הבנין מביא רוחניות לעולם
הבנין מביא רוחניות לעולם

פרשת תרומה הינה הפרשה הראשונה העוסקת בבנין בית ה' בעולם הזה. קשה להבין את הציווי של הקב"ה לבנות לכבודו בית העשוי מכסף, זהב ואבנים. 

למה אנחנו מצווים לבנות בית גשמי בעולם הזה? מדוע ל"ט מלאכות האסורות בשבת נלמדות מעבודות המשכן?

המאמר מבוסס על דברי הרב יעקב משה חרל"פ בספרו מי מרום על חנוכה ופורים. בהמשך נתייחס גם למקור שנאת אומות העולם כלפי ישראל. נבין גם מדוע עמלק שונה מאומות העולם וקיבל יחס מיוחד של מחיקה והשמדה. 

נקדים ונאמר שכל דבר שקורה בעולם הזה שורשו בעולמות העליונים. יש לציין שבזמן המעבר בין שני העולמות וההגשמה בעולם שלנו, הדברים מתלכלכים בטומאה. כוחות הטומאה משפיעים ומנסים לפגוע בכל דבר ודבר. 

יש מקרה יוצא דופן שמוגן מכוחות הטומאה והוא ציווי מפי הקב"ה. כאשר הקב"ה מצווה דבר הוא מלווה אותו משורשו הקדוש והטהור עד ירידתו לעולם הגשמי וכך הוא מוגן מפני כוחות הטומאה. 

כמו שכתוב: "רק שבירידתו למטה הוא מוכרח להתגשם, וגם בעברו על פי שחת מדורות החלאה והטומאה מתלכלך ונטמא, ודבר זה נוהג בכל הדברים היורדים מלמעלה למטה, ורק כאשר יש ציווי ה' על הדבר הוא מלוה אותו בירידתו ומגן עליו שישאר בקדושתו ורוממותו כמות שהוא למעלה." (הרב חרל"פ מי מרום פורים מאמר כו דף צו). 

מכאן ניתן להבין מדוע המלאכים התנגדו לנתינת התורה לבשר ודם. כאשר בזמן ירידת התורה לעולם הזה היא עלולה להיטמא במקצת על ידי כוחות הטומאה. 

המלאכים המושפעים מישראל והתורה לא רצו לרדת ממדרגתם הרוחנית. אומות העולם טוענות את אותה טענה של המלאכים בכיוון הפוך לחלוטין. 

הגויים אינם מקבלים את העובדה שעם ישראל שכולו קדושה נמצא בעולם הזה, מקומו בעולם הבא. שרי אומות העולם אינם מסכימים שעם ישראל ירד בדרגתו בעולם הזה ויתקלקל בעקבות תהליך ההתגשמות בין העולם שלמעלה לעולם שלמטה. 

זה מסביר את שנאת אומות העולם כלפי ישראל. ישנו עם מיוחד שפועל ללא הפסקה כדי להחזיר את עם ישראל לשורשו בשמים והוא: עמלק. 

עמלק הולך רחוק יותר ביחס לאומות העולם כאשר הוא שואף להשמיד את עם ישראל ח"ו בגלל הלכלוך שדבק בו והגשמיות השולטת בישראל. 

ראינו למשל שעמלק זרק את מילותיהם של ישראל כלפי מעלה כדי לנסות להחזיר את המצוות לשורשם, בשמים. 

כמו שכתוב במדרש: "רבי יודן בר גדיא אמר: זכור מה עשה לנו במילה, שהיא נתונה בחיקו של אדם. ואתיא כי הא, דאמר רבי חמא בר שקלא ורבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן :מה היו בית עמלק עושין? היו מחתכין מילותיהם של ישראל וזורקין כלפי מעלה, ואומרים: בזה בחרת, טול לך מה שבחרת. זהו מה שכתוב: חרפתם אשר חרפוך ה' (שם)." (תנחומא כי תצא סימן ט). 

כנגד הטענה של אומות העולם, עמלק והמלאכים הקב"ה הקים את ביתו, דווקא בעולם שלמטה. כאשר הקב"ה בכבודו ובעצמו נמצא בעולם הזה אז אין בסיס לטענת של התגשמות וירידה ברוחניות של עם ישראל בגלל חומריות העולם הזה. 

אם הקב"ה שוכן בירושלים בבית המקדש אז אין סיבה שהתורה לא תינתן לעם ישראל!  אין סיבה לחשוש מפני סכנות העולם הגשמי על עם ישראל!  אין סיבה לנסות לשלוח את ישראל לעולם של מעלה! 

הפתרון הוא בנין המשכן והמקדש כדי להראות את נוכחות ה' גם בעולם הגשמי ביחד עם ישראל. המלאכות של בנין המשכן ממחישות את החיבור בין הגשמיות של מעשה הבנייה ובין הקדושה של בית ה'. יום השבת הינו יום קדוש ושמור מבריאת העולם הנותן השראה וחיים לששת ימי השבוע. לכן ל"ט המלאכות שנעשו לבנין המשכן אינן מותרות ביום השבת. 

כמו שכתוב: "באו ציווי ל"ט אבות כל המלאכות שבעולם, כדי לקדש את החול ולקשרו אל השראת השכינה, אמנם כיון שצד הקודש הפנימי שבישראל לא נפגם כלל, הרי לא הגיע פגמו ביום השבת שהוא הקדוש בישראל". (הרב חרל"פ מי מרום פורים מאמר כו דף צח). 

יש קשר הדוק בין קבלת התורה בעולם הזה ובנין המשכן. כל מי שרוצה להרים את קרנה של תורה צריך לשאוף לבנין המקדש כדי להגביר את השכינה בעולם הזה. 

בזכות המאמר הנפלא של הרב חרל"פ ראינו את חשיבות בנין המקדש שהוא המפתח להרגעת שנאת הגויים וביטול טענותיהם, הגברת הקדושה בעולם במטרה למלא את תפקידנו שהוא לזכך את החומר. 

כאשר נפנים את משמעות בנין המקדש היום נוכל להתאחד בלב אחד ולבנות את בית השלישי בב"א.