מעשה בצייר מחבר העמים שעסק בהכנת ציורים עבור "מכון המקדש". בין העבודות שנתבקש לבצע היה ציור של השעיר המשתלח לעזאזל. ראיתי סימן שאלה על פניו: הכיצד בעצם יום הכיפורים מגלגלים את השעיר אל התהום? הסברתי לו את מה שמובא ב"ספר החינוך" (מצוה צ"ה) שתפקיד שילוח השעיר הוא לזעזע ולעורר את האדם לתשובה.

הצייר הביט בעיני… לפתע הכה על ליבו ואמר: "אני, אני, אני צריך שעיר לעזאזל, בשבילי". עיניו זלגו דמעות… "יש לי ייסורי מצפון", אמר. "הלוואי והיה שעיר כזה שיכפר עלי".הצייר הביט בעיני… לפתע הכה על ליבו ואמר: "אני, אני, אני צריך שעיר לעזאזל, בשבילי". עיניו זלגו דמעות… "יש לי ייסורי מצפון", אמר. "הלוואי והיה שעיר כזה שיכפר עלי"

רבים הם האנשים ב"עולם המודרני" אשר נדמה להם כי המקדש בזמננו "אינו רלוונטי". לדעתם, מה שנאמר בתורה בעניין הקרבנות נאמר ל"ימים ההם", לא כן היום כשהעולם "התקדם". יש אף כאלה המסתמכים על דברי הרמב"ם ב"מורה נבוכים" (חלק ג', ל"ב) שהקרבנות בתורה נקבעו כי אי אפשר היה לנתק את עם ישראל בבת אחת מן העולם האלילי הסובב אותם.

כבר שמעתי מפי תלמיד חכם אחד אימרה: "העולם המערבי לא יקבל מצב של חידוש עבודת הקרבנות בירושלים בימינו".לפיכך ראוי לחזור ולהדגיש: אל נא נתלהב יתר על המידה מן המושג "האדם המודרני". ראינו את ה"מודרנים" האלה, היודעים להקים "אגודת צער בעלי חיים" להגנת כלבים וחתולים כגון: בגרמניה ה"נאורה". בעת ובעונה אחת אותם גרמנים "רחמנים", העלו מיליוני יהודים על מזבחה של אושביץ. ה"אדם המודרני" יכול להיות גרוע מן החיה. מתברר, כי דווקא האדם המודרני זקוק לריסון ולכיבוש יצריו באמצעות חוקים קפדניים. דווקא עבודת הקרבנות שהיא כולה קיום צו אלוקי וחוק שאין לו טעם וסיבה, הוא השומר על האדם במסגרת המשמעת לאלוקים.

כך הם גם דברי הרמב"ם בסוף הלכות מעילה (ח', ח'): "כל הקרבנות כולן מכלל החוקים הן. אמרו חכמים שבשביל עבודת הקרבנות, העולם עומד".

המושג "אדם מודרני", אין זו אלא גאווה ושחצנות. חוקי הקרבנות הם שמעמידים את העולם דווקא בגלל הביטול העצמי והמשמעת שבהם, ובכך גדולתם. נזכור נא את הצייר אשר חש בפנימיותו כי השעיר… חסר לו.

המאמר התפרסם בעלון "קוממיות". להזמנת העלונים או ליצירת קשר עם תנועת קוממיות alonkmm@gmail.com