מפרשת ויחי עד אמצע חומש שמות בני ישראל נמצאים בגלות במצרים. למעשה השעבוד התחיל עם פטירת יעקב אבינו. 

כמו שכתוב במדרש רבה: " למה פרשה זו סתומה מכל הפרשיות של תורה אלא כיון שנפטר אבינו יעקב התחילה שעבוד מצרים על ישראל." (בראשית רבה צו, א ) . 

לכן הפרשה נקראת סתומה כאשר אין רווח בספר התורה בין פרשת ויגש ובין פרשת ויחי. איך פטירת יעקב אבינו גרמה לתחילת השעבוד? השעבוד התחיל למעשה אחרי מות השבטים, אז לאיזה שעבוד המדרש מתכוון? המאמר מבוסס על פירוש ה"בית גנזי" על התורה על פרשת ויחי.

כוחות הקדושה והטומאה 

נביא דברי הקדמה כדי להבין איך העולם נמצא במאבק מתמיד בין כוחות הקדושה ובין כוחות הטומאה. יש שלושה סוגים של אורות: הכתר, אבא ואמא וזכר ונקבה. אור הכתר הינו האור הגדול ביותר המרחיק את החושך למרחקים ולא מאפשר מגע כלשהו עם הקדושה. 

כאשר אור הכתר מתמעט אזי כוחות החושך יכולים להתקרב יותר למקום הקדושה. בדרגה נמוכה יותר נמצאים האורות של אבא ואמא. אור זה נקרא אור מקיף, הדומה להורים השומרים על ילדיהם מכל רע ומעניקים להם אהבה וחום. 

המעגל השלישי המגן על השכינה הינו אור זכר ונקבה. אור זה נמצא צמוד לשכינה ומהווה קו ההגנה האחרון מפני כוחות הטומאה. 

יום השבת קיבל מעמד מיוחד כאשר ביום זה אורות הכתר מתגברים ומדחיקים את כוחות הטומאה. "בחול דבוקה בעקביים דקדושה ובשבת נעשה חלל בין הקדושה לקלי' על ידי שהעולמות עולים למעלה והקלי' נשארו במקומם למטה." (בית גנזי, בראשית דף תתתרנו). 

ההסבר הזה מאפשר לנו להבין במקצת את העומק הנמצא במצוות תחום של שבת ועירובין. אסור לעבור מעל מרחק של אלפיים אמה כדי לשמור מרחק פיזי מפני הטומאה בנוסף למרחק הרוחני הקיים ממילא.

באי מצרים מעכבים את השעבוד 

נחזור לפרשתנו כדי להבין את השפעת פטירת יעקב אבינו על תחילת השעבוד. יעקב אבינו הינו אור הכתר המצליח לבדו להרחיק את כוחות הטומאה מעם ישראל כמו שכתוב: " כי יעקב היה בחינת הכתר של כלל ישראל ושבטי י"ה בחינת המוחין אבא ואמא וכלל ישראל זכר ונקבה ומשמת יעקב אבינו נסתלק אור הכתר..." (בית גנזי, בראשית דף תתתרנז). 

שעבוד מצרים התחיל בשלבים. השלב הראשון היה ברמה הרוחנית בזמן פטירת יעקב אבינו כאשר הטומאה נגעה בקדושה. לאחר מות השבטים החל שלב נוסף אבל עדיין ברמה הרוחנית. השלב האחרון, השעבוד הפיזי החל בפועל כאשר כל הדור של באי מצרים נעלם מן העולם.

שלבי חורבן בית המקדש 

ניתן למצוא תהליך דומה בזמן חורבן בית המקדש. ראשית, הגויים מתחילים מצור על ירושלים בעשרה בטבת כנגד אור הכתר המתמעט. שנית, הם פורצים את חומות ירושלים בי"ז בתמוז כנגד התגברות על אורות אבא ואמא. ולבסוף בשלב השלישי הם מחריבים בפועל את בית המקדש בתשעה באב כאשר נשארו רק אבנים ללא שום קדושה לאחר הסתלקות אורות זכר ונקבה. 

יוצא מכאן שהתחלת התיקון וחידוש האורות מתחיל בדבקות בבית המקדש כנגד זכר ונקבה. לאחר מכן בירושלים בעזרת אורות אבא ואמא, ולבסוף בזכות אורות הכתר ניתן לדחות למרחקים את כוחות הטומאה. 

שלבי הגאולה 

משל לאדם שתוקף אדם אחר וחונק אותו. ראשית האדם המותקף ינסה להשתחרר מהחנק המסכן את חייו. שנית הוא ירחיק את המותקף ממנו. ולבסוף הוא ינסה לנטרל את התוקף לתמיד. נראה לומר שעלינו לדחות את הטומאה בהתאם לסדר שהראה לנו יעקב אבינו בזמן גלות מצרים. 

ראשית, עם ישראל צריך להשרות את שכינתו בהר הבית בזכות נוכחותו והרחקת הגויים ממקום הקדוש. 

שנית להרחיב את השכינה לתוך חומות ירושלים דרך צדיקי הדור ולבסוף מלך המשיח יחדש את אור הכתר וירחיק לתמיד את כוחות הטומאה המציקים לישראל ומונעים את התפרצות השכינה.