בנק הפועלים
בנק הפועליםצילום: פלאש 90

בנק הפועלים מסכם את תשעת החודשים הראשונים של השנה ברווח נקי בסך 1,141 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,428 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, ירידה של 53.0%.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד בתשעת החודשים הראשונים על 4.0% בהשוואה ל-8.4% בתקופה המקבילה.

הרווח נקי ברבעון השלישי של השנה עמד על 816 מיליון ש"ח בהשוואה ל-736 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, עלייה של 10.9%.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 8.8% בהשוואה ל-7.6% ברבעון המקביל.

ההוצאות להפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ב-2,130 מיליון ש"ח, מתוכם 193 מיליון ש"ח נרשמו ברבעון השלישי של השנה, בהשוואה ל-400 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2019. הגידול בהפרשה הקבוצתית נובע בעיקרו מההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה עקב אי הוודאות הכלכלית שנוצרה מהתארכות המגיפה.

נכון לתאריך הדוחות, סך יתרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי עומדת על 5.3 מיליארד ש"ח.

ההלוואות לדיור בישראל המשיכו לגדול והסתכמו בסוף הרבעון השלישי ב-96.4 מיליארד ש"ח לעומת 89.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2019, עלייה בשיעור של 7.9%.

הפיקדונות הקמעונאיים המשיכו במגמת העלייה שלהם ובסוף הרבעון השלישי הסתכמו ב-273.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-234.7 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2019, עלייה בשיעור של 16.3%.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2020 ב-1,851 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,970 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, ירידה בשיעור של 6.0%, הודות לקיטון במספר רכיבי הוצאה. יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השלישי של שנת 2020 על 56.1%, בהשוואה ל-62.2% ברבעון המקביל אשתקד. הבנק ממשיך ביישום מהלכי ההתייעלות שעליהם הכריז.

הבנק ממשיך להציג מדדי יציבות גבוהים מאוד: ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון השלישי ב-39.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-38.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2019, עלייה בשיעור של 2.1%. יחס כיסוי הנזילות עמד ברבעון השלישי של שנת 2020 על 132%, בהשוואה ל-124% ברבעון המקביל אשתקד.

יחס הון עצמי רובד 1: יחס ההון עצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2020 עמד על 11.53%, והוא גבוה מיחס ההון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש ע"י בנק ישראל וכן מיעדי ההון של הדירקטוריון.