ארץ ללא עם, כגוף ללא נשמה

מעמד מתן תורה עדיין רחוק מאוד מהשלמת התוכנית המלאה של הקב"ה לבני ישראל שתסתיים במלואה עם הכניסה לארץ ישראל, שכן ארץ ישראל לעם ישראל כמוה כגוף לנשמה, ובלא גוף אין הנשמה יכולה להתקיים.

עו"ד שלום וסרטייל , ו' באב תשפ"א

ארץ ללא עם, כגוף ללא נשמה -ערוץ 7
עו"ד שלום וסרטייל
צילום: דוברות ציפחה

בפתח נאומו האחרון, עם תום 40 שנות נדודים במדבר וטרם הכניסה לארץ ישראל, הואיל משה לבאר את התורה הזאת, במסר חד וברור לעם ישראל מאת הבורא, שנאמר עוד בחורב במעמד הר סיני, מסר לשעתו ולדורות כאחד. ומהו? "רב לכם שבת בהר הזה!".

יכולתם לחשוב שבמעמד הר סיני הגעתם לדרגה האידיאלית, לשיא כל הזמנים שבה תבקשו להישאר, שהרי זה עתה קיבלתם את התורה. ענני הכבוד מקיפים אתכם ושומרים עליכם, מן יורד לפתחיכם ומימי באר מרים מלווים אתכם, אידיליה אמיתית ממש.

אם כך, נשאר, אפוא, כאן בסיני למרגלות ההר. כדברי רש"י הרבה גדולה לכם, עשיתם משכן, מנורה וכלים, קבלתם תורה, מיניתם לכם סנהדרין, שרי אלפים ושרי מאות, אבל כל זה, מדגיש משה, לא נעשה אלא בשביל ישיבתכם בארץ ישראל. אינכם רשאים לומר לעצמכם 'הרי כמעט שנים עשר חודשים שאנו כבר יושבים כאן למרגלות ההר, הבה נמשיך בישיבה זו לאורך ימים', שעוד בחורב אמר לי ה': 'רב לכם שבת בהר הזה! בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם'.

משה רבנו לא מסתפק במסר החד והקולע, אלא ממשיך ומסביר עד כמה קשה הייתה הטעות של המרגלים בהבנת התוכנית האלוקית, עד שמאסו בארץ חמדה.

זוהי בעצם קריאתו של משה רבנו לכל יהודי הגולה בכל דור ודור לעלות לארץ ישראל. אל לכם לומר, וכי מה רע לנו בגלות? הרי יש לנו מכל טוב הן בגשמיות והן ברוחניות, הקמנו ישיבות, בתי כנסיות, מקוואות, מה רע לנו להישאר בגלות החמימה? כי אפילו תלמוד בארץ ישראל עולה שבעתיים על תלמודה של בבל. כך ניבא הנביא זכריה באומרו: 'שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים'. אמר רבי אושעיה: נועם אלו אותם תלמידי חכמים בארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה, ולעומתם חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה.

הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב מוולוז'ין, מסביר זאת תוך שימוש בלשון די חריפה ומסביר כי לא מדובר כאן בגינוי חלילה לתלמודה של בבל, אלא, שאוויר ארץ ישראל מחכים, ולעומתה בבל הינה כמצולה חשוכה שאין בה אור תורה בעצם כלל.

מתן תורה אינו, אפוא, אלא תחילת התוכנית האלוקית, ועדיין רחוק מאוד מהתוכנית המלאה של הבורא לבני עמו. פנו וסעו לכם ובאו הר האמורי וגו'. ממשיך משה ואומר: פנו עצמכם ממחשבה זרה שכזו כי מסעותיכם, אשר עליהן קראנו רק בשבת שעברה, לא יסתיימו אלא בהשלמת המסע הגדול עם הכניסה לארץ ישראל. כי ארץ ישראל כדברי ה'חפץ חיים' כמוה כגוף לנשמה, ובלא גוף אין הנשמה יכולה להתקיים.

זאת ועוד, עם הכניסה לארץ ישראל ייעלמו באחת הניסים הגלויים, ועם ישראל יחל לעבוד את ה' בדרך הטבע, ולא בדרך ניסית כפי שהיה במדבר, כי זהו המצב האידאלי של התוכנית האלוקית. לא בכדי, כה שמח בעל ה'אור שמח', הרב מאיר שמחה מדווינסק, בשומעו על החלטת הוועידה הבינלאומית שהתקיימה באפריל 1920 בסן רמו, אחר שדנה בחלוקת האימפריה העות'מאנית בין בריטניה וצרפת, ובה אישרה מחדש את תנאי הסכם סייקס–פיקו בין צרפת לבריטניה לחלוקת אזורנו.

החלטה בה נאמר שבריטניה, בעלת המנדט, תהיה אחראית להגשמת הצהרת בלפור לטובת יישוב מחדש של "הבית הלאומי" לעם היהודי בארץ-ישראל. וכך כתב לשליחי קק"ל: "כעת הסבה ההשגחה אשר באספת הממלכות הנאורות בסן רמו ,ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל, וכיון ש'סר פחד השבועות', ברישיון המלכים קמה מצוות יישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל מצוות שבתורה למקומה ".

ובספרו הנפלא 'משך חכמה' כתב כי העיקר התכליתי הוא בחיים בארץ ישראל, כשהאומה מתנהגת בדרך הטבע, וזה כשיקצרו ויאספו דגנם וראשית כל אשר להם יובא בית ה', בשלשת הרגלים...ובכל מפעל ומצעד יזכירו ויברכו שם הבורא יתברך.

עו"ד שלום וסרטייל הוא יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל