מטוס יוקרתי
מטוס יוקרתיצילום: ISTOCK

סקר דעת קהל שהזמין מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הגדרת הציבור את מעמדו הכלכלי והערכתו את מצבו הכלכלי מגלה נתונים מעניינים אודות הפער בנושא בין בעלי הכנסות ברמות שונות.

מניתוח ממצאי הסקר נראה שיש פערים בין תפיסת הנסקרים את מצבם הכלכלי בהשוואה לחברה הישראלית ובין מצבם הכלכלי האובייקטיבי שנקבע לפי ההכנסות שעליהן דיווחו כך שהנשאלים נטו להגדיר את מעמדם הכלכלי במרכז ההתפלגות ולא בקצותיה.

נשאלים אשר על-פי הכנסתם שייכים למעמד הנמוך או הגבוה נטו להגדיר את השתייכותם למעמד הביניים-נמוך או למעמד הביניים-גבוה. נטייה זו מתעצמת אצל בעלי עסקים ועצמאים.

ממצאים דומים נראו גם בסקר משנת 2016, אך נראה כי בסקר הנוכחי התפיסה הסובייקטיבית של נשאלים במעמד הנמוך, במעמד הביניים-נמוך ובמעמד הגבוה לגבי מעמדם הכלכלי השתפרה ביחס לסקר הקודם, ואילו התפיסה הסובייקטיבית של נשאלים במעמד הביניים-הגבוה ירדה.

הנסקרים נשאלו על מצבם הכלכלי ביחס לסביבת מגוריהם, בהשוואה למשק הבית בו גרו בילדותם והתבקשו להעריך מה יהיה מצבם הכלכלי בעוד חמש שנים. 54% מכלל הנסקרים מרגישים שמצבם הכלכלי זהה למצב הכלכלי בסביבת מגוריהם, בקרב נסקרים ממעמד הביניים השיעור גבוה יותר – 65% במעמד הביניים-נמוך ו62% במעמד הביניים-גבוה. 46% מכלל הנסקרים חושבים שמצבם הכלכלי כיום טוב יותר מזה שהיה במשק הבית בו גרו בילדותם. שיעור המשיבים שמצבם טוב יותר בקרב הנסקרים ממעמד הביניים הנמוך הוא 48% ובקרב נסקרים ממעמד הביניים-גבוה – 57%. הציפיות לעתיד של 34% מכלל הנסקרים הם שיהיה שיפור במצבם הכלכלי, לעומת 22% שהשיבו כך בסקר משנת 2016. 37% מהנסקרים במעמד הביניים הנמוך ו-27% מהנסקרים במעמד הביניים-גבוה השיבו שהם מצפים שבעתיד מצבם הכלכלי ישתפר.

הנסקרים נשאלו על שינויים במצבם הכלכלי בחמש השנים האחרונות – יותר נסקרים השיבו כי הם חשים שמצבם הכלכלי הורע בחמש השנים האחרונות מאלה שהשיבו שמצבם הוטב, אך תחושת ההרעה במצב הכלכלי בסקר הנוכחי חלשה מכפי שהייתה בסקר הקודם: 32% השיבו כי הם חשים שמצבם הכלכלי הורע לעומת 36% בשנת 2016, 46% השיבו כי הם חשים שמצבם הכלכלי לא השתנה בדומה לשיעור המשיבים כך בסקר משנת 2016 (45%) ו-23% השיבו כי הם חשים שמצבם הוטב לעומת 19% בשנת 2016.