מהו האינטרס הלאומי שלנו?

הארץ הקיאה את אומות העולם ממנה. מה שמלמד אותנו שארץ ישראל בפנימיותה היא ארץ קדושה שלא מסוגלת לסבול שמטמאים אותה.

הרב שלמה סובול , י' באייר תשפ"א

מהו האינטרס הלאומי שלנו?-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

יש נושא שהתורה חוזרת עליו באריכות פעמיים גם בפרשת אחרי מות וגם בפרשת קדושים והוא נושא העריות.

בפרשת אחרי מות כתובות האזהרות, ואילו בפרשת קדושים מופיעים העונשים למי שחטא בחטאים נוראים אלו.

הדבר המיוחד הוא, שבשונה מרוב האיסורים בתורה, שהתורה 'רק' מצווה ומודיעה לנו מה האיסור, הרי שלגבי עריות התורה מאריכה ומסבירה לנו את חומרת האיסור ואת השלכותיו.

בסוף פרשת אחרי מות, לאחר שהתורה פירטה את העריות, היא מסכמת ואומרת: "אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם. ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה. ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני ה' אלהיכם".

בפסוקים אלה אומרת לנו התורה דברים פשוטים וברורים: ארץ ישראל הקיאה את אומות העולם שגרו בארץ ישראל בגלל שהם עשו את התועבות של העריות וטימאו את ארץ ישראל. ולכן אנחנו עם ישראל מצווים לא לעשות את תועבות האלו, ולא לטמא את ארץ ישראל, כדי שחלילה ארץ ישראל לא תקיא אותנו.

נראה שיש כאן הבנה מחודשת ומעמיקה בכל הנושא של צניעות וקדושה. בדרך כלל נושאים אלו נתפסים כחובה אישית המוטלת על כל אחד ואחת, זה ה'ביזנס' של כל אחד מול הקב"ה. כנגד התפיסה הזו באה התורה ומחדשת לנו שנושאים אלו של הקדושה והטהרה בעם ישראל הם נושאים כלל ישראלים, שכל קיומו של עם ישראל בארצו, תלוי בהם.

ארץ ישראל, גם אם כלפי חוץ היא נראית דומה לכל מקום אחר בעולם, בפנימיותה היא ארץ קדושה, חיה ונושמת. היא לא מסוגלת לסבול שחלילה מטמאים אותה. לכן, כאשר מטמאים אותה היא מגינה על עצמה ועל קדושתה, ומשליכה מעליה את המטמאים. זאת הסיבה לכך ששמירת הצביון המוסרי של מדינת ישראל בנושאים אלו של קדושה וטהרה היא אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה.

עם ישראל, כמו ארץ ישראל, פנימיותו מלאה קדושה, ולכן בדור הזה ארץ ישראל מאירה פנים לבניה ובנותיה הצדיקים החוזרים אל 'אמא אדמה' ומוכנים למסור את נפשם עבורה. נכון, בגילוי החיצוני עדיין יש בירורים קשים על זהותה של מדינת ישראל, במיוחד בתחומים אלו של צניעות, אך אנו מלאים בביטחון מלא, מתוך אמונה בבורא עולם ובנביאי האמת וצדק, שמתוך בירורים אלו רק תצמח מדרגה גבוהה יותר של קודש וטהרה בעם ישראל. אין עם שמתאים יותר לקדושת ארץ ישראל יותר מאשר עם ישראל הקדוש אשר מנהל את אורחותיו על פי התורה הקדושה.


הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין