הפרק הרביעי בסדרת סרטוני השמיטה של המועצה האזורית בנימין עוסק בהכנות שיש לעשות בשנה השישית ולקראת בואה של שנת השמיטה.

בפרק זה מפורטות ההכנות המומלצות שיש לעשות במהלך השנה השישית כמו דישון האדמה באמצעות דשן שמתפרק לאט, סידור מערכת ההשקיה והחרישה ופעולות גיזום של עשבים שוטים. בפרק זה גם מוסבר עד מתי ניתן לטעת עצים בשנה השישית.