חובת פנסיה
חובת פנסיהצילום: FREEPIK

בשנת 2008 אירע אחד המהלכים המשמעותיים בעולם הפנסיה בישראל, עם פרסומו של צו ההרחבה לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים.

צו זה קבע כי כל מעסיק מחויב מעתה בהפרשות לפנסיית חובה לעובדים שלו, בהתקיים התנאים המצוינים בצו, אותם נפרט בהמשך.

המהלך הושלם בשנת 2017, אז חובת ההפרשות לפנסיה חובה הוחלה גם על עצמאים.

על מי חלה כיום החובה, אחרי כמה זמן מחויב המעסיק להתחיל להפקיד ומה גובה ההפרשות לפנסיית חובה עבור שכירים ועצמאים? על כך נשיב במאמר זה.

מהי פנסיית חובה

חובת ההפרשות לפנסיה חובה שונה באופן טבעי בין שכירים לעצמאים, ובמקרים מסוימים היא חלה גם על מי שעובדים במקביל כשכירים וגם כעצמאיים.

פנסיית חובה לשכירים

חובת ההפרשות לפנסיית חובה התחילה בשנת 2008, כשנכנס לתוקף הצו הראשון לפנסיית חובה במשק. הצו קבע לראשונה כי מעסיק מחויב להפריש לקרן פנסיה חובה עבור כל עובד שאין לו הסדר פנסיה קיים, וזאת לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד תחילת עבודת העובד אצל המעסיק.

אפשרות נוספת היא להתחיל להפקיד בתום שלושה חודשים, ככל שהעובד התחיל לעבוד כשברשותו חיסכון פנסיוני פעיל קודם. במקרה כזה, יהיה העובד זכאי בתום אותם שלושה חודשים להפקדה עבור כל שלושת חודשי העובדה שלו באופן רטרואקטיבי, אם כי חשוב להבהיר שהתשלום הרטרואקטיבי לא מקנה לעובד כיסוי ביטוחי בקרן באופן רטרואקטיבי, וזו אחריותו של העובד לדאוג לכיסוי הביטוחי בתקופה שבין העבודות ועד תחילת ההפקדות מהמעסיק החדש (באמצעות הסדר ריסק זמני או הפקדות עצמאיות).

במסגרת הצו, נקבעה חובת הפרשות לפנסיה חובה עד גובה השכר הממוצע במשק ולא מעבר לכך. לצורך העניין, "שכר" נחשב לחלק מתוך המשכורת שהוא שכר הבסיס (בונוסים שנתיים, למשל, אינם נחשבים לצורך הפרשות פנסיוניות). החובה חלה על כל עובד, מגיל 21 אם מדובר בגברים ומגיל 20 עבור נשים. כמו כן, החובה חלה עד גיל הפרישה לפי חוק, שהוא 67 אצל גברים ו-62 אצל נשים.

ואיך נראות ההפקדות לפנסיה? שיעורי ההפרשות לפנסיה חובה עודכנו כמה וכמה פעמים במהלך השנים, ובעדכון האחרון מה-1.1.14 נקבע כי שיעורי ההפרשה יעמדו על 6% רכיב תגמולי מעביד לצד 5.5% רכיב תגמולי עובד. כמו כן, יוקצו 6% נוספים לטובת רכיב פיצויי פיטורים.

פנסיית חובה לעצמאים

בשנת 2017 נכנס לתוקפו פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016 ("חוק פנסיית חובה לעצמאיים") המחייב גם עצמאיים להפריש לפנסיה. מבנה ההכנסה של עצמאים שונה מהותית משל השכירים ולכן גם אופייה של החובה שונה מאשר זו המתייחסת לשכירים. חובת ההפרשות לפנסיה חובה לעצמאים מחולקת לשני חלקים:

חלק ראשון

עד מחצית מהשכר הממוצע במשק - הפרשה בשיעור 4.45%.

חלק שני –

מעל מחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק - הפרשה בשיעור 12.55%.

גם עצמאיים, בדומה לשכירים שההפקדות בגינם הם מתוקף צו פנסיה חובה, לא חייבים להפריש עבור מה שמעל השכר הממוצע במשק. אפשר כמובן להפריש יותר, אם הם מעוניינים בכך.

מתוך הסכומים שמפקידים עצמאיים לחיסכון הפנסיוני, שליש מכל תשלום מיועד למצב של אבטלה (עקב סגירת העסק, או עקב פרישה), או 12,200 שקלים לכל שנה שבה הופקדו כספים (לפי הנמוך מביניהם). מי שהחל להפקיד לביטוח הפנסיוני בשנת 2017 או מאוחר יותר, יוכל למשוך מתוך החיסכון הפנסיוני את הסכום שנצבר במרכיב החיסכון למצב אבטלה החל משנת 2017, או 12,200 שקלים, כפול מספר השנים שבהן הופקדו תשלומים לקופת הגמל לקצבה החל משנת 2017. אם כבר נמשכו בעבר כספים מהחיסכון במצב של אבטלה, הרי שספירת השנים תחל לאחר מועד המשיכה.

גם עבור עצמאים חלה חובת ההפרשות לפנסיה חובה החל מגיל 21 ועד גיל הפרישה מעבודה. שימו לב שהחובה אינה חלה על מי שבמועד כניסת החוק לתוקף (ינואר 2017) חגג 55. מי שמחויב להפריש ולא עשה זאת צפוי לקבל קנס בגין כל שנת הפרה על סך 500 שקלים.

שכירים שהם עצמאיים

הסדר פנסיה חובה לעצמאיים קובע ביחס לשכיר שהוא גם עצמאי כי אם ההפרשות לפנסיה חובה שמפקיד עבורו המעסיק עולות על ההפרשות שמקורן בהכנסתו כעצמאי, הוא לא מחויב להפקיד גם כעצמאי. בהתאם לכך, אם ההפקדה מהמעסיק נמוכה יותר מהסכום שאתם אמורים להפקיד כעצמאיים (כלומר, אם אתם מרוויחים יותר בתור עצמאיים מאשר בתור שכירים), הרי שתידרשו להשלים את ההפרשה באמצעות ההפקדה כעצמאיים.

כדי לדעת בדיוק כמה עליכם להפקיד בתור עצמאיים ובתור שכירים, לחצו כאן.

שכיר המועסק אצל יותר ממעסיק אחד

ההפרשה לפנסיה חובה היא חובתו של המעסיק, ולכן כל מעסיק נדרש להפקיד עבור עובדיו בהתקיים התנאים שמנינו בצו (כלומר, גיל ומשך עבודה מינימלי) ללא קשר לשאלה אם חלק מהעובדים או כולם עובדים אצל מעסיקים נוספים, שמפקידים אף הם לפנסיה חובה. המעסיק גם לא אמור להתחשב בשאלה אם העובדים מועסקים אצלו במשרה מלאה או במשרה חלקית.

מה ניתן לעשות אם המעסיק אינו מפקיד לפנסיה

מומלץ לעקוב אחר סטטוס ההפקדות לחשבון באופן שוטף דרך "האזור האישי" שבאתר האינטרנט של החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

אם הבדיקה שערכתם העלתה כי לא נקלטו הפקדות בחשבון, או שהן בסכום נמוך ממה שמגיע לכם לפי החוק או הסכם העבודה, כדאי קודם כל לבצע בירור מול המעסיק. הסיבה לכך היא שפעמים רבות מדובר בטעות אנוש, שאפשר לפתור בקלות, בעיקר אם היא מתגלה בסמוך למועד שבו אמורות היו להתקבל ההפקדות.

הדבר השני שאפשר לעשות הוא להיעזר בסוכן הפנסיוני, בין אם מדובר בסוכן מטעמו של המעסיק או בסוכן במינוי אישי, שמשמש כצינור בין המעסיק לבין החברה המבטחת ויכול לעזור ללבן את העניין.

אם גם בתום כל הבירורים, המעסיק עדיין אינו מפקיד לפנסיית חובה, או מפקיד שלא בהתאם למועדים או האחוזים שהוגדרו בחוק, ניתן להתייעץ בנושא עם קו הצדק הפנסיוני של משרד האוצר, או להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני עבודה.