מה עשה עמלק לבית המקדש?
מה עשה עמלק לבית המקדש?

פרשת כי תצא כוללת מצוות רבות בתחומים מגוונים. לפי ספר החינוך יש בה עשרים ושבע מצוות עשה וארבעים ושבע מצוות לא תעשה. 
הפרשה מסתיימת בשלוש מצוות העוסקות בעמלק. האם קיים קשר בין מגוון המצוות ובין מחיית עמלק? 

נעיין במדרש תנחומא כדי לנסות לענות לשאלה הזאת. המדרש מסביר את האימרה המפורסמת: עשו נופל בידי בניה של רחל אמנו. המדרש מתמקד ביוסף הצדיק ומביא פסוקים המשווים בין התכונות של עשו הרשע לבין אלה של יוסף הצדיק. נראה לומר שניתן להחליף בדברי המדרש את עשו בנכדו עמלק. 

המדרש מעלה בצורה ברורה את הרשעות והשחיתות של עשו/עמלק מול הנקיות והקדושה של יוסף הצדיק. המדרש מתאר את השפעת החינוך על האדם, זכות הבכורה, עזרה הדדית והתנהגות חברתית תקינה, אמונה בה', גילוי עריות ושפיכות דמים ולבסוף כיבוד הורים. כמו שכתוב: "רבי פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן אומר, מסורת אגדה היא, ביד בניה של רחל עשו נופל... זה גדל בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם, וזה גדל בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם. [זה קבל בכורה ממעשיו הטובים, וזה אבד בכורתו ממעשיו הרעים. זה כלכל את אחיו, וזה בקש להרוג את אחיו. זה גדר עצמו מן הערוה ומשפיכות דמים, וזה טנף עצמו בערוה ובשפיכות דמים. זה הודה בתחיית המתים, שנאמר, ואלהים פקוד יפקוד אתכם (בראש' נכד). וזה כפר בתחית המתים, שנאמר, הנה אנכי הולך למות (שם כה לב). זה נתן נפשו על כבוד אמו, שנאמר, ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו (שם לג ז). וזה בקש להרוג את אמו, שנאמר, ושחת רחמיו (עמוס א יא). לכך יפול זה ביד זה." (מדרש תנחומא כי תצא). 

כל הנקודות האלה מופיעות בין המצוות הרבות של הפרשה: בן סורר ומורה שאינו שומע בקול הוריו, בן בכור של אישה שנואה, מצוות השבת אבידה, איסור הלוואה בריבית, נישואין בכתובה בלבד, איסור בעילה ללא קדושין ואיסור הלנה של גופת המת שנתלה. נראה לומר שהמצוות המוזכרות לפני מצוות מחית עמלק מבליטות את ההבדל התהומי הקיים בין ישראל ובין עמלק. 

הרשעות של עמלק מתגלה במקום נוסף: בבית המקדש. המדרש תנחומא מביא את דעת רבנן מתוך מספר דעות על מה יש לזכור את עמלק? 
"...ורבנן אמרי, יזכר להם מה שעשו בבית המקדש, שהוא נתון בחיקו של עולם, דכתיב, ומחיק הארץ עד העזרה התחתונה שתים אמות (יחקזאל מג יד). בא שמואל הנביא ופרע להם, שנאמר, וישסף שמואל את אגג (שמואל א טו לג)." (מדרש תנחומא כי תצא סימן ט). 

המדרש אינו מובן: באיזה מעשה פגע עמלק בבית המקדש?  הבבלים והרומאים החריבו את בית המקדש הראשון והשני. הפלישתים חטפו את ארון הברית. 

לפני שננסה לענות לשאלה הזאת נביא את דברי ה"בית גנזי" על התורה המסביר את המהות של עמלק וסיבת מצוות השמדתו. 
עמלק מסמל את שחיתות המידות בצורה מוחלטת. הוא אינו מסתפק בעבירה אחת כמו עבודה זרה או שפיכות דמים. עמלק פועל במישור רחב ופנימי יותר. 

"...כי האויבים הרוחניים והזוהמה שלהם היא במעשים רעים ולכן נקל יותר לעקור אותם מאשר הקליפה של עמלק שהמעשים עצמם אינם נראים כמעשים רעים בידי אדם אבל פנימיותם רע ורק אז תמחה את עמלק מתחת השמים." (בית גנזי כי תצא דף תתתקעו). 

הקליפה של עמלק מתגלה באיסור מרמה במשקולות ובמידות. כמו שכתוב: לֹא-יִהְיֶה לְךָ בְּכִיסְךָ, אֶבֶן וָאָבֶן: גְּדוֹלָה, וּקְטַנָּה (דברים כה,יג). 
מי שמרמה במשקולות אינו נראה כגנב מבחינה חיצונית, לא רואים סימיני פריצה או חפצים שנגנבו. מעשה הרמאות במשקל או במידות פוגע הרבה יותר ברמה הרוחנית במי שעושה אותה מאשר גניבה או גזילה. 

עכשיו ניתן להבין למה נסמכה פרשת המרמה במשקלות לפרשת מחיית עמלק. רש"י אומר את זה במפורש: " אם שקרת במדות ובמשקלות, הוי דואג מגרוי האויב, שנאמר (משלי יא א): "מאזני מרמה תועבת ה' וכתיב בתריה (משלי יא ב) : "בא זדון ויבא קלון" (רש"י דברים כה,יז). עמלק מתגלה כאשר הערכים המוסריים של ישראל נפגעו בפנימיותם. 

נראה לומר, שעמלק פוגע ומונע את בנין בית המקדש כאשר פנימיות עם ישראל נפגעת. עכשיו ניתן להבין מה עשה עמלק לבית המקדש כדי שנזכור את מעשיו. הוא פוגע באופן תמידי בפנימיות של עם ישראל. הפגיעה הזאת אינה נראת מבחינה חיצונית. זאת שחיתות מוסרית עם ערכים מנוגדים ליהדות. 

ניתן לומר שהמצאת ה"עם הפלסטיני" הוא ביטוי מובהק של קליפת עמלק. על פניו זה נראה כמו דבר חיובי מתוך דאגה לבני אנוש. אבל אם מגרדים קצת מתחת לקליפה, מגלים שינאה ליהודים ולתורת ישראל. לכן ראינו לאורך ההיסטוריה שלנו שלפני בנית בית לה' קדמה מלחמה בעמלק. 
משה רבנו בונה את המשכן לאחר הכנעת עמלק. דוד המלך נחלם בקליפת עמלק ואיפשר לשלמה המלך לבנות את בית המקדש הראשון. מרדכי היהודי הכריע את המן מזרע עמלק וגרם לבנין בית המקדש השני. 

בע"ה גם אנחנו נשמיד את עמלק של היום המעלה על נס את מידת השקר וסילוף ההיסטוריה. נזכור את מה שעשה לנו עמלק בבית המקדש ומה שהוא עושה היןם בהר הבית. לאחר מכן נוכל לבנות את בית המקדש השלישי בב"א.