הרב אלישע וולפסון
הרב אלישע וולפסון חיים אלבוים

קראתי בכאב את מאמרו של הרב עמיחי אליאש, בו הוא טוען שאסור לכל אדם לעלות להר הבית מכיוון שכך פסקו רוב גדולי ישראל, והעולים להר מחללים אותו. אומנם לטעון שחייבים ללכת על פי רוב הפוסקים זו טענה לגיטימית, שמייד נפרוך אותה. אך הכאב הוא על קביעתו החמורה שהעולים להר הבית כהלכה מחללים אותו.

האומנם? היעלה על הדעת להוציא שם רע על אלפי יהודים כשרים וצדיקים, שטובלים בטהרה, חולצים נעלי עור ועולים להר הבית בטהרה ובמורא מקדש כהלכה, על פי הוראתם של פוסקים רבים וחשובים, בשם מחללים את קדושתו?! אסור לנו שהמחלוקת בנושא זה תביא אותנו להוציא לעז אחד על השני.

לגופם של דברים, ראשית, העולים להר הבית לא עושים זאת בגלל שהרב אליהו זצ"ל או הרב שפירא זצ"ל התירו למישהו יחידי לעלות להר הבית. העולים להר הבית עושים זאת מכיוון שעל פי תורתנו הקדושה ועל פי כללי ההלכה המסורים לנו מדור ודור, אין כל ספק שמותר ומצווה לעלות להר הבית, כאשר מקפידים על כללי ההלכה, כמו בכל נושא. נכון שרבים מגדולי ישראל הוציאו בעבר הוראה שאסור להיכנס להר הבית, אך כל יודע ספר הלומד את הסוגייה רואה שאין כאן כל איסור מדינא, וגדולי ישראל אסרו בשעתו רק על מנת שאנשים לא ייכנסו למקומות האסורים ושלא כהלכה.

אך היום ישנם פוסקים רבים וחשובים אשר מורים להלכה שמותר ומצווה רבה לעלות להר הבית. זאת מכיוון שהמטרה של האיסור של גדולי ישראל הייתה בשביל שלא יחולל המקום הקדוש, אך בפועל רואים שדווקא ההימנעות של יראי ה' מעלייה להר הבית מביאה לידי חילול מקום המקדש, הן על ידי אויבנו, והן על ידי תיירים יהודים ושאינן יהודים שנכנסים למקום שלא כהלכה ומחללים את קדושתו. ודווקא העלייה להר הבית כהלכה על ידי יראי ה', היא שמביאה כבוד וקדושה ושמירה וגאולה למקום המקדש.

כעת נשיב בס"ד לעיקר טענתו של הרב אליאש, אשר טוען שכיוון שרוב גדולי ישראל אסרו, על כן כולם מחויבים לעשות כן. צריך לדעת שמחשבה זו בטעות יסודה. ראשית, יסוד החיוב ללכת על פי רוב נאמר בבית דין, כאשר רבני ישראל יושבים יחד ומלבנים את הסוגייה, מה שלצערנו לא קורה כעת. שנית, החיוב ללכת על פי רוב הוא כאשר יש ספק בהלכה ואין לאדם ידיעה כיצד להכריע, בזה יש ללכת על פי רוב. אך כאשר לאדם אין ספק בדבר, יש לו ללכת כפי הבנתו את האמת.

דבר זה נכון בייחס לשאלות רבות עימם אנו מתמודדים, כמו עלייה לארץ, התגייסות לצבא, אמירת הלל ביום העצמאות, תכלת בציצית, הצבעה בבחירות, היתר מכירה ועוד ועוד. אדם הוא לא 'עם הארץ', ואינו צריך לספור כמה רבנים אומרים כך וכמה אחרת וללכת על פי רוב. כל אחד הוא בעל מחשבה ובעל בחירה. כל אחד מחויב להתבונן ולבקש בכל כוחו את האמת ואת רצון ה' ולעשות כפי הבנתו. זאת כמובן רק אם הוא נסמך על דעת תורה. מכיוון שכך, יכול כל אחד מתוך בקשת אמיתה של תורה לראות את הרבנים המתירים את העלייה להר הבית כרבותיו שעליהם הוא נסמך בעניין זה.

על כל האמור צריך לבאר פה נקודה חשובה ויסודית ביותר. העלייה להר הבית היא לא קולא, העלייה להר הבית היא חומרה גדולה! מי שלא עולה להר הבית, ובפרט מי שנלחם נגד העולים להר הבית כהלכה, הוא לא מחמיר, אלא הוא נכנס בחשש גדול של הפקרת מקום המקדש לידי אויבנו וביטול מצוות עשה ולא תעשה מהתורה. חלילה איני רוצה לקטרג, אך האמת חייבת להיאמר. הפוסקים שאסרו את העלייה להר אסרו זאת מתוך חששות בלבד, ומתוך השקפת עולם שלא הגיע העת הרוחנית לעלות להר הבית. ואילו הפוסקים המתירים, מבארים שאין כאן היתר בלבד, אלא חיוב גדול ומצווה רבה מהתורה. מי התיר לנו להפקיר את מקום המקדש לידי אויבנו?!

זאת ועוד, בימינו ישנם פוסקים רבים אשר מתירים ומחייבים את העלייה להר. ואילו האוסרים אינם אלא נסמכים בעיקר על האיסור שפסקו בעבר גדולי ישראל. דבר זה דומה למה שאמר הרצי"ה זצ"ל בייחס לעלייה לארץ ישראל, שרק מעטים אסרו ואילו והרוב נמשך בשתיקה אחרי המיעוט, ועל כן אין להחשיב זאת כרבים. בוודאי כך גם בנידון שלנו, רוב הרבנים שעסקו בסוגייה זו וכתבו נימוקים לכאן ולכאן מתירים את העלייה להר, ואילו הרוב נמשך בשתיקה אחר הרבנים שאסרו בעבר.

מכיוון שכך, ברור שמצווה על כל יהודי ויהודי ללמוד את הסוגייה, לבקש את האמת, ובוודאי מתוך כך יעלה להר הבית בטבילה כהלכה בקדושה ובטהרה, כפי שמורים רבים מגדולי הפוסקים בדורנו. אין ספק, שככל שיעלו יותר יהודים יראי ה' להר, כך נזכה לראות מהרה כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, וישראל במעמדם ובתפארתם במהרה בימינו.