Paraguay
Paraguay צילום: איסטוק

ישראל החליטה במאי 1969 ליישב 60 אלף פלסטינים בפרגוואי שבדרום אמריקה, כך נחשף היום בתכנית "השעה הבינלאומית" המשודרת בתאגיד הציבורי.

ראש הממשלה דאז, גולדה מאיר, אמרה בוועדת השרים: "החברים ודאי זוכרים שדנו פעם בעניין אפשרות הגירת ערבים לברזיל, ואנחנו הצענו אז לצבי זמיר לשלוח אדם שיעשה מה שצריך לעשות על מנת לברר את הדבר ולהביא לנו את תוצאות הבירור. צבי זמיר נמצא עכשיו במצב שהוא יכול להגיד לנו איך העניין עומד אחרי הבירור. צריך לקבל החלטה ומאוד חשוב שההחלטה תהיה על-דעת כולם".

ראש המוסד, האלוף צבי זמיר: "ההצעה שמדובר בה היא הסכמה של ממשלת פרגוואי, באמצעות המוסד לחקלאות והגירה של ממשלת פרגוואי, לקלוט במשך תקופה מינימלית של ארבע שנים - אם כי היא יכולה להמשך יותר אם הדברים יתפתחו - 60 אלף נפש מוסלמים ערבים, שלפי ההגדרה שלהם אינם קומוניסטים. היא מוכנה לקלוט אותם בארצה, כאשר ממשלת ישראל תמלא אחר תנאים מסוימים. זה מאושר במכתב של משרד ההגירה, כאשר ליד זה מצורף הסכם שאינו מופיע במכתב משרד ההגירה".

חברי הוועדה מחליטים לאשר את הצעת המוסד על פי ההסדר כדלקמן:
• ממשלת ישראל תישא בהוצאות נסיעתם של המהגרים לפרגוואי
• ממשלת ישראל תדאג שכל נפש תצויד בכ-100 דולר לצרכי מחיה ראשונים
• ממשלת ישראל תשלם לממשלת פראגווי 33 דולר לנפש מהגר
• עם חתימת ההסכם ישולם סכום של 350,000 דולר על חשבון הגירתם של 10,000 נפש.