הרב משה שטרנבוך: "מידת הדין פגעה בנו"

בעקבות האסון המחריד במירון קרא גאב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך להתחזק בעניינים שבין אדם לחברו ולקבל קבלות טובות

בן שאול , כ"א באייר תשפ"א

הרב משה שטרנבוך: "מידת הדין פגעה בנו"-ערוץ 7
הרב שטרנבוך
צילום: Flash90

בעקבות האסון המחריד במירון קרא גאב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך להתחזק בעניינים שבין אדם לחברו ולקבל קבלות טובות בתחום המידות.

"אוי לנו כי קיבלנו מכה כואבת מהקב"ה", פתח את דבריו בשיחה עם שומעי לקחו. "מידת הדין פגעה בנו באמצע שמחתו של התנא האלוקי הרשב"י זי"ע ובמקום קדשו, ונהרגו שם במיתה משונה כארבעים וחמש יהודים זקנים ונערים, וכל בית ישראל אבלים על השריפה אשר שרף ה', ושואלים על מה עשה ה' לנו ככה.

"והנה אין לנו אפשרות להסביר את דרכי ה' עמנו, כי נעלמים הם מכל חי ...אמנם דבר אחד יש לנו לדעת בבירור, שהאסון הנורא הזה הוא "קול שופר ממרום" הקורא לנו להזדעזע ולערוך חשבון הנפש ולא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב, ולב יודע מרת נפשו במה צריך חיזוק.

בדבריו קרא לתת דגש על התנהגות האחד כלפי זולתו. "ונראה שעיקר החיזוק המוטל עלינו בימים אלו הוא בענייני בין אדם לחבירו, כי ידוע שבימי הספירה מתו כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא על "שלא נהגו כבוד זה בזה" (יבמות ס"ב ע"ב), ורק בל"ג בעומר פסקו מלמות מאחר שחזרו בתשובה, וא"כ בכל מה שנוסיף להרבות כבוד זה לזה, נבטל מידת הדין, ואם נוהגים להפך הרי חלילה מותחים את מידת הדין על ישראל ה"י, ועל כן יש לעורר עכשיו להרבות אהבה ואחווה ושלום וריעות, ואם כי כבר אמרו חז"ל "כשם שפרצופיהם שונים כך אין דעותיהם שוות", מכל מקום על כבוד ה' כולנו מתאחדים, ויהי כבוד ה' לעולם.

"וביותר יש להתחזק באמונה מהקב"ה שהנהגתו למעלה מהשגתנו, ובוודאי אותם הנשמות כבר מילאו תפקידם בזה העולם, אבל מ"מ צריכים אנו להתעורר לקול השופר, ולתקן שורש החטא דבין אדם לחבירו שעל זה אנו נתבעים בימים אלו, ולא לומר שזהו מקרה.

"ויש לדעת שהנהגת הקב"ה עמנו הוא למעלה מדרך הטבע הן לטב והן למוטב, וכמו כן "ונפלינו אני ועמך", והיינו שתמיד נהיה מופלאים מכל האומות או לטובה או ח"ו להפך, וא"כ אדרבה גם מתוך הצרות הללו יש לראות שאנחנו קשורים לקב"ה ודבוקים בו, ולכן נוהג הוא עמנו בהנהגה המיוחדת לעמו.

"עוד יש להתבונן בעת הזאת כמה אנחנו מסורים ונתונים בכל רגע בידיו של הקב"ה, שהרי האדם מסתובב בעולם הזה ורגיל לחשוב שיחיה עוד זמן רב, אבל כאן רואים אנו כמה צריכים אנו לתלות עינינו לשמים לעצם החיים, ואין מי שיכול להסיח דעתו מרחמי שמים ולומר "שלום עלי נפשי".

"והקב"ה ממתין לנו שנשוב אליו בתשובה, וצריכים אנו רק לפתוח פתח קטן של תשובה, וכמו שאמרו חז"ל "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם", ועי"ז נזכה לישועת ה' ונקבל בקרוב פני משיח צדקנו, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו".