YES
YESצילום מסך

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין החליטה להורות לחברות HOT ו-YES ליידע את הלקוחות כי זכותם שציוד הקצה (ממירים, שלטים וציוד נוסף השייך להוט ויס) ייאסף מביתם על ידי נציג החברה, בעת ניתוק משירותיה בעת ניתוק משירותיה וזאת ללא תשלום.

על פי החלטת המועצה, בעת ניתוק משירותי החברה, החברות חייבות לאסוף את הציוד מבית הלקוח בתוך 14 ימי עבודה ובמקביל, קיימת אפשרות ללקוח עצמו להחזיר את הציוד לאחד ממרכזי השירות של הוט ויס במהלך פרק הזמן הזה, אם הוא מעוניין להחזיר את הציוד באופן עצמאי (למשל, במקרה של מעבר דירה).

ההחלטה מגיעה בעקבות שימוע ציבורי שערכה המועצה, לאחר פניית בעלי הרישיונות ולאחר שנמצא כי אין אחידות ביניהן –רישיון יס קבע פרק זמן של 14 ימי עבודה לאיסוף הציוד, בעוד שרישיון הוט קבע 14 ימים (לא ימי עבודה) לאיסוף הציוד. בהארכת פרק הזמן הקיים היום לאיסוף הציוד של הוט, המועצה מבקשת להקל בנטל הרגולטורי על החברה בהתאם למדיניות הממשלה בעניין.

המועצה הוסיפה בהחלטתה, כי בעלי הרישיונות (הוט ויס) מתבקשים להיות קשובים לבקשות להסרת ציוד קצה המגיעות מצד אוכלוסיות מוחלשות כגון קשישים ובעלי מוגבלויות, שאין ביכולתם להחזיר את הציוד באופן עצמאי למרכזי השירות.

יצויין, כי שר התקשורת ביקש מהדרג המקצועי במשרד התקשורת לקדם יוזמה שתחייב גם את מפעילי האינטרנט לאסוף ציוד מלקוחות בדומה להוראות החלות על הוט ויס ואכן, משרד התקשורת יצא בשימוע בעניין, שנערך בימים אלו.

יו"ר המועצה (בהטלת תפקיד) אשר ביטון אמר: "אני מבקש להזכיר לציבור המנויים בכבלים ובלווין את זכותם לאיסוף ציוד הקצה מביתם, ולבקש מכל מנוי שהחברות לא עמדו במועדים המחייבים לפנות לאגף פניות הציבור במועצה. אני מודה לשר התקשורת על העלאת המודעות לנושא, וכן גם להוט וליס עצמן ששמו את הצרכן במרכז, שיתפו איתנו פעולה באופן מלא והביאו לתוצאה שמיטיבה גם עם הצרכן וגם מקילה ברגולציה הקיימת".