התחזו לחלק ממפעל הפיס. טופס לוטו
התחזו לחלק ממפעל הפיס. טופס לוטוצילום: Abir Sultan/Flash90

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לחברת דאבל פיס מועדון חברים בע"מ על כוונתה להטיל עליה עיצום כספי בסך 3,086,800 ש"ח.

ההודעה על כוונת החיוב נשלחה למנכ"ל החברה, וברשות מציינים כי מדובר בעיצום גבוה שמדגיש את חומרת ההפרות שנעשו על ידי החברה.

יודגש כי לחברה קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין הסכום וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

החקירה נגד החברה החלה בעקבות עבודת מודיעין ותלונות שהתקבלו מצרכנים, וממנה עלה כי חברת דאבל פיס פנתה למספר רב של צרכנים באמצעות שיחות טלפון יזומות על מנת לבצע מכירה של איגוד קבוצות משתתפים לצורך השתתפות בהגרלות שונות של מפעל הפיס ובנוסף הפעילה אתר שכתובתו www.double-pais.co.il במטרה לשווק את השירותים שהיא מציעה.

מהחקירה עולה כי חברת דאבל פיס נקטה בפעולות העלולות להטעות צרכנים והפעילה השפעה בלתי הוגנת כלפי הצרכנים וכן הפרה חובות המוטלות עליה בעסקת מכר מרחוק ובעסקה מתמשכת, הן לפני ביצוע העסקה והן לאחר מכן, וכל זאת במטרה לקשור עמם עסקאות במסגרת תהליך המכירה.

בין היתר עלה כי שיחות המכירה אל הצרכנים התבצעו תוך הצגת מצג לפיו החברה הינה מפעל הפיס או פועלת מכוחו ומטעמו, בעוד שלחברה אין קשר למפעל הפיס.

נציגי החברה כרכו לרוב את שמה החלקי של החברה עם מפעל הפיס, במרבית משיחות המכירה אמרו נציגי החברה את שמה החלקי של החברה במהירות ובהבלעת מילים תוך שציינו לאחר מכן בבהירות ובהדגשה יתרה את המילים "הגרלות לוטו של בית מפעל הפיס". שאלות ממוקדות של צרכנים באשר לזהותה של החברה נענו אף הן לרוב בהתחמקות.

נציגי החברה יצרו מצג לפיו הצרכן עמו הם משוחחים זכה בהגרלה כלשהי, ועל כן הוא זכאי להימנות עם שירותי החברה. הנציגים טענו כי שמו של הצרכן עלה בהגרלה בת מאות אלפי משתתפים, כי הכרטיס המוצע לו מונפק רק לארבעה אנשים בכל שנה. בפועל החברה לא ערכה כלל הגרלות כאמור והחברה הציעה לכל פונה להימנות על שירותי החברה ולקבל כרטיס מנוי באותם התנאים.

עוד התברר כי החברה טענה בפני צרכנים רבים כי הכרטיס בו זכו לכאורה הינו כרטיס בעל סיכויי זכיה גבוהים מהרגיל, וכי מדובר ב"מספרי זהב" פרי פיתוחם של סטטיסטיקאים ומומחים בתחום ההגרלות. זאת בעוד השירות שהציעה החברה היה למעשה השתתפות בהגרלות מפעל הפיס עם סיכויי זכיה והסתברות הזהים לכל כרטיס דומה אותו ניתן לרכוש בדוכני מפעל הפיס.

החברה אף ציינה בפני הצרכנים כי במקרה בו לא יזכו בסכום כלשהו בפרק זמן מוגדר, החברה תשיב להם במלואו את סכום השירות ששילמו, אך בפועל לא עשתה כן אלא טענה כי בבדיקה נוספת שערכו נמצא כי הם זכו בשקלים בודדים ולכן לא זכאים להשבת הכסף עבור השירות.

ברשות מציינים עוד כי טרם כריתת העסקה, החברה לא מסרה לצרכנים את מלוא הפרטים השונים המחוייבים בגילוי במהלך שיווק מרחוק כנדרש בחוק וברוב המקרים מסרה את חלקם בלבד. החברה לא מסרה לצרכנים את תכונות העסקה ומהותה לפיה כל סכום של זכיה יחולק בין עשרה משתתפים, לא פירטה את סכום העסקה הכולל, לא גילתה פרטים באשר לזכות לביטול עסקה ועוד. לאחר ביצוע העסקה, שלחה החברה אל הצרכנים מסמך ובו התניות וקביעות מטעות ומנוגדות לחוק. כך, הודיעה החברה כי עסקאות תבוטלנה בפועל בפרק זמן ארוך מזה שקובע החוק. בחלק מהמקרים נמצא כי החברה כלל לא שלחה את צרוף המספרים המלא עליו התחייבה למפעל הפיס.

בחקירה התברר גם כי למרות שבאתר החברה צוין שלחברה צוות גדול הכולל בתוכו סטטיסטיקאים אשר פיתחו שיטה סטטיסטית, אשר מבוססת על תוכנת מחשב ייחודית ובלעדית אשר מגדילה את סיכויי הזכיה בדאבל לוטו, בלוטו וב-777 עד פי 25, במציאות מדובר היה באמירות ללא כיסוי.

אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה, "מדובר בעיצום כספי גבוה שמדגיש את חומרת ההפרות והיקפן. דאבל פיס לא בחלה באמצעים בכלל זה הטעיה בזהות החברה, יצירת מצג שווא של מתן הטבה/ זכיה בהגרלה, מצג שווא של סיכוי גבוה במיוחד לזכיה באמצעות המנגנון לכאורה שמפעילה החברה בעוד שלא קיים מנגנון כזה וגרוע מזה בחלק מהמקרים נמצא כי החברה כלל לא שלחה את צרוף המספרים המלא עליו התחייבה למפעל הפיס. הרשות ממשיכה בפעילותה נגד חברות הפוגעות בציבור הצרכנים בדגש על אוכלוסיות צרכנים חלשות ותביא לדין כל עוסק אשר פועל תוך פגיעה וניצול של ציבור הצרכנים".