האם החרש תחרישי בעת הזאת?
האם החרש תחרישי בעת הזאת?

פוליטיקאים מוכנים לשאת ולתת עם אויבי ישראל אשר בקרבנו על אף שהם מצהירים בפומבי שכוונתם ומטרתם להפוך את הר הבית לבירת פלסטין, והתנאי העיקרי שלהם הוא להפסיק עליית יהודים להר הבית.

כלומר, הם דורשים בפומבי להסיר את ריבונות ישראל מהר הבית. על כך כתב הרב הראשי לישראל הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל:

"כעת כאשר הריבונות היהודית על הר הבית נמצאת בסכנה, הר המוריה עלול להפוך לנושא של משא ומתן בינינו לבין הערבים, ולצערנו מצויים ביננו פוליטיקאים המוכנים לשאת ולתת על הריבונות שלנו על הר הבית, והם מסתמכים על האיסור כביכול של הרבנות לעלות אל הר הבית, איסור זה עלול לשמש תואנה להסגיר את קדש הקדשים של האומה הישראלית לידי המוסלמים. לכן החלטתי לפרסם כעת את הספר, ממנו יווכחו כי קיימים אזורים נרחבים בהר הבית המותרים בכניסה לכל יהודי לפי כל הדעות, לאחר שיטבול במקוה טהרה.

... להסגיר את הר הבית לערבים שהם יחללו את קדושתו ויקנו חזקה עליו, על ידי שאנו נדיר את רגלינו מלעלות לשם, בוודאי שזה נוגד את ההלכה ויש בזה משום איסור "לא תחנם" – לא תתן להם חניה בקרקע, וגם יש בזה איסור חמור של חילול המקדש... ברור שהעברת השליטה המעשית היום-יומית בהר הבית לוואקף, נחשבת מבחינת ההלכה כאילו גרמנו לחורבנו המחודש של הר הבית.

...בוודאי ובוודאי שמצווה להיכנס ולהפגין נוכחות יהודית בהר הבית, כי אין חטא יותר חמור מהסגרת מקום המקדש וקדשי הקדשים של האומה היהודית לערבים, לאחר שזכינו בחסדי ה' לשחרר אותו מידם במלחמת ששת הימים".

גם הרב הראשי לישראל הרשל"צ הגאון הרב יצחק ניסים זצ"ל אמר: 

"מניעת דריסת רגל יהודי מהר הבית עלולה להתפרש כוויתור על שייכותנו ועל ריבונותנו על ההר, דבר האסור על פי ההלכה".

מפני טעם זה, קבע, "אין זה נכון לאסור את העליה להר הבית על כל הרוצה לעלות. איסור העליה להר הבית כמותו כהפקרת הר הבית והסגרתו לידי זרים, וחלילה לנו לעשות כן".

גדולי ישראל ובהם גם הרצי"ה זצ"ל, שאסרו את העלייה להר לאחר מלחמת ששת הימים, אסרו בהתאם למצב שהיה בתקופה ההיא, ולפני שהרב גורן פרסם את ספרו 'הר הבית'.

יש לזכור את הערכתו העצומה של הרצי"ה לרב גורן, וכך התבטא עליו: "ראש רוממות מחמדי ומחמד כל עם ד' ונחלתו, הגאון הצדיק שר התורה והיראה פאר הדור, אביר הפעלים לישראל ואורייתא וקודשא-בריך-הוא - הוא מרן רבי שלמה גורן שליט"א ".

נראה שאי אפשר לקבוע מסמרות מה היו אומרים רבותינו גדולי ישראל לאור המציאות היום, וכבר אמרו חז"ל - 'אין לדיין אלא מה שעיניו רואות'.

בנוסף על האמור, יש לציין שהיום ידוע באופן ברור היכן המקומות המותרים והאסורים בכניסה להר (כפי שביארנו בס"ד בספרנו 'הר הבית כהלכה'), והנכנסים להר כהלכה מתרחקים מכל חשש איסור, ואף זוכים לאפרושי מאיסורא את אחינו בית ישראל הבאים בשערי ההר, שלא ייכנסו שלא כהלכה.

על כן, רבים מפוסקי דורנו, מורים כיום כי מותר ומצווה לעלות להר הבית כהלכה, על מנת לגאול ולדרוש את מקום המקדש.

האם לא הגיע העת לקבוע את עיקר מקום התפילה של עם ישראל בהר הבית, תוך הוראה והקפדה על עלייה להר הבית על פי כללי ההלכה בלבד?

אין ספק שרק על ידי עלייה להר הבית כהלכה נזכה לגאול את מקום השכינה מידי אויבנו, ומתוך כך נזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה'.