גן ילדים. אילוסטרציה
גן ילדים. אילוסטרציהצילום: ISTOCK

החל משנת הלימודים הקרובה (תשפ"א) תחול הרפורמה "אופק חדש" על גני הילדים של החינוך המיוחד במוכר שאינו רשמי.

בדומה לגני הילדים של החינוך המיוחד הרשמיים, יוארך יום הלימודים בעוד 40 דקות, והגננות תקבלנה תוספת שכר בשיעור של כ- 16%.

מסגרת עבודתן תשתנה לכ- 30.4 שעות שבועיות (גננת מנהלת הגן), מסגרת העבודה של הגננות המשלימות תשתנה גם היא. היקפה יעמוד על 33.8 שעות שבועיות.

החלתה של הרפורמה תעשה בשתי פעימות, כאשר בשנה הקרובה יצורפו הגנים לרפורמה ובכלל זה הארכת יום הלימודים, תוספת לשכר הגננות ושינוי מסגרת עבודתן. במהלך שנה זו, תבנה תשתית מידע, יצירה והסדרה של נהלי ותהליכי עבודה, מערכות מחשוב תומכות הנוגעות לדיווח וכן ניהול ושיבוץ של עובדי ההוראה, לקראת יישום הפעימה השנייה בתשפ"ב.

למהלכים אלה חשיבות גדולה, מאחר שהם נועדו לאפשר ניהול שיטתי, קבוע ורציף של עובדי ההוראה בהתאם לרפורמה, קביעת דרגות וקידום בדרגות לעובדי ההוראה בגנים, בהתאם לכללי ההסכם.

בנוסף, הם יסייעו, בסוף התהליך, במעבר מהתקצוב הקיים (תקצוב נורמטיבי אחיד לכל הגנים) לתקצוב על פי פרופיל הגן, בדומה לאופן בו מתוקצבים בתי הספר של החינוך המיוחד במוכרים שאינם רשמיים. בתום היערכות זו, בשנת הלימודים תשפ"ב, תושלם קביעת דרגות אופק חדש לגננות וכן התקצוב.

ההחלטה בדבר החלת הרפורמה יצאה לדרך לאחר שמנכ"ל משרד החינוך, עמית אדרי, אימץ את המלצות "הצוות הבין-משרדי להשוואת משאבי ההוראה הנובעים מיישום הרפורמה לתלמידים בגני הילדים לחינוך מיוחד המוכרים שאינם רשמיים", אשר הוקם בנובמבר 2019. עם אישור תקציב המדינה, הרפורמה תצא לדרך.