חפרה אדומה הינה מצווה מיוחדת במינה ולא ניתנת להבנה. רש"י מפרש שאין לחפש טעם למצווה הזאת למרות שאומות העולם ינצלו את זה כדי לזלזל בתורת ישראל, כמו שכתוב: "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י, במדבר יט,ב). 

מדוע חז"ל עשו ענין מיוחד מהפרה האדומה? הרי גם מצוות תפילין אינה מובנת או איסור הדלקת אש בשבת מחייבת מיתה כאשר בצאת הכוכבים אין שום חיוב! וגם איסור חמץ בפסח אינו הגיוני ועוד...  נראה לומר שלפרה אדומה יש דבר ייחודי, הטומאה או הטהרה פועלות בצורה רוחנית ונסתרת מעיני האדם. 

טומאת המת מסתלקת עם הזאת מספר טיפות של מים חיים מעורבבים עם אפר הפרה האדומה. בניגוד למקווה טהרה אין צורך במגע עם כל הגוף ללא חציצה אלא מספיק מגע כלשהו עם האדם הטמא. בעל ה"שם משמואל" מנסה לתת טעם עבור השפעת הטומאה היוצאת מהמת. 

הטומאה קשורה למצב רוח האדם, שהוא דבר נסתר ופנימי. לכן אפר פרה אדומה משפיע גם בצורה רוחנית ובלתי מוחשית. היות והטומאה והטהרה הן דברים רוחניים ונסתרים, חז"ל התייחסו בצורה מיוחדת למצווה הזאת. 

נביא עכשיו את הפירוש הנפלא של ה"שם משמואל". המוות מסמל את המרה שחורה והדיכאון. כאשר האדם נוגע באדם מת או נמצא באותו חדר הנפש של האדם מושפעת. השפעה זאת מגיעה לעומק נשמתו של האדם והעצב חודר לפנימיותו. אפר הפרה אדומה מעורבב עם מים חיים בא לסלק את מצב הרוח הרע שהשתלט על האדם. הערבוב של האפר-המסמל את המוות עם המים החיים-כנגד החיים עצמם, מכניס חיים חדשים ומסלק את המרה השחורה. 

"והנה טומאת מת היא עצבות ומרה שחורה, וטמטום הלב הוא אבי אבות הטוצאה, ואיש שהתגברה עליו הקליפה ההיא כמעט אין תרופה למכתו, וקורא עליו העצב נבזה... ולפי זה יובן שמאחר שטומאת טפת ההזאה קוראת לה לטומאת המת שבפנימיות לצאת לחוץ, שוב יש לו לאדם טהרה במקוה ככל הטומאות," (שם משמואל, חוקת שנת תרע"ב דף שב). 

נראה לומר שטומאת המת משפיעה גם על עם ישראל כולו ברמה הלאומית. מחורבן בית המקדש השני, כולנו נחשבים טמאי מתים בהעדר אפר פרה אדומה. אלפיים שנות גלות השפיעו לרעה על מצב הרוח הלאומי של עם ישראל. 

נראה לומר שהפרה האדומה רומזת לגאולה של עם ישראל. הטומאה הכניסה את עם ישראל למציאות של חוסר ביטחון עצמי ופחד מאומות העולם. עם ישראל אינו מאמין ביכולתו לקדם את הגאולה ולזרז את התגלות מלך המשיח. 

חלק מהממסד הרבני מחדש תירוצים הלכתיים או טיעונים לכאורה הגיוניים המעכבים בפעול את את תהליך הגאולה. בתחילת הציונות התנגדו לעלייה לארץ והקמת המדינה, היום זה מתבטא בפחד מפני הגויים בכל צעד או החלטה בנושא יישוב הארץ או שליטה על הר הבית. טומאת המת מכניסה לנו מחסומים דמיוניים וחוסר אמונה בעצמנו ברמה הלאומית. 

לכן מצווה פרה אדומה ניתנה לעם ישראל לקראת הכניסה לארץ לדור החדש הנכנס לארץ שיעסוק בכיבוש הארץ ולא לדור המדבר שלא היה טרוד בעולם העשייה. ראה את פירוש ה"חלבן" על פרשת חקת שמפרש שהפרה האדומה שייכת לתיקון העולם הגשמי והמעשי. (הרב חיים כהן, טללי חיים, במדבר דף רצה). 

דור המדבר אכלו את המן ולמדו תורה כל היום לכן היו קרובים להקב"ה. הדור הנכנס לארץ עומד להילחם, לעבד את הארץ ולהקים שלטון עצמאי בארץ ישראל. גם אנחנו זקוקים לטהרה על ידי הפרה האדומה כדי לתת לנו כוחות נגד העמלקים החיים בתוכנו ואומות העולם המערערים על זכותינו להיישב את כל הארץ. 

זה לא מקרי שמשפחת אריאל עלו להר הבית בתום השבעה של הילדה הקדושה הלל יפה ה' יקום דמה. החיבור לקדושה ולבית המקדש מרחיק את המרה השחורה הנובעת מטומאת המת. 

בע"ה נזכה להתעוררת לאומית וביטול המצב רוח הגלותי של מנהיגי ישראל כדי לזכות בחידוש מצווה הפרה האדומה בב"א.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה, משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה