מה מונע את בניין המקדש?
מה מונע את בניין המקדש?

למה פינחס יוצא למלחמת נקם במדין, במקום אביו? מה מקשר את מכירת יוסף למלחמה במדין?בפרשת מטות, עם ישראל סוגר חשבון עם מדין. הקב"ה מבקש מבני ישראל לנקום במדין ולהשמיד אותם כליל. כמו שכתוב: נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים  (במדבר לא,ב). בגלל עצת בלעם, מדין גרם למות של עשרים וארבע אלף איש, מתוך בני ישראל. בחטא עגל הזהב נהרגו שלוש אלף איש. לכן, חטא של בנות מדין היה חמור יותר מזה של עגל הזהב.לכן, יש מקום לנקום במדין, וכך להעביר מסר לאומות העולם. משה רבנו מגייס שתים עשרה אלף חיילים, אלף מכל שבט. פינחס הכהן ילווה את החיילים, יחד עם כלי המקדש. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו (במדבר לא,ו).

פינחס, שהתחיל במלחמה נגד מדין, עומד לסיים אותה. חז"ל מקשים על נוכחות פינחס במלחמה, במקום אביו- אלעזר, שהוא הכהן הגדול.ר

תכלית עם ישראל, הוא להיכנס לארץ, להכרית זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה

ש"י מביא שלושה פירושים המסבירים את נוכחות פינחס במלחמת מדין.  נעמוד על הפירוש השני: " ד"א שהלך לנקום נקמת יוסף אבי אמו שנאמר והמדנים מכרו אותו ..." (רש"י במדבר לא,ו). מה הקשר בין מכירת יוסף ובין פינחס הכהן? למה נקמת מדין צריכה להיעשות על ידי פינחס הכהן? המשך המאמר מבוסס על דברי ה"שם משמואל" על הפרשה. (שם משמואל מטות, שנת תרע"ג דפים שצב-ד).נחזור אחורה בזמן, ונתמקד במכירת יוסף. מכירת יוסף הצדיק על ידי אחיו, גרמה לגלות מצרים. גלות מצרים, הובטחה לאברהם אבינו במעמד ברית בין הבתרים. במה חטאו השבטים, כאשר מכירת יוסף היתה בלתי נמנעת? אחי יוסף חטאו בזה, שהם קינאו בו מאוד, עד כדי כך שהם שקלו להרוג אותו.תכלית עם ישראל, הוא להיכנס לארץ, להכרית זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה. (סנהדרין כ ע/ב). בנין בית המקדש מסמל את אחדות ישראל, כאשר כולם מתאספים בבית אחד. זהו גם איחוד השמים והארץ, בין עולמות העליונים לתחתונים.ה"שם משמואל"  מביא את דברי הזוהר הקדוש: הקב"ה התכוון לכתחילה, לבנות בית מקדש אחד, הכולל את בית ראשון ובית שני. (זוהר פינחס רכ"א). יוסף היה צדיק יסוד עולם, המסוגל לאחד את כל ישראל ולאחד את שני בתי המקדש, לאחד. הקנאה והשנאה שהשבטים גילו כלפי יוסף הצדיק, הביאו כוחות רעים על שני בתי המקדש.הכוחות האלה גרמו לחורבנם. כאשר, בית המקדש השלישי יתקיים לנצח ויכלול בתוכו, את תכונותיו של שני בתי המקדש הקודמים.

כוחות הטומאה האלה, היו תכונות  מנוגדות לשני בתי המקדש. בית המקדש הראשון נפגע מקליפת מואב, ובית המקדש השני נפגע מקליפת מדין.מואב נוצר מגילוי עריות של לוט-האב, עם בתו. כמו שכתוב: ותהרין שתי בנות-לוט, מאביהן.  : ותלד הבכירה בן, ותקרא שמו מואב: (בראשית יט,לו-לז).לכן כתוצאה מגילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, בית המקדש הראשון נחרב. בזכות צאצאיו של מואב- בני רות המואביה, נבנה בית המקדש הראשון, על ידי שלמה המלך.מי שבא מזרע מואב, מסוגל להתגבר על טומאת מואב, כדי לבנות את בית המקדש. "מדין" בא מלשון מדון וריב, ההיפך הגמור מעם

לפינחס יש תפקיד מרכזי, במהלך הגאולה, לכן משה רבנו ביקש ממנו ללוות את החיילים, במלחמת נקם נגד מדין. מדין ומואב, הם שחקנים ראשיים למניעת בנין בית המקדש

ישראל. לכן בית המקדש השני נחרב, בעקבות שנאת חינם. מכאן, ניתן להבין את ההתנגדות של מדין ומואב לכניסת בני ישראל לארץ, כדי למנוע מהם לבנות את שני המקדשים. עכשיו, ברור לנו מה ההשפעה של מכירת יוסף על בנין בית המקדש, וההתנגדות של מדין ומואב לכניסת בני ישראל לארץ."פינחס הוא אליהו" (ילקוט שמעוני פינחס פרק כד), כך חז"ל מכנים את פינחס. הוא התחיל את הגאולה של עם ישראל, והוא עתיד לבשר על הגאולה השלמה.לפינחס יש תפקיד מרכזי, במהלך הגאולה, לכן משה רבנו ביקש ממנו ללוות את החיילים, במלחמת נקם נגד מדין. מדין ומואב, הם שחקנים ראשיים למניעת בנין בית המקדש.לצערנו, היום יש להם שותפים רבים בקרב הגויים וגם בתוך עם ישראל.

לאור כל זה, אנחנו צריכים לחתור לאחדות העם, במקום אחד, בלב אחד והקרבת קרבן אחד, דהיינו בניית בית המקדש במהירה בימינו.