שנת הקורונה: ירידה של 70% בהכנסות אל על, ההכנסות ממטען גדלו בכ-131.8 מיליון דולר

תוצאות שנת 2020 הושפעו דרמטית ממשבר הקורונה, ומהסגרים, שהביאו להפסקה מוחלטת של פעילות טיסות הנוסעים הסדירות של החברה.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , י"ב בניסן תשפ"א

שנת הקורונה: ירידה של 70% בהכנסות אל על, ההכנסות ממטען גדלו בכ-131.8 מיליון דולר-ערוץ 7
מטוס אל על בנתב"ג
Photo by Tomer Neuberg/FLASH90

חברת אל על מדווחת על התוצאות הכספיות לשנת 2020 ולרבעון הרביעי של שנה זו, ונערכת ליציאה ממשבר הקורונה.

תוצאות שנת 2020 הושפעו דרמטית ממשבר הקורונה, ומהסגרים, שהביאו להפסקה מוחלטת של פעילות טיסות הנוסעים הסדירות של החברה, במהלך חלק ניכר מימות השנה, ולהוצאת מרבית עובדיה לחל"ת.

במהלך ספטמבר 2020 הפכה חברת כנפי נשרים לבעלת השליטה בחברה, מונו יו"ר ומנכ"ל חדשים, לצד מינוי חברי דירקטוריון חדשים והחלפת מרבית השדרה הניהולית בחברה. בד בבד השלימה החברה בספטמבר 2020 ובפברואר 2021 גיוסי הון בהיקף כולל של כ-222 מיליון דולר.

בנוסף חתמה החברה על מתווה מימון עם המדינה בהיקף של כ-210 מיליון דולר תוך התניית כניסתם לתוקף של הסכמי ההתייעלות וגיוס 105 מיליון דולר נוספים ביולי השנה, כאשר 43 מיליון דולר יובטחו על ידי בעל השליטה.

הכנסות החברה בשנת 2020 ירדו בכ-71.4% לכ-623.1 מיליון דולר, לעומת כ-2.18 מיליארד דולר בשנת 2019. הירידה נובעת מהשלכות משבר הקורונה אשר הביאו לירידה חדה בטיסות הנוסעים הסדירות של החברה, שהחלה בחודש פברואר 2020, עד להפסקתן המוחלטת ברבעונים השני והשלישי של השנה, כאשר ברבעון הרביעי של השנה נרשמה התאוששות קלה, לאחר שחודשו הטיסות למספר יעדים.

ההכנסות ממטען בשנת 2020 גדלו בכ-131.8 מיליון דולר, עליה של כ-100% לעומת ההכנסות ממטען בשנת 2019, וזאת על אף שכמות המטענים המוטסת משוקללת מרחק (RTK) קטנה בתקופה המדווחת בכ-9.7%, וזאת בשל עליה של כ-60% בהכנסה לשעת טיסה, כתוצאה מירידה בהיצע בתחום תעבורת המטענים.

הוצאות ההפעלה של החברה בשנת 2020 ירדו בכ-56.3% לכ-800 מיליון דולר, לעומת כ-1.83 מיליארד דולר בשנת 2019. הירידה נובעת בעיקרה מהקיטון בשעות הטיסה בעקבות משבר הקורונה. מתוך סך הוצאות ההפעלה לשנת 2020, סכום של כ-255 מיליון דולר מיוחס להוצאות פחת ולהוצאות קבועות אחרות.

הירידה בהוצאות מיוחסת בעיקרה לקיטון בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-348 מיליון דולר, ולקיטון בהוצאות שכר ההפעלה בסך של כ-296 מיליון דולר כתוצאה מהוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום החל מאמצע חודש מרץ 2020.

בהוצאות הדס"ל של החברה נרשמה הירידה האמורה, בעיקר כתוצאה מירידה בשיעור של כ- 67% בכמות הדלק שנצרכה על ידי מטוסי החברה בשל צמצום הפעילות, וכן מירידה במחירי הדס"ל בשוק. מנגד, בשנת 2020 חל גידול בהוצאות הדס"ל בגין השפעה של עסקאות הגידור אשר פקעו ברבעון הראשון והוכרו כאפקטיביות, לעומת קיטון הוצאה בשנת 2019. הוצאות הגידור שנזקפו בשנת 2020 הסתכמו בכ-15.6 מיליון דולר, בעוד שבשנת 2019 נרשמו הכנסות מגידור בסך של כ-1.7 מיליון דולר.

הוצאות אחרות – בשנת 2020 רשמה החברה הוצאות אחרות נטו בסך של כ-24.3 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהפרשה עבור הטבות בגין פיטורין בסך של כ- 45 מיליון דולר בשל החתימה על הסכמי ההתייעלות עם עובדי החברה במגזרים השונים, שקוזזה בחלקה ע"י הכנסה מביטול הפרשה בגין תביעת המדינה, הפסד ממכירת מניות ממן ובקיזוז רווחי הון נוספים ממכירת מנועים ועודפי מלאי. לעומת זאת, בשנת 2019 הוכרו הכנסות אחרות בסך של כ- 12.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה ממכירת מטוס, מנועים ועודפי מלאי.

הוצאות המימון, נטו, בשנת 2020 הסתכמו בכ-196.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-82.9 מיליון דולר בשנת 2019. עיקר הגידול נובע מהוצאה בסך של כ-91.5 מיליון דולר בגין עסקאות גידור דס"ל שלא הוכרו חשבונאית כאפקטיביות, בשל גידור כמות גדולה מהכמות שנצרכה או שהחברה חוזה כיום כי תצרוך, וזאת בשל הירידה בהיקפי הפעילות ביחס לפעילות שתוכננה בעת ביצוע עסקאות הגידור.

כמו כן, נרשמה עלייה בהוצאות הריבית על הלוואות וחכירות בסך של כ-11.6 מיליון דולר, הנובעת מגידול במצבת ההלוואות והחכירות של החברה ביחס ל-2019 על רקע קליטת מטוסי הדרימליינר מדגם בואינג 787. יצוין, כי השפעת הירידה במחירי הריביות לגבי הלוואות בריבית משתנה קוזזה בשל הוצאה בגין עסקאות גידור ריבית. בנוסף, הושפעו הוצאות המימון מהפרשי שער שליליים על יתרות מאזניות הנובעות מהיחלשות הדולר ביחס למטבעות אחרים.

ההפסד לאחר מס בשנת 2020 הסתכם בכ-531.0 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-59.6 מיליון דולר בשנת 2019.

מנכ"ל אל על, אביגל שורק: "החתימה על מתווה המימון החלופי, לצד יישום תכנית ההתייעלות הכוללת פרידה כואבת מכ-2000 עובדים, תשלום חובות העבר ללקוחות וספקים, תוך פריסה מחודשת של החובות למלווים ומחכירים ויישום תהליכי עבודה חדשים וחדשניים. יישום קפדני של אלו יביא את החברה לאיזון תזרימי במהלך 2021. במקביל שוקדת החברה על יישום תכנית אסטרטגית רב שנתית מחודשת ליציאה מהמשבר, יחד עם פתיחת השמים ונתב"ג והעלייה ההדרגתית הצפויה בפעילות, צופה החברה לחזור בשנת 2022 לפעילות בהיקף שיניב לה תזרים מזומנים חיובי, ובהמשך ליישם את התכנית העסקית לצמיחה ורווחיות ארוכות טווח."

סמנכ"ל הכספים הנכנס, איציק אליאב: "תוצאות פעילות שנת 2020 הושפעו כמובן ממשבר הקורונה. יחד עם זאת, ראוי לציין שהן כוללת הוצאה חד פעמית בסך של כ- 45 מיליון דולר בגין עלות ההיפרדות ובניכוי אירועים נוספים הסתכמו ההוצאות אחרות בכ-24 מיליון דולר. כמו כן, במהלך השנה הכירה החברה בהוצאות מימון חד פעמיות בגין גידור לא אפקטיבי בסך של כ-92 מיליון דולר ובסך של כ-8 מיליון דולר נוספים בגין הפרשי שער ובסה"כ כ-100 מיליון דולר הוצאות מימון חד פעמיות. תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי לשנת 2020 כוללת הוצאה חד פעמית של כ-15 מיליון דולר בגין עלות ההיפרדות, וכן כוללות הכנסה חד פעמית בסעיף המימון בסך של כ-5 מיליון דולר.

''כל אלו, מביאים לכך שה-adjusted EBITDAR (לאחר אירועים חד פעמיים) לרבעון הרביעי מסתכמת להפסד של כ-30 מיליון דולר. ברבעון הראשון של שנת 2021 החברה פועלת לשיפור בהוצאות ביחס לרבעון האחרון של שנת 2020, על רקע צעדי ההתייעלות נוספים בהם נוקטת החברה", הוסיף אליאב.