בנק ישראל מציג את תקציבו ל-2020

התקציב הכולל של בנק ישראל לשנת 2020 מסתכם ב-1,077 מיליון ש"ח והוא נמוך ב-10% ביחס לשנת 2019, בעקבות השלמת כמה פרויקטים גדולים.

ערוץ 7 , כ"ג בטבת תש"פ

בנק ישראל מציג את תקציבו ל-2020-ערוץ 7
בנק ישראל
פלאש 90

בנק ישראל מפרסם היום לציבור את עיקרי תכנית העבודה ואת התקציב לפעילותו המנהלית בשנת 2020.

המועצה המנהלית של הבנק דנה בתכנית העבודה השנתית שלו, אישרה את התקציב השנתי לפעילותו המנהלית, והניחה את התקציב על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת, כמתחייב מחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.

במהלך החודשים האחרונים מקדם נגיד בנק ישראל תהליך אינטנסיבי לגיבוש תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים הבאות. במסגרת זו נבחנים מחדש היעדים האסטרטגיים ארוכי-הטווח של הבנק לאור השינויים הצפויים בסביבה הכלכלית הבינלאומית והשפעתה על המשק הישראלי.

עם השלמת התוכנית האסטרטגית היא תפורסם לציבור. בתוכנית העבודה לשנת 2020 משולבות חלק מהתובנות בתוכנית האסטרטגית.

תקציב הבנק

תקציב בנק ישראל מתייחס לפעילות המנהלית של הבנק, הנדרשת לביצוע תפקידיו ולהשגת יעדיו.

בהתאם לחוק בנק ישראל, תקציב הבנק מחולק למספר תחומי פעולה: 1) מטה וסיוע (תקציבי ההוצאה של הגופים העוסקים בניהול הבנק ובמתן שירותים ותמיכה); 2) ביצוע תפקידי הבנק (תקציבי ההוצאה של חטיבות הליבה); 3) נציגות בחו"ל (הנציגות נסגרה בשנת 2019 ולכן תחום זה יתבטל החל מתקציב 2020); 4) גמלאות; 5) השקעות; 6) הכנסות; 7) עתודה; 8) הדפסת כסף; 9) ניהול נכסי קרן אזרחי ישראל לרווחי הגז; 10) שיתוף נתוני אשראי.

התקציב הכולל של בנק ישראל לשנת 2020 מסתכם ב-1,077 מיליון ש"ח והוא נמוך ב-10% ביחס לשנת 2019, בעיקר כתוצאה מהשלמת מספר פרויקטים גדולים.

להלן הסעיפים בהם נרשמו השינויים העיקריים בתקציב בנק ישראל לשנת 2020:

הדפסת כסף – התקציב בתחום פעולה "הדפסת כסף" יעמוד על 89 מיליוני ש"ח, קיטון של 29% ביחס לשנת 2019, הנובע מהשלמת ההשקה לציבור של סדרת שטרות הכסף החדשה, ומעבר להנפקה שוטפת של שטרות ומעות למחזור.

השקעות – התקציב בתחום פעולה "השקעות" יעמוד על 116 מיליוני ש"ח, קיטון של 9% ביחס לשנת 2019, בעיקר לאור הצפי לסיומם של שני פרויקטים מרכזיים שאושרו בשנים הקודמות - שיפוץ הבניין הראשי בירושלים, אשר רובו המכריע הסתיים והוא אוכלס מחדש, והקמת המרכז לטכנולוגיה וחירום שצפוי להתחיל לפעול במחצית השנייה של שנת 2020. מרבית ההשקעות המרכזיות המתוכננות לשנת 2020 הן בתחום הטכנולוגיה.

נתוני אשראי - בחודש אפריל 2019 הושקה לציבור המערכת לשיתוף נתוני אשראי, בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו 2016. התקציב בתחום הפעולה "שיתוף נתוני אשראי" כולל את התקצוב למכלול הפעולות הנדרשות עפ"י החוק, ויעמוד בשנת 2020 על 75 מיליון ש"ח.

התייעלות תפעולית – בנק ישראל מקדם התייעלות מתמדת בפעילותו השוטפת, זאת למרות התרחבות תחומי אחריותו והגידול בהיקף הפרויקטים והרפורמות שהבנק מקדם. הדבר בא לידי ביטוי בתקציב לשנת 2020.

התקציב לשנים הבאות – תקציב ההרשאה להתחייב לשנים הבאות מסתכם ב-371 מיליון ש"ח, מתוכו 31% מיועד להתחייבויות עתידיות בגין הפעלת המערכת לשיתוף נתוני אשראי.

תקציב הפעילות המנהלית אינו כולל הכנסות והוצאות הנובעות מיישום כלים מוניטריים, מתן אשראי לתאגידים בנקאיים ולגופים פיננסיים אחרים, ניהול הנזילות במשק, השקעות ביתרות מטבע חוץ, וכדומה. הכנסות והוצאות אלו באות לידי ביטוי בדין וחשבון הכספי של בנק ישראל ובדוח ניהול היתרות.