מתחם הר הבית
מתחם הר הבית צילום: ISTOCK

ידוע שבקרב הציבור התורני הלאומי (וגם בחלק מן הציבור החרדי) יש דעות חלוקות בענין העלייה להר הבית. אינני רוצה להוסיף כאן עוד מאמר בעד או נגד אחרי כל מה שכבר נכתב בנושא.

יתר על כן, אני מניח ששני הצדדים כוונתם לשם שמים. אולם גם כשמתכוונים לשם שמים צריך לומר את האמת. בגיליון האחרון של 'מקדשי תיראו' פורסם כאילו הרב מרדכי אליהו זצ"ל התנגד בכל תוקף לעלייה להר הבית, ומעולם לא הציע לבנות בית כנסת בהר הבית, אלא רק מחוץ לו.

כמו כן, בגליונות קודמים נאמר שהרצי"ה קוק זצ"ל התנגד בכל תוקף לכניסה לכל שטח הר הבית, וסבר שבעצם הרצון לזהות את המקומות המותרים יש משום חילול הקודש.

כדי להפריך סופית טענות אלה, אציג כאן שלושה מסמכים מקוריים: האחד – קריאה בכתב ידו וחתימתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שנכתבה עוד בהיותו דיין ולפני שהתמנה לרב ראשי, אל הרבנות הראשית לישראל, ובה דרישה להודיע לעם כיצד ועד היכן מותר להיכנס, והצעה לבנות בית כנסת במקום המותר לכל הדעות.

השני הוא מכתב שנכתב אלי על ידי הר"מ אליהו זצ"ל, כתגובה על מאמר ש'פרסמתי ב'תחומין' ז' בענין המקומות המותרים ובהצעה לבנות בית כנסת בפינה הצפונית מזרחית, שעזרת הגברים שלו תהיה בתוך ההר, ולא תהיה ממנו יציאה אל המקומות האסורים, אלא רק מרפסת תצא ממנו דרומה לכיוון שער הרחמים (וכמובן גם ממנה לא תהיה יציאה).

הרב כתב במכתבו שגם הוא סבור שיש לבנות בית כנסת "מעל לשערי הרחמים או צפונה יותר כמוצע" (למי שלא הבין מהיכן תהיה הכניסה לביכ"נ כזה – לא ראית אף פעם בית כנסת בקומה שניה או שלישית?), ורק על המרפסת הוא כותב שכדאי לוותר, כדי שלא יטעו לחשוב שכמה שיותר קרוב יותר טוב ויבואו להיכנס (דרך השערים) למקומות האסורים.

את הצעתו זו "לבנות בית כנסת ומקום לתורה ולתפילה בשטח המותר להיכנס אליו, והכניסה והיציאה תהא מבוקרת שאין אפשרות ללכת יותר ממקום המותר" פרסם הרב אליהו עצמו ב'תחומין' ג' עמ' 423. מה יותר ברור מזה?

השלישי – מכתב שכתב הרב שאר ישוב כהן זצ"ל, שהיה חבר מועצת הרבנות הראשית, ובו הוא מעיד שהרצי"ה זצ"ל עודד אותו להתאמץ לקבל החלטה חיובית של מועצת הרבנות הראשית בדבר כניסה למקומות המותרים בהר הבית והגבלתם המדויקת.

נכון שעד כה לא התקבלה החלטה כזאת על ידי מועצת הרבנות הראשית, וגם לא נבנה בית כנסת כמוצע, כך שיש אמת בדברי הטוענים שהחשש לפריצת גבולות עדיין קיים. אך הסברה שהזנחת המקום הקדוש ביותר לעם ישראל כאשר זכינו בחסדי ה' למדינה ריבונית, היא פשע – אף היא קיימת. אז נמשיך להתווכח, אבל בלי לסלף את האמת.

מכתב הרב מרדכי אליהו לרב יצחק שילת
מכתב הרב מרדכי אליהו לרב יצחק שילת
מכתבו של הרב מרדכי אליהו אל הרבנות הראשית לישראל

לחצו כאן לתשובת הרב שאר ישוב לרב קוק