גבי אביטל
גבי אביטל צילום: עצמי

אז מה, שוב נופגז בהררי מילים שעיקרם, 'מדוע חרב הבית? בגלל שנאת חינם'. שוב יתמלאו הערוצים והרשתות במאמרי נזיפה מן הצד השמאלי, כולל הדתי, בארשת פנים נפוחה, מתנשאת וקודרת, שאוטוטו תפרוץ מלחמת אחים בגלל 'שנאת חינם', ושהקיצונים יחריבו את המדינה, ועוד מטעמים?

הכלל הניסיוני מזה שנים רבות המנחה אותי, הוא הכלל על-פי מה שאמר המספר והנוסע האמריקני מרק טווין: כאשר אתה מוצא את עצמך עם הרוב, עצור ותתחיל לחשוב. שהרי לא יכול להיות שאלוהים מתחשבן עם עם הבחירה באובדן בית הבחירה, שלו, של הקב"ה, בגלל שנאת חינם כביכול.

לא הגיוני שחז"ל מסבירים, בדיעבד, בהתייחסות לצד המוסרי של חורבן הבתים, נפילת בית"ר, שבירת הלוחות ועוד, באינספור משלים, אגדות, הלכות ודברים היסטוריים, ובשיח הציבורי נותר מדרש אחד בעניין 'שנאת חינם'.

הנה מספר דוגמאות מהתלמוד בהם חז"ל נתנו הסבר מוסרי מדוע חרב בית המקדש. אבל תחילה מדוע מוסכם על הכל כי בעבור שלוש עבירות מרכזיות חרב בית ראשון, שהן, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות? אכן, התנ"ך מלא בתיאורים של עבודה זרה, אבל למעט מנשה שהרג-רצח ללא אבחנה, היכן מצינו שעמי הארץ רצחו ללא אבחנה? עכשיו לבית שני.

המעיין בתלמוד הבבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב, יגלה שלחורבן ירושלים היתה יותר מסיבה אחת:

אמר אביי: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה את השבת. אמר רבי אבהו: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית. אמר רב המנונא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. אמר עולא: לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. אמר רבי יצחק: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול. אמר רב עמרם בריה דרבי שמעון בר אבא אמר רבי שמעון בר אבא אמר רבי חנינא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. אמר רבי יהודה: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. אמר רבא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. לדברי הגמ' בבבא מציעא דף ל עמוד ב: אמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. - שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין. מדרש תנחומא פרשת שופטים סימן א לא חרבה ירושלים אלא על קלקול הדין.

אז מה קורה כאן, שמא יד נעלמה החליטה להעצים סיבה לחורבן הבית ולהקל על המצפון או בהשפעה על דרך ההשקפה?

הנה המקור בו מדובר על 'שנאת חינם', בתוספתא מנחות פרק י"ג, הלכה ה :

אמר ר' יוחנן בן תורתא מפני מה חרבה שילה? מפני בזיון קדשים שבתוכה. ירושלם בניין הראשון מפני מה חרבה? מפני עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים שהיה בתוכה. אבל באחרונה, מכירין אנו בהן שהן עמלין בתורה וזהירין במעשרות, מפני מה גלו? מפני שאוהבין את הממון ושונאין איש את רעהו. ללמדך שקשה שנאת איש את רעהו לפני המקום, ושקלה הכתוב כנגד עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים.

האם שאלנו מי הוא התנא ר' יוחנן בן תורתא? כיצד חז"ל מזכירים לו את עברו בהיותו גוי שהתגייר? ובשני מקומות בהם התנא מוזכר ללא התואר ר', ועוד החשוב ביותר, חז"ל לא ממהרים להוציא גנאי על ישראל מה שר' יוחנן בן תורתא עושה בקלות יתרה? זאת ועוד, ר' יוחנן בן תורתא מתריס כנגד גדול התנאים בדורו אם לא בכל הדורות, ר' עקיבא, וכך אומר לו: עקיבא, יעלו עשבים בלחייך, ועדיין בן דוד לא יבוא. וזאת עקב תמיכתו בבר-כוכבא. למה הדבר דומה? להביא תלמיד בית ספר יסודי להתריס בפני אלברט איינשטיין בעניין תורת היחסות.

לפיכך 'שנאת חינם', אפשר לומר היא העצמה עצומה, ללא שום פרופורציה למציאות. היא מותג תקשורתי מבית השמאל והשמאל הדתי, שהעמיק שרשים בכל הארץ. ויש ללמוד וללמד על מנת לעקור את העיוות הנקרא 'שנאת חינם', שמא השנאה היום היא בכסף?