הרב יהושע שמידט
הרב יהושע שמידט צילום: אברהם יצחק מאיר

כבר שנה שלמה שאנו נמצאים בארץ, ובעולם כולו, בצרה גדולה. התבוננות בפרשת השבוע אותה קראנו בשבת האחרונה מראה לנו שיש קשר עמוק בין המצב בארץ לבין סיפור חטא העגל. בשני המקרים אנו מוצאים קבוצה של אנשים שמתנגדים להנהגה ומובילים את העם כולו לחטא נוראי.

השבת הגענו סוף כל סוף לקרוא על אחת מהסיבות המרכזיות לצאת עם ישראל ממצרים, קבלת לוחות הברית לימוד תורה. והנה משה רבנו עולה לקבל את התורה מאת הקב"ה ואז חלק מהציבור רואה שמשה רבינו מתעכב מלהגיע "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויאמר אליו קום עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו"

אנשים חסרי סבלנות וחסרי מעוף קצרי דעת אשר מכונים בלשון התורה "העם" אלו אנשים שע"פ הזוהר ורש"י מוגדרים כאנשים לא טובים וסוחבים את העם מדי פעם למקומות נמוכים. וגם כאן בפרשת השבוע העם מושך את בני ישראל ומכניס בו מחשבות של חוסר אמונה מחשבות של כפירה.

ואכן אותם אנשים נמוכים מצליחים ליצור בעם הקדוש שלנו שבקריעת ים סוף התעלה למדרגות גבוהות כ"כ שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, גרמו ליצור עגל של עבודה זרה. דבר שגורם לחרון אף אצל הקב"ה ואף אצל נאמן ביתו של הקב"ה-משה רבינו. ואומר להם משה רבינו: "ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדולה ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה בעד חטאתכם".

העם חוטא, הקב"ה מעניש אותם "ויגוף" ואז מבקשים סליחה דפוס התנהגות שאנו מוצאים גם באדם הראשון, בתקופת המבול יש חטא ויש עונש, על החטא יש בקשת סליחה והקב"ה סולח. וכך דורשת הגמרא: 'ויעבור ה' על פניו ויקרא' אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילה אמר לו כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם ז"א שאנו למדים מפרשת השבוע שכאשר יש חטא, הקב"ה מעניש "ויגוף" אומר רש"י ששולח מגפה ואז יש בקשת סליחה ואז הקב"ה מוחל.

מה כוונת הגמרא שעושים כסדר הזה? ראשית צריך לומר שכוונת הגמרא לי"ג מידות של רחמים שכתובים בתורה: "ה' ה' אל רחום וחנון...".יש מסבירים שצריך לומר י"ג מידות של רחמים והיינו תפילה, ויש רוצים לדייק בלשון הגמרא "יעשו לפני כסדר הזה" שהכוונה כאשר יקיימו י"ג מידות של רחמים דהיינו יתקנו את מידותיהם או כדברי הרמ"ק רבו של האר"י זצ"ל יעשו לפנים משורת הדין ותעצר המגפה.

איך שלא נסביר צריך להבין שאם יש מגפה בעולם, ודאי שצריכים לשמוע בקול הרופאים ומשרד הבריאות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות אבל לרמב"ם יש לו מה לומר לאנשים כיצד צריך לנהוג כשבאה מגיפה, מגיפת הקורונה שמשביתה את כל כלכלת העולם, ממיתה אנשים ופגעת בפרנסה של אנשים רבים. ויוצרת בהלה ופחד וכך כותב הרמב"ם בתחילת הלכות תענית: "ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם ככתוב עוונותיכם הטו וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת... אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי.

מורי ורבותי, דבר ברור שהקב"ה מדבר איתנו ורוצה לומר לנו דבר כפי שאמרנו צריך להישמע להוראות משרד הבריאות אבל בק"ו צריך לשמוע בקול התורה. במה להתעורר? כל אחד ואחת יודעים מה הם הנקודות שבהם צריך להתחזק - שבת, לימוד תורה, עריות, לשון הרע וכו' לא חסר. יה"ר שיתקיים בנו "והסירותי מחלה מקרבך שנזכה לבריאות איתנה שמחה וטוב לבב אמיתיים.   

 

הרב יהושע מרדכי שמידט הוא ראש ישיבת "נחלת יוסף" שבי שומרון מבית איגוד ישיבות ההסדר ומחבר "שיטת הסימנים" על הש"ס