לא בשמיים היא ולא מעבר לים
לא בשמיים היא ולא מעבר לים

מובא בתלמוד ירושלמי מו"ק פרק ג הלכה א שכאשר שאל כהן אחד את רבי חנינה האם מותר לצאת לחו"ל כדי לקיים מצוות יבום או חליצה, ענה לו רבי חנינה בלשון חריפה: אחיו של אותו האיש הניח חיק אמו וחיבק חיק נכריה, וברוך המקום שנגפו (כלומר: האיש שעזב את ארץ ישראל והלך לחו"ל נקרא חיבק חיק נכריה, ו"ברוך שפטרנו" ממנו! עד כדי כך!)

מדברי רבותנו אנו למדים שתורתנו הקדושה דורשת מאיתנו נאמנות מוחלטת לארצנו הקדושה, ומקבילה את עזיבת הארץ לבגידה: "חיבק חיק נכריה"!

דברי התורה הם נצחיים ויש בהם מסר לדורות. 

כל מי שמסתכל בעין האמת על דברי תורתנו הקדושה יודע שכל הטוב שבעולם בא רק מארצנו הקדושה. כך מבואר באריכות במקורות קודש רבים בינהם בספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידו הנאמן רבי נתן מברסלב. 

גם זקני חסידי ברסלב מהדור הקודם אמרו לתלמידיהם שכל כוונת רבי נחמן שאמר לבוא אליו לראש השנה הייתה מחו"ל ולא מארצנו הקדושה. לצערנו מי שעודד ושידל רבים לעזוב את הארץ ולהתקבץ על אדמת ניכר טמאה נתפס בקלקלתו בדברים חמורים מאד.

כנראה שיש קשר בין מה שמקביל רבי חנינה בתלמוד ירושלמי  את עזיבת הארץ לחיבוק חיק נכריה לבין המציאות הפשוטה. ללמדך שגם אם אתה מחפש קדושה וצניעות, מהיציאה לאדמת ניכר תקבל רק ההיפך מזה. וד"ל. פרשיה מטלטלת ונוראה זו אמורה לעורר אותנו לחשבון נפש בענין. האם לא טעינו כשנסחפנו אחרי אותו אדם?

מידי שנה אנו קוראים בתורה לפני ראש השנה בפרשת נצבים על מצוות התשובה. ומזהירה התורה ואומרת שלא נטעה לחשוב שמצוות התשובה היא רחוקה. "לא בשמיים היא לאמר מי יעלה לנו השמיימה... ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבור לנו מעבר לים"... בימינו אפשר לומר שבשביל לחזור בתשובה אינך צריך לעלות על מטוס ולטוס בשמיים למרחקים אל מעבר לים, אלא: "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו".

הלואי ונזכה להתחזק כולנו יחד באהבה גדולה ובהתקשרות לדעתם הקדושה של צדיקי אמת באמת בלי לטעות אחרי בעלי אינטרסים כאלו או אחרים יהיה מי שיהיה. והמבין יבין.