יש לנו אבא חזק
יש לנו אבא חזק

טבעו של עולם הוא שאדם לא מרגיש קשר חזק לדורות הרחוקים ממנו. ככל שפער הדורות גדל, כך הקשר הנפשי מצטמצם.

יכול אדם לחשוב: מה הקשר ביני ובין אלו שחיו לפני שנים רבות? אך לא כך הוא היחס שלנו לאבות העולם! כך מסביר לנו קדוש ה' מכובד, הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל:

"היחס של ישראל אל האבות אברהם יצחק ויעקב אינו כיחס של נינים ונכדים, אלא כיחס הבן אל אביו. אין קורין אבות אלא לשלושה".

אנחנו אומרים "אברהם אבינו", לא אברהם סבא של סבא שלנו מהעבר הרחוק! וממחיש הרב חרל"פ בלשונו המיוחדת: "כי האבהות של האבות חדורה בתוך כל אחד ואחד מישראל בכל הדורות כולם וכאילו כולם נולדו מהם ממש!"

לסבר את האוזן:

שני ילדים בגן רבו בינהם, אחד רצה להטיל מורא על חברו ואמר לו: תיזהר ממני, יש לי אבא חזק! אם תרביץ לי, אגיד אותך לאבא שלי! הילד מרגיש בטחון, שאבא שלו מגן עליו ומסוכך עליו.

כך צריך להרגיש כל יהודי, כמו הילד בגן שמרגיש מוגן: יש לי אבא חזק! "יש לנו אב זקן"! כל אחד מישראל כאילו נולד מהאבות ממש!! 

אל יפול אדם בדעתו בראותו מצבו הרוחני לא בטוב. אל ידמה בנפשו שרק מי שגדל בבית הורים תלמידי חכמים  סופג אהבת תורה ויראת שמיים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת ולהרגיש את עצמו מלא טוב, גדול, ענק, בעל כוחות נפלאים, כאילו נולדת מאברהם יצחק ויעקב ממש!  

"זאת היא סגולתם הנפלאה של ישראל שהתיחסותם אל האבות היא כאילו לא היה שום אמצעי בין כל אחד ואחד מהם לבין אברהם יצחק ויעקב".

 אם היינו מרגישים באמת את גודל הזכות שנפלה בחלקנו, להסתופף בצל אבות העולם, היינו המאושרים עלי אדמות. וממילא גדולה תחושת האחריות שלנו כלפי אחינו כל בית ישראל, לקרבם לאבינו שבשמיים ולגלות להם את צד האבהות שטבוע בכולנו בירושה מאבות העולם. 

"ואם אמנם הגלות גרמה שהסגולה הנפלאה הזו נעלמת, וצד האבהות לא מתגלה" - לא ידאג. 

"לעתיד לבוא תתגלה הבחינה הזאת בכל מלוא זוהרה ותפארתה. וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור". אשרינו שזכינו!