ארכיון: בנק הפועלים
ארכיון: בנק הפועליםפלאש 90

בנק הפועלים מסכם את שנת 2020 ברווח נקי בסך 2,056 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,799 מיליון ש"ח בשנת 2019, עליה של 14.3%.

הגידול ברווח נבע בעיקר מרישום הוצאות חריגות בשנה הקודמת בגין ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים וההוצאות המשפטיות הכרוכות בה.

הרווח הנקי ללא ההוצאות החריגות בגין חקירת הרשויות בארה"ב והשפעות נוספות בגין הפעילות הבינ"ל בשנת 2020 הסתכם ב-2,205 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,778 מיליון ש"ח בשנת 2019. הקיטון ברווח נבע בעיקר מגידול בהוצאה להפסדי אשראי קבוצתיים לאור השפעות התפשטות נגיף הקורונה.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד בשנת 2020 על 5.3% בהשוואה ל-4.6% בשנת 2019. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי ללא ההפרשה בגין חקירת הרשויות בארה"ב והשפעות נוספות בגין הפעילות הבינ"ל עמד בשנת 2020 על 5.7% בהשוואה ל-7.1% בשנת 2019. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2020 עמד על 9.6%.

ההוצאות להפסדי אשראי בשנת 2020 הסתכמו ב-1,943 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-1,276 מיליון ש"ח בשנת 2019, כאשר רוב ההוצאות נבעו מגידול בהפרשה הקבוצתית בשל השלכות כלכליות אפשריות של משבר הקורונה.

בעקבות גבייה מלקוחות עסקיים גדולים, ברבעון הרביעי נרשמה הכנסה מהפסדי אשראי בסך 187 מיליון ש"ח.