מהי עוצמה יהודית
מהי עוצמה יהודית

אחי היקר!

אם אתה נבהל ומשתומם נוכח עולם מלא שקר, אם אתה מרגיש שזוהמת הייאוש וחלישות הדעת משפיעה עליך, עליך לדעת ולהפנים שיש בתוכך משהו מיוחד, "יש לך את זה"!  יש לך נפש אלוקית מלאה עוצמה יהודית!

שהרי זכית ובתעתועי עולם השקר אתה יודע את יסוד היסודות, שלכל אחד מאתנו שליחות מיוחדת, ועלינו לבצע את שליחותנו מתוך קבלת עול מלכות שמיים, ומצוות ה' יהיו נר לרגלינו.

אם נזכה, נפעיל את העוצמה היהודית שמסותרת בתוכנו. נגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית  במלוא העוצמה! נקבע עיתים לתורה בחיבור ובאהבה. נאמין שיש לנו כוחות לעמוד איתן מול תרבות מערבית. ואם עוצמה יהודית לנו, אז חיי קודש הם נר לרגלנו. עלינו לעבור את החסימה המונעת מאתנו להתקרב לה', ולהחזיק רק מכשירים מסוננים בתכלית!

אם חלילה לא נאמין בכוחות העמידה האיתנה שיש בנו, בעוצמה היהודית שבתוכנו, ונחשוב שאפשר להמשיך לחיות כרגיל ולהחזיק בכיס או בבית אינטרנט שאינו מסונן בתכלית, הרי שאנו זורקים לפח חלילה את העוצמה היהודית הייחודית שה' נתן לנו, את חיי עולם שה' נטע בתוכנו, עוצמה שיכולה להשפיע על גורלה של ארץ ישראל! שהרי ה' נתן לנו את הארץ הזו וציווה עלינו לגרש ולהשמיד את האויבים בצורה ממלכתית, רק בשביל שנוכל לשמור בה את חוקיו ומצוותיו!

ואם נזכה ונתמלא בעוצמה יהודית באמת, אז האכפתיות לכל דבר שבקדושה תעמוד בראש מעייננו. אז נתגבר כמו אריה להשכים בבוקר לעבודת הבורא. אז נתגבר להיקהל ולעמוד על נפשנו לבלתי היות ערוב של חוסר צניעות בתוכנו! עם העוצמה היהודית שה' נתן לנו, יש לנו כוח לחיות חיים של קדושה וטהרה, של יראת שמיים, של שמירת המחשבה והעיניים!

ואם כל אחד מאתנו יפעיל את העוצמה היהודית שבתוכו, אז נחיה חיים של יראת שמיים, שרק הם נקראים חיים. אז נהיה מלאים יראת ה' לחיים. אז נזכה לענווה והכנעה ושפלות, לאהבת ה', לקבלת עול מלכות שמיים מוחלטת!

אם חלילה לא נדע להבדיל בין קודש לחול, אם לא נדע להגדיר שחיי קודש הם אור וחיי חול הם חושך, איך נדע להבדיל בין ישראל לעמים?

אם חלילה לא נטה אוזן למצוקת חברנו, ולא נעשה צדקה וחסד עם הבריות, איך נוכל להתמלא בעוצמה יהודית מול אויבי ישראל שהם אויבי ה'?

אם יש לנו עוצמה יהודית אמתית, עלינו לגרש את קליפת המן עמלק מהמוח ומהלב, לשנוא את הרע בתכלית השנאה! למגר לחלוטין את חרפת האינטרנט שאינו מסונן! ומתוך כך נזכה לגבור על האויב, להיבדל מתרבות ההבל שלא מתאימה לנו, לנקות את ארצנו מהאויב הרע שמבקש לכלותנו, לכסוף ולפעול לבניין בית המקדש ולגאולת ישראל בקרוב, אמן