פורסמו נתוני המיצ"ב: ''תלמידי ישראל נמצאים בכיוון הנכון''

עליה במתמטיקה לצד התרחבות הפער באנגלית מול המגזר הערבי. אלו נתוני המיצ"ב לשנת תשע''ח. בנט: המגמה היא חיובית, דברים זזים בחינוך.

ערוץ 7 , ט"ו בטבת תשע"ט

בנט ואבואב
בנט ואבואב
צילום: לע"מ

משרד החינוך והרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) פרסמו הערב (א') את נתוני המיצ"ב לשנת הלימודים תשע"ח (2018).

מבחני המיצ"ב החיצוני נערכו בחודשים מרץ-מאי 2018 והשתתפו בהם 61,544 תלמידים מ- 784 בתי ספר (ממלכתי דובר עברית: 34,450 ממלכתי-דתי: 10,542 ממלכתי דובר ערבית: 16,552). נתוני המיצ"ב מתייחסים לשלושה תחומים: הישגים לימודיים, פערים לימודיים ואקלים בית ספרי.

נתוני השנה האחרונה (תשע"ח לעומת תשע"ז) מצביעים על התרחבות הפערים בין דוברי העברית לדוברי הערבית לאחר שבשנים האחרונות החלה להסתמן מגמה של צמצום הפער. לעומת זאת, במגזר דובר העברית נרשם בחלק מהמבחנים צמצום פערים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי שונה (גבוה, בינוני ונמוך). בתחום ההישגים הלימודיים נרשמה מגמה מעורבת ובאקלים הבית ספרי אלימות נרשמה יציבות.

הישגים לימודיים

ניתוח הנתונים של ההישגים הלימודיים מצביע על עליות בחלק מהמבחנים (מתמטיקה לכיתות ח', שפת אם עברית לכיתות ח', שפת אם ערבית לכיתות ח' ושפת אם ערבית לכיתות ה') לצד יציבות (שפת אם עברית לכיתות ה' ואנגלית לכיתות ח'). בחלק האחר (מדע וטכנולוגיה לכיתות ח) חלה ירידה.

העליות בשלושת המבחנים בכיתות ח': מתמטיקה נרשמה עליה של 9 נקודות (תשע"ח: 543, לעומת תשע"ז: 534), בשפת אם עברית חלה עליה של 7 נקודות (תשע"ח: 564 לעומת תשע"ז: 557), בשפת אם ערבית חלה עליה של 13 נקודות (תשע"ח: 561 לעומת תשע"ז: 548). בכיתות ה' נרשמה עליה בערבית שפת אם בסך הכל 10 נקודות (תשע"ח: 602 לעומת תשע"ז: 592). לעומת זאת, באנגלית לכיתות ח' נרשמה יציבות (תשע"ח: 520 לעומת תשע"ז: 523) וכך גם בעברית לכיתות ה' (תשע"ח: 545 לעומת תשע"ז: 542). במבחן במדעים לכיתות ח' נרשמה ירידה של 8 נקודות (תשע"ח: 579 לעומת תשע"ז: 587).

המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתות ה' אינם מדווחים על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), מאחר שאינם עומדים בכללי האיכות הנדרשים. הדבר נובע משיעור גבוה של תלמידים שנבחנו בכיתות המותאמות, אשר תנאי ההיבחנות בהן שונים מאלו הנהוגים בכיתות הרגילות. בכיתות ה' שיעור התלמידים שנבחנו בכיתות מותאמות עמד על 21% בתשע"ח, לעומת 15% בתשע"ז. הדבר הביא לפגיעה באיכות הסטטיסטית והפסיכומטרית של הנתונים. יודגש כי נתוני שאר מבחני המיצ"ב עומדים בתנאי התוקף והאיכות הנדרשים והם כאמור מוצגים בדוחות.

על רקע הנתונים יהדק המשרד את הפיקוח והבקרה על מתן ההתאמות לתלמידים במסגרת מבחני המיצ"ב. המשרד פרסם הנחיות ברורות בנושא, באילו מקרים יש לתת את ההתאמות. על פי ההנחיות החל משנת הלימודים הנוכחית יהיו זכאים להיבחן בכיתה מותאמת רק תלמידים הזכאים לתמיכה מתוכנית השילוב (להלן "תלמידי שילוב"), וכמו בכל השנים ציוניהם לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית-ספרי.

יתר התלמידים ייבחנו בכיתות-האם, וציוניהם ייכללו בחישוב הממוצעים. עולים חדשים (המצויים בארץ בין שנה אחת לשלוש שנים) יוכלו להמשיך להיבחן בכיתה מותאמת בהתאם לצורך, וציוניהם לא ייכללו בחישוב הממוצע. תלמידים עם לקויות למידה שאינם תלמידי שילוב לא יהיו זכאים להיבחן בכיתה מותאמת. במקביל, במשרד ובראמ"ה בוחנים את האפשרות לעבור לאמצעים דיגיטליים לצורך מתן התאמות של הקראה דיגיטלית.

פערים לימודיים

בשנה האחרונה (תשע"ח לעומת תשע"ז) לא נרשם צמצום בפערים בין דוברי העברית לדוברי הערבית. לעומת זאת במגזר דובר העברית נרשם בחלק מהמבחנים צמצום פערים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי שונה (גבוה, בינוני ונמוך).

  • הפערים בין דוברי העברית לדוברי הערבית: הפערים בין מגזרי השפה נותרו דומים או התרחבו. בקרב תלמידי כיתות ח' במקצוע אנגלית הפער התרחב ב- 11 נקודות (תשע"ח: 46 נקודות לעומת תשע"ז: 35 נקודות). במתמטיקה לא חל שינוי משמעותי בפער ההישגים (תשע"ח: פער של 40 נקודות לעומת תשע"ז: 37 נקודות), וכך גם במדע ובטכנולוגיה (תשע"ח: פער של 21 נקודות לעומת תשע"ז: 16 נקודות).

במשרד מציינים כי בעקבות הפערים הוא יצא עם מודל התקצוב הדיפרנציאלי אשר מעניק תוספת משמעותית של שעות טיפוח (על כל תוספת של שעה אחת לתלמיד מעשירון גבוה מקבל תלמיד מעשירון נמוך 6 שעות). המשרד ייבחן לעומק את הנסיבות שהובילו לבלימת הצמצום אל מול מפת המשאבים שמנהל המשרד.

  • הפערים בתוך דוברי העברית: הפערים בתוך המגזר דובר העברית בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי שונה צומצמו במהלך השנה האחרונה. במתמטיקה ח' נרשם צמצום של 13 נקודות (תשע"ח: פער של 85 נקודות לעומת תשע"ז: 98 נקודות); בעברית לכיתות ח' נרשם צמצום של 12 נקודות (תשע"ח: פער של 58 נקודות לעומת תשע"ז: 70 נקודות); במדע וטכנולוגיה ח' נרשם צמצום של 14 נקודות (תשע"ח: פער של 75 נקודות לעומת תשע"ז: 89 נקודות); באנגלית ח' נרשם צמצום של 10 נקודות (תשע"ח: פער של 58 נקודות לעומת תשע"ז: 68 נקודות). בעברית ה'הפער נותר בעינו 44 נקודות (תשע"ח: 44 נקודות ובתשע"ז: 44 נקודות).

בשפת-אם עברית ובמתמטיקה נרשם צמצום רצוי בפער בעקבות עליות בהישגי תלמידים מרקע נמוך, ואילו באנגלית ובמדע וטכנולוגיה נרשם צמצום לא רצוי בעקבות ירידה בהישגי תלמידים מרקע גבוה. במשרד מברכים על צמצום הפערים במתמטיקה ובעברית, אך יבחנו את הסיבה לירידה בהישגים של תלמידים מרקע גבוה.

אקלים בית ספרי

בתחום האקלים הבית ספרי נרשמה על פי רוב יציבות. במדד מעורבות באירועי אלימות ביסודי נרשמה יציבות (תשע"ח: 9% לעומת תשע"ז: 10%), כך גם בחטיבת הביניים לא נרשם שינוי (תשע"ח: 8% לעומת תשע"ז: 9%) ובחטיבה העליונה (תשע"ח: 7% לעומת תשע"ז: 8%). שיפור נרשם בדיווחי התלמידים על אירועים של ונדליזם בבתי הספר. ביסודי חלה ירידה של 5% (תשע"ח: 22% לעומת תשע"ז: 27%), ובחטיבת הביניים ירידה של 9% (תשע"ח: 36% לעומת תשע"ז: 45%) ו- 12% בחטיבה העליונה (תשע"ח: 35% לעומת תשע"ז: 47%).

לראשונה נשאלו התלמידים האם במסגרת לימודיהם הם עוסקים בסוגיות ערכיות ומוסריות, כמו: אחריות אישית, סולידריות, מצוינות חברתית וצדק חברתי. 75% מקרב תלמידי היסודי העידו כי במסגרת לימודיהם משולבות סוגיות אלו, זאת לעומת 59% מקרב תלמידי חטיבת הביניים ו- 55% מקרב תלמידי החטיבה העליונה.

במדד פרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות לא חל שינוי של ממש בין תשע"ז לתשע"ח. מדד זה כולל בין היתר התייחסות ללמידה בדרך החקר, למידה שיתופית של תלמידים ולמידה פעילה. בבתי הספר היסודיים לא חל שינוי (תשע"ח: 77% לעומת תשע"ז: 77%). כך גם בחטיבות הביניים (תשע"ח: 61% לעומת תשע"ז: 59%) ובחטיבות העליונות (תשע"ח: 55% לעומת תשע"ז: 53%).

נרשם שיפור קל בדיווחי התלמידים בעל-יסודי על שימוש במטלות כיתתיות המקדמות למידת חקר, בהן: הצגה בעל פה בפני הכיתה, הכנת עבודה בנושא אישי או עריכת תצפית. למשל, בהצגה בעל פה בפני הכיתה בחטיבות הביניים נרשמה עלייה קלה של 4% (תשע"ח: 66% לעומת תשע"ז: 62%) וכך גם בחטיבות העליונות (תשע"ח: 63% לעומת תשע"ז: 59%).

שר החינוך, נפתלי בנט, אמר כי ״תלמידי ישראל נמצאים בכיוון הנכון - אנו רואים עלייה מתמדת במרבית התחומים, לצד צמצום הפערים בין תלמידים מרקע סוציו אקונומי חזק לתלמידים מרקע חלש יותר בקרב התלמידים דוברי העברית.

''יחד עם זאת, הפערים באנגלית בין המגזר הערבי למגזר היהודי לא הצטמצמו, לאחר שבשנים האחרונות התקדמנו בכיוון הנכון. לצערי, המגמה החיובית הזו נעצרה השנה, ולכן הנחיתי את גורמי המקצוע במשרד לבחון מה גרם לכך ולגבש המלצות לפעולה בהתאם. על מנת לשמור על בחינת המיצ״ב כמדד משמעותי ומהימן במערכת החינוך, אנחנו נהדק את הפיקוח על ניהול הבחינה בבתי הספר.

''בסך הכל, המגמה היא חיובית גם בהיבט ההישגים וגם בהיבט האקלים בבתי הספר. אני גאה בכך. דברים זזים בחינוך״, הוסיף בנט.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, אמר כי "נתוני המיצ"ב של השנה האחרונה מצביעים במרבית המקצועות על עליות בהישגים. לצד זה הם מצביעים על צמצום הפערים בתוך המגזר דובר העברית בין התלמידים הבאים מרקע חברתי-כלכלי גבוה לבין אלה הבאים מרקע חלש יותר. למרבה הצער, לא ראינו את המשך צמצום הפערים שנרשם בין דוברי העברית לדוברי הערבית במהלך השנים האחרונות.

''מגמה זו נעצרה. אנחנו נשב על המדוכה כדי לנתח לעומק את הנתונים ואת הגורמים שהובילו לעצירת המגמה החשובה שנוצרה. למבחני המיצ"ב יש ערך שלא יסולא בפז בשל היכולת שלהן להאיר לנו את המקומות הדורשים העמקה ותיקון. אנחנו עומדים על כך שהמיצ"ב יתבצע בסטנדרטים הכי גבוהים''.

אבואב הוסיף, ''במהלך השנה הקרובה נהדק את הפיקוח והבקרה על מתן ההתאמות כדי להבטיח שרק אלה שנזקקים להם יקבלו אותם. כמו כן, נפעל להבטיח שהתשומות הרבות המושקעות במערכת החינוך ינותבו למקומות שראוי להשקיע בהם כדי שיישאו פרי".

מנכ"לית ראמ"ה, ד"ר חגית גליקמן, אמרה כי "המיצ"ב הוא מערכת מדדים מקיפה ומגוונת המתייחסת להישגים לימודיים ולאקלים חינוכי בית ספרי. המיצ"ב הוא כלי ייחודי, מקצועי ואיכותי לניטור העשייה החינוכית, והוא נועד לזהות את נקודות החוזק ואת הנקודות שיש לקדם ולשפר. על מנת שהמיצ"ב ימשיך למלא את ייעודו יש לפעול לשימור וחיזוק תפקידו ככלי בשירות בתי הספר ומערכת החינוך, תוך הטמעת תרבות של "מדידה בשירות הלמידה".