ארנונה
ארנונה צילום: iStock

המשרד לשוויון חברתי פרסם בסוף השבוע האחרון תזכיר חוק לחידוש אוטומטי של הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים. חוק האזרחים הוותיקים מקנה הנחה בתשלומי ארנונה לאזרחים ותיקים בתנאים הנקובים בחוק.

בין היתר, קבלת ההנחה כרוכה בהגשת בקשה בכתב לרשות המקומית או על פי הצהרה בכתב של המבקש שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בחוק לעניין מבחן הכנסות.

ברשויות מקומיות שונות יש צורך להגיש בכל שנת כספים בקשה מחודשת לקבלת ההנחה, הכרוכה בבחינה מחודשת של מבחן ההכנסות.

בעקבות זאת, ישנם מקרים של אזרחים ותיקים שמסיבות שונות נמנעים או לא מצליחים לשוב מדי שנה ולמלא בקשה, בין אם בשל המאמץ הנדרש מצדם, בין בשל כך ששכחו לטפל בכך, מחמת מצב רפואי שאינו מאפשר זאת או בשל כל סיבה אחרת.

כך, כאשר ניתן להגיש את הבקשה בדרך מקוונת ישנם אזרחים ותיקים שאינם יודעים כיצד לעשות זאת, וההגעה למשרדי הרשות מהווה טרחה רבה עבורם ולעתים אף חסם של ממש.

בתזכיר שפורסם מבוקש לקבוע כי ככל שניתנה הנחה בארנונה לאזרח ותיק לפי חוק האזרחים הוותיקים, היא תמשיך להינתן ללא צורך בהגשת בקשה מחודשת, אלא אם התנאים המפורטים בחוק למתן ההנחה לא יתקיימו עוד לגביו.

בצד זאת, תוטל חובה על אזרח ותיק לדווח לרשות המקומית, תוך 45 יום, על שינוי בסך כל ההכנסות בשלו חדלו להתקיים התנאים המפורטים לעניין מבחן ההכנסות שבחוק.