"אין לעלות כלל להר הבית"

הרב זלמן נחמיה גולדברג והרב אשר וייס מבהירים את עמדתם נגד עליה להר הבית: "ידוע שעל פי ההלכה מנועים ישראל להיכנס לשטח ההר כולו".

רפאל לוי , ז' באב תשע"ט

הרב זלמן נחמיה גולדברג והרב אשר וייס, פרסמו בימים האחרונים מכתבים בהם הם קוראים לציבור שלא לעלות להר הבית.

הרבנים כותבים את מכתביהם לקראת תשעה באב, בו יש יהודים רבים שעולים, וכדי להזים שמועות שפורסמו שכביכול הם מתירים להיכנס להר הבית.

הרב גולדברג כתב בפתח מכתבו: "אל כל אחינו בית ישראל: דבר ידוע ופשוט מאז, שעל פי ההלכה מנועים ישראל מלהיכנס לפנים מן הכותל המערבי, לשטח הר הבית כולו. וכן פסקו כל גדולי ישראל בדורות האחרונים. דבריהם אינם צריכים חיזוק, ובוודאי שאיסור חמור הוא לא לקבל דבריהם".

בהמשך דבריו מתייחס הרב גולדברג לפרסומים השונים שפורסמו בשמו שכביכול מתיר לעלות להר הבית: "לא נצרכתי לדבר זה, אלמלא שמעתי שתלו בי - מדברים שאמרתי, מסתמא בדרך מו"מ בהלכה -ומפיצים כאילו התרתי ח"ו להיכנס להר הבית. ע"כ אני מגלה דעתי הברורה, שחלילה להעלות על הדעת להיכנס להר הבית בזמן הזה, עד יבנה המקדש במהרה בימינו".

הרב אשר וייס כתב: "בעניין העליה להר הבית, לא ידעתי מה יש לדון בזה, אחרי שרובם ככולם של גדולי ישראל, ובכללם גדולי ירושלים, אסרו באופן מוחלט את העליה להר".

הרב וייס שב והדגיש, שאין חילוק בין יחיד לרבים בעניין זה, ושהאיסור תקף עד ביאת המשיח: "ולעניות דעתי, כל העיסוק וכל הפלפול בשאלה זו פסולה ומיותרת, ואין לעלות כלל להר הבית, בין ביחיד ובין ברבים, עד אשר יבא גואל צדק ויקבץ נדחי ישראל במהרה בימינו אמן".

בנוסף, מתפרסם סרטון בו מסביר הרב זלמן נחמיה גולדברג את האיסור בכניסה להר הבית. הרב גולדברג נשאל בסרטון: יש מפרסמים שהרב מתיר היום לבודדים, אנשים אומרים שכשבאים לרב באופן פרטי הרב מתיר להם לעלות?

הרב עונה: "אי-אפשר להיזהר בזה. גם אדם שיעלה וישגיח לא לפסוע טיפה פנימה. ואני אומר דבר נוסף – אדם עולה, ויש אנשים שרואים אותו עולה, נשים, ילדים, הם לא מבינים את כל החומרות שאולי עשו אלה שנכנסו, והם לומדים מזה שנכנסים. חכמים ביטלו מצות שופר בשבת, שלא יתקעו בשופר בראש השנה שחל בשבת, שמא יעבירו ד' אמות ברשות הרבים. כל שכן פה! אדם טהור צריך לפני כל עליה לטבול במקווה, במקווה של מעין, במקווה בלי חשש חציצה וכדומה".

הרב מתייחס גם לכרוז שאסר עלייה להר הבית שיצא בשנת 1967 עליו חתמו גדולי הרבנים מאותו הדור: "53 רבנים לא מספיק? גדולי עולם היו, לא סתם רבנים, מכל החוגים, כולם חתמו שם".

על הטענות כי הוא התיר לעלות אמר הרב גולדברג: "כל אלה שאמרו שאמרתי מותר – מסתמא זה היה בתוך כדי לימוד, אמרנו שהמקום הזה מחוץ לעזרה, מקום זה רק מדרבנן וכו'. כשדיברנו בלימוד, לא למעשה, אז אמרתי פה מותר, פה יש חשש דאוריתא, פה דרבנן, פה יש כרת, פה אין כרת. סתם כשדיברנו כמה מרחק, וזו בעיה גדולה, כמה מרחק".