ימי הזיכרון והעצמאות - אילו זכויות מגיעות לעובדים?

עו"ד יעל דולב ועו"ד עידן פפר מסבירים מה מגיע לעובדים ביום העצמאות ואילו זכויות מגיעות לבני משפחה של חללי צה''ל או נפגע איבה.

עו"ד יעל דולב ועו"ד עידן פפר , א' באייר תשע"ט

ימי הזיכרון והעצמאות - אילו זכויות מגיעות לעובדים?-ערוץ 7
עו"ד יעל דולב
צילום: אסנת רום

עבודה ביום העצמאות:
יום העצמאות נקבע בחוק כיום שבתון לכל הדתות, החל מחצות הלילה של יום העצמאות, ועד חצות הלילה שלאחריו.

על פי צו ההרחבה הכללי במשק, ביום העצמאות העובד מקבל שכר רגיל ללא עבודה בפועל (בתנאי שיש לו ותק של שלושה חודשים בעבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג).

ככל שעובד נדרש לעבוד ביום העצמאות אזי בהתאם לפסיקה על המעסיק לשלם לו סך של 250% משכרו, וככל שהעובד הוא שביקש לעבוד ביום זה, על המעסיק לשלם לו 150% משכרו.

העבודה בערב יום העצמאות הינה כנהוג בערבי חג, דהיינו, במקום שבו נהוג לעבוד 8 שעות ביום יהיה יום העבודה בן 7 שעות, וככל שנהוג לעבוד 9 שעות ביום, יהיה יום העבודה בן 8 שעות.

זכאות בן משפחה מדרגה ראשונה של חלל צה"ל או של מי שנהרג בעקבות פעולות איבה להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרו:
בן משפחה מדרגה ראשונה של חלל צה"ל או של מי שנפטר בעקבות פעולות איבה, זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, וזאת מבלי שהיעדרותו תנוכה משכרו או ימי חופשתו, והדבר ייחשב כאילו עבד יום עבודה רגיל.

זכותם של אלמנה או הורה שכול לעבוד עד חמש שנים לאחר גיל פרישה:
בהתאם לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), זכותם של אלמנה והורה שכול להמשיך בעבודתו עד חמש שנים לאחר גיל הפרישה, וזאת כל עוד הוא כשיר לעבודה והועסק לפחות שישה חודשים אצל אותו מעסיק לפני גיל פרישה.

עובד המפוטר סמוך לגיל הפרישה, יהיה הנטל על המעביד להוכיח כי פיטוריו נעשו שלא על מנת להימנע ממילוי הוראות החוק.

על מנת לסיים את העסקתו של עובד לאחר גיל הפרישה, על המעביד לקבל היתר מועדת התעסוקה במשרד הביטחון, אשר תתיר את פיטורי העובד בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:
1. אם העובד אשר בהתנהגות רעה הפוגעת במעסיק.
2. אם העובד הפסיק מרצונו את עבודתו ולא חויב לפרוש.
3. אם העובד נמצא בלתי כשיר להמשיך לעבוד.

ככל שהועדה קבעה שהעובד בלתי כשיר לעבודתו, רשאית הועדה לקבוע כי על המעסיק להעסיק את העובד בעיסוק אחר- ככל שהדבר אפשרי. בתקנות נקבעה ענישה פלילית על מעסיק המפר הוראות אלו.

נציין כי בינואר 2018 נכנסה לתוקפה הוראת שעה המחילה הוראות דומות על כל הורה שילדו נפטר, מכל סיבה שהיא, וזאת למשך 4 שנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה. תחולת הוראת השעה היא ל- 4 שנים, קרי עד לשנת 2022, ולאחריה יהיה על הכנסת להחליט אם להותירה או לבטלה.