפני שנאת חנם, (ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלוש עבירות: - ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים).

ושם שאלו, מה הם גדולים? - תנו עיניכם בבירה שחזרה לראשונים (ולא חזרה לאחרונים). הרי דאם הצבור נשחתים במידות, גרוע יותר מאם נשחתין במצוות". ע"כ.

אני אמליץ לפני כל מי שירצה לשמוע, לא לאכול שום דבר שהוא בהכשר הבד"ץ שלכם. ק"ו שלא להשתמש באקונומיקה, משחת נעלים וניר טואלט "כשרים לפסח בהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית".

איני מצפה מכם שתאהבו את בעלי הכיפות הסרוגות, דאס איז צו פיל, אבל להתייחס אלינו כאל גויים, דאס איז אסאך מער וי צו פיל.

הפסול והפוסל יין בנגיעתו
בעל הכיפה הסרוגה הגאה בכיפתו
יעקב קליין