היבדלות על מנת לקבל שכינה
היבדלות על מנת לקבל שכינה

חג סוכות משופע במצוות וקרבנות. הסוכה מכונה בזוהר הקדוש: צילא דמהימנותא (צל האמונה). זאת אומרת שהשכינה נמצאת בסוכות של עם ישראל. 

מדוע השכינה מתגלה דרך הסוכה? במה זה מתבטא? האם יש קשר בין ארץ ישראל ובית המקדש ובין הסוכה? ננסה לענות לשאלות האלה בעזרת פירוש ה"שפת אמת" על סוכות. 

הקדושה שייכת לעם ישראל בלבד. לכן כדי שהיא תתגלה, עם ישראל צריך להיבדל מהגויים ומהשפעתם. כל המצוות של חג סוכות באות להבדיל אותנו מאומות העולם. 

ראשית ננסה להתעמק במושג של הבדלה בין שני דברים ונקשר אותם למצוות החג. יש מספר דרכים הגורמים להיבדלות. 

1. הקמת מחיצה פיזית, גבול או מכשול מפריד בין אנשים או עמים. דפנות הסוכה מהוות מחיצה בין יושבי הסוכה ובין העולם החיצוני. הסוכה מבדילה אותנו מאומות העולם כדי שהשכינה תתגלה בתוכה. 

נראה לומר, שמסיבה זאת דרושות שלוש דפנות כדי לייצר חלל סגור ונפרד מהסביבה. באופן דומה, בית המקדש מבדיל בין ישראל ובין הגויים כאשר הגויים אינם מורשים להיכנס לעזרה מעבר לחיל כמו שכתוב: "הר הבית מקודש ממנו, שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם. החיל מקודש ממנו, שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים לשם. עזרת נשים מקודשת ממנו, שאין טבול יום נכנס לשם ואין חייבין עליה חטאת. עזרת ישראל מקודשת ממנה, שאין מחוסר כפורים נכנס לשם וחייבין עליה הטאת." (מסכת כלים פרק א משנה ח). 

2. התנהגות שונה ויוצאת מן הכלל מבדילה בין אנשים. כאשר אנחנו אוגדים ארבעת המינים ומנענעים אותם לפי סדר מסוים ומסובבים איתם את המזבח זהו דבר משונה. 

בנוסף לכך, היציאה לסוכה בסוף הקיץ אינו דבר הגיוני ומתקבל על הדעת. מצוות החג מבדילות אותנו משאר העולם. 

3. קשר מיוחד וחיבור לדבר חשוב בצורה בלעדית גורם לפירוד. אדם שחי בסביבה של אנשים חשובים, מנהיגי מדינות או הוגי דעות מרגיש מורם מהעם. כך קורה לעם ישראל בתקופת החגים. הקשר האינטימי בין ישראל והקב"ה בא לידי ביטוי במצוות עלייה לרגל, בקרבנות החג ובחג שמיני עצרת. 

נראה לומר שהקרבת 70 הפרים כנגד אומות העולם מדגישה את העובדה שהם אינם שותפים בקרבנות האחרים המובאים בחג הסוכות ובכל ימות השנה. 

ראינו איך מצוות החג מבדילות אותנו מהגויים כדי שנוכל לקבל את פני השכינה. כמו שכתוב: "והכלל שבחג הזה חל שם שמים על בני ישראל בכח מצות סוכה וד' מינים כנ"ל. לכן צריכין להיות נבדל מתערובת האומות על ידי הסוכה כמו שהיה בארץ ישראל ובמקדש. ואז ה' פורס סוכת שלומו עלינו." (שפת אמת סוכות שנת תרמ"ח דף קו). 

בעל ה"שפת אמת" ממשיך ומסביר שיש שלושה מימדים בעולם הזה ובכולם ישראל נבדלים: עולם, שנה ונפש.

  • במימד השנה קיימים זמנים מיוחדים לעם ישראל: השבתות, החגים וראשי חודשים. 
  • במימד הנפש התפילין וברית המילה מהווים אות וסימן מובהק בגוף כל יהודי. 
  • מימד המקום מתבטא במקומות מיועדים לעם ישראל בלבד: ארץ ישראל ובית המקדש. 

בזמן הגלות הסוכה היא תחליף לארץ ישראל ולבית המקדש. כמו שכתוב: "ובגלות אין לנו רק מצות סוכה הדירה והמקום שייחד לנו השם יתברך. ובכל מקום שנבדלין בני ישראל בפנימיות המיוחד להם מתגלה הקדושה שלהם." (שפת אמת סוכות שנת תר"ן דף קט). 

נראה להוסיף שהיום זכינו בארץ ישראל ובהר הבית. עלינו לקיים את דברי ה' שהבטיח לישראל את כל הארץ ללא שום חלוקה או בעלות לאומות העולם. 

קל וחומר במקום המקודש ביותר, בהר הבית שאין מקום לדריסת רגל או בעלות כלשהי לגויים. המסר של חג הסוכות הוא להיבדל מהגויים כדי לזכות בשכינה. כאשר מנהיגי ישראל הפוליטיים והרוחניים יפעלו לפי העיקרון הזה נזכה לגאולה השלמה בב"א.