טוטו
טוטוצילום: לוגו

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה וקבע כי כספי הפיצויים במשחק ההימורים "Winner" ייועדו למאבק וטיפול בתופעת ההתמכרות להימורים ולא ישמשו להגדלת פרסי הזכייה של המועצה, כפי שביקש הטוטו לקבוע.

בית המשפט ציין בפסק הדין, כי הגדלת שווי הזכיות (הפרסים) אינה מתיישבת עם תכלית ההרתעה שבבסיס דיני התובענות הייצוגיות.

לפסק הדין

מדובר בבקשה לאישור ניהול תובענה כייצוגית, במסגרתה טענו המבקשים כי המועצה להסדר ההימורים בספורט מבצעת הטעיה צרכנית במשחק ההימורים היומי המכונה "Winner". לטענתם, המועצה מפרסמת תכנייה מפורטת, בה מוצגים יחסי הזכייה הצפויים לצרכן ביחס לכל אפשרות הימור, אך בפועל מבצעת שינוי באופן תדיר וחד-צדדי של יחסי הזכייה המופיעים בתכנייה, וזאת ללא עדכון התכנייה כנדרש.

הבקשה לאישור ניהול התובענה כייצוגית אושרה, ולאחר הליך גישור הגיעו הצדדים להסדר פשרה שהובא לאישורו של בית המשפט, במסגרתו הצדדים היו חלוקים אודות ייעוד כספי הפיצויים. התובעים טענו, כי על כספי הפיצוי לעבור לעמותה מסוימת ואילו המועצה להסדר ההימורים בספורט טענה, שראוי להחזיר את הכספים למשתתפים עצמם, וזאת על ידי הגדלת תקציב הפרסים של המועצה.

היועץ המשפטי לממשלה הגיש התנגדות מטעמו להסדר הפשרה המוצע, ובפרט לקביעה לפיה כספי הפיצויים ישמשו להגדלת פרסים, שכן לעמדתו עולה חשש שגם אם בפועל יחולקו סכומי פרסים יותר גבוהים, הרי שבחירת המשחקים שאליהם תנותב הגדלת הפרסים עשויה לנבוע משיקולים עסקיים של המועצה, ובכך להביא לתוצאה שרווחי המועצה דווקא יגדלו כתוצאה ממשיכת מהמרים נוספים לסוג משחקים מסוים. "משמעות אישורו של מתווה הפיצויים בדרך של הגדלת הפרסים אינה ראויה ואינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק ותכליותיו ועם מכלול השיקולים הנוגעים לעניין", צוין בהתנגדות. לעניין העברת הכספים לעמותה מסוימת נטען, כי יש להעביר את הכספים לידי הקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות, כך שייעוד הכספים יהא לטיפול בנזקי תופעת ההתמכרות להימורים והקרן היא זו שתבחר את הגוף הספציפי אליו יועברו הכספים, על פי הנהלים והמבחנים המקובלים בפעילותה של הקרן, בהתאם להוראות החוק.

היועץ המשפטי לממשלה הפנה בעמדתו להתנגדות להסדר פשרה שהגיש לבית המשפט העליון, בהליך נוסף בו מעורב הטוטו ועוסק באותה סוגיה עקרונית של תשלום פיצויים בתובענה ייצוגית בדרך של הגדלת סכומי הפרסים. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ככלל, אין מקום לאפשר תשלום פיצויים במסגרת תובענה ייצוגית בתחום ההימורים בדרך של הגדלת סכומי פרסים, הן לנוכח תכלית ההרתעה שאינה מתיישבת עם מתווה פיצויים כזה, והן מהטעם שאישור קביעת סכומי הפרסים נתונה לסמכותם של הגורמים המינהליים המוסמכים, ובאופן כללי, סוגיית ההימורים החוקיים היא עניין למדיניות ממשלתית, שאין מקום לשנותה אגב אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, ובהגדלת הפרסים יש כדי להשפיע על שאלות מדיניות רחבות לעניין שוק ההימורים החוקיים בישראל.

בית המשפט המחוזי מרכז קיבל כאמור את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ואישר את הסדר הפשרה לאחר שקבע כי בנסיבות אלה בהן השבה פרטנית לחברי הקבוצה אינה מעשית, הרי שדרך המלך בהתאם לחוק היא שהכספים יועברו לקרן וייועדו למאבק וטיפול בהתמכרות להימורים ולא ייוחדו מראש לעמותה מסוימת, כפי שביקשו התובעים.