משרד האוצר
משרד האוצרצילום: אדל ליפקין/TPS

לנוכח השלכות משבר הקורונה על ארגוני המגזר השלישי, פורסמה היום (חמישי) טיוטה להערות הציבור לתיקון נוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור.

במסגרת התיקון תינתן לארגוני המגזר השלישי הנתמכים מתקציב המדינה רשת הגנה על תמיכות המדינה במקרים של ירידה משמעותית בהכנסות העצמיות כתוצאה מהמשבר.

כתנאי לקבלת תמיכה מהמדינה, נדרשים בשגרה ארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית הנתמכים מתקציב המדינה, להעמיד מקורות עצמיים בשיעור של 10% לפחות מעלות הפעילות הנתמכת. ואולם, כתוצאה ממשבר הקורונה, ארגוני המגזר השלישי חווים ירידה משמעותית בהכנסות העצמיות.

בהתאם לכך, על מנת לסייע לאותם ארגונים, פורסמה היום טיוטה להערות הציבור במסגרתה תינתן רשת הגנה על תמיכות המדינה, כך שמשרדי הממשלה השונים יוכלו לאשר תמיכות בארגוני המגזר השלישי אף אם לא הוצגו על ידם מקורות עצמיים בשיעור הנדרש, וזאת בתנאים שנקבעו בתיקון.

עבור ארגונים אלו, לצורך חישוב שיעור התמיכה המרבי ועלות הפעילות הנתמכת כהגדרתם בנוהל, יוכרו בשנת 2020 מקורות עצמיים בסך של מחצית מהמקורות העצמיים שהציגו בפועל עבור הפעילות הנתמכת לפי מבחן התמיכה הנוגע לעניין בשנת 2019 או 2018, בהתאם לתנאים שנקבעו בתיקון.

בנוסף, נעשו עוד מספר התאמות בנוגע להתנהלות הארגונים הנתמכים לאור משבר הקורונה. כך, ניתן אישור לחריגה מהשיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור ההכנסות, אישור לחריגה מהשיעור המרבי לעודפים ביחס למחזור ההכנסות, וכן אישור לחריגה משיעור הגירעון המרבי ביחס למחזור ההכנסות, זאת בתנאים שנקבעו בטיוטת התיקון שפורסם ועבור ארגונים שמחזור הכנסותיהם נפגע כתוצאה מהמשבר. כמו כן, ניתנה הקלה בקשר למועד הגשת אישור על ניהול תקין בשנת 2021.

מדי שנה מעניקים משרדי הממשלה תמיכות במוסדות ציבור בסך כולל של כ-3.5 מיליארד שקלים לכ-4,000 מוסדות ציבור הפועלים למטרת חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרות דומות. נוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור מסדיר את תהליך הגשת בקשות התמיכה ובחינתן, לרבות לוחות הזמנים להגשת להליכי חלוקת התמיכות, התנאים לקבלת תמיכה, הדרישות ממוסדות הציבור הנתמכים והפיקוח והבקרה עליהם.