קנאביס רפואי
קנאביס רפואי צילום: הדס פרוש, פלאש 90

לגבי קנאביס מגידולי שישית, אין בעיה. קנאביס משדות היתר מכירה, אין בעיה. קנאביס משדות גוי, אין בעיה. קנאביס משדה יהודי שלא נמכר לנכרי, בזה יש לעיין.

יש מחלוקת אחרונים לגבי קדושת שביעית בבשמים, משום שהירושלמי הסתפק בזה ולא הכריע. יש מקלים מצד ספק דרבנן (פאת השולחן והגרע"י), ויש מחמירים משום שעיקר האיסור מהתורה אף שכיום מדרבנן (החזו"א, הגריש"א ועוד).

ואמנם לגבי עצם ההיתר לשרוף או לאדות לרפואה גידולי שביעית, קיימא לן שמותר לעשות מעשבים רפואה בשמיטה אף שהם קדושים כמאכל בהמה, משום שעושים מלוגמא מעשבים שבני אדם לא אוכלים אלא בהמות, כמבואר בראשונים.

אך עדיין מצד זה אין להתיר בשופי שלא לבערם משום שמלוגמא ממאכל בהמה עדיין קדושה וטעונה ביעור לחלק מהדעות.

אולם למעשה ביחס לקנאביס רפואי נראה שלא חייבים בביעור שביעית, משום שאין הנאתם שווה לכל אדם (בימינו יש לפקפק האם ניתן לומר זאת בקנאביס שמסתובב לצערנו בשווקים ולא רק לחולים), ומשום שהנאתם באה לאחר ביעורם באידוי (אמנם יש מחלוקת במיצוי צמח האם דינו כהנאתו לאחר ביעורו), ומשום שמיועדים לרפואה (לחזו"א אין קדושה במלוגמא, אך לגרש"ז יש), והם בעישון ולא באכילה (אמנם לא לדעת המג"א שסבר שגם עישון כאכילה).

הרב ברוך אפרתי
צילום: עצמי

לכן יש להקל במחלוקת דרבנן, ולומר שאין בהם קדושת שביעית, ואין חייבים לבערו בהפקר בשעת ביעורו.

אולם המחמיר לנהוג בו בקדושת שביעית, ולעשות ביעור בהפקר בפני שלושה שוטרים או שלושה מאוהביו או לפחות יניחם בחדר מדריגות כמה זמן, תבוא עליו ברכה, משום שיש מה להשיב על כל צדדי ההיתר, בסברא ובראיה.

למותר לציין, שעישון וכדומה שאינו לצורך רפואי, הינו אסור בלי קשר להלכות שביעית.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו