כי תשא - להפסיק להתעלם מזעקתו העצומה של הקב"ה
כי תשא - להפסיק להתעלם מזעקתו העצומה של הקב"ה

אנו נמצאים כרגע בעולם ובארץ בצרה גדולה ואנו יודעים שתמיד בפרשת השבוע מגיעים סוף כל סוף לאחת מהסיבות המרכזיות לצאת עם ישראל ממצרים, קבלת לוחות הברית ולימוד התורה.

והנה משה רבנו עולה לקבל את התורה מאת הקב"ה, ואז חלק מהציבור רואה שמשה רבינו מתעכב מלהגיע: "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויאמר אליו קום עשה לנו אלקים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו".

אנשים חסרי סבלנות וחסרי מעוף שמכונים בלשון התורה "העם" אלו אנשים שעל פי הזוהר ורש"י מוגדרים כאנשים לא טובים שסוחבים מדי פעם את העם למקומות נמוכים. גם כאן בפרשת השבוע העם מושך את בני ישראל ומכניס בהם מחשבות של חוסר אמונה ומחשבות של כפירה.

ואכן, אותם אנשים נמוכים מצליחים ליצור בעם הקדוש שלנו שבקריעת ים סוף התעלה למדרגות גבוהות עגל של עבודה זרה. דבר שגורם לחרון אף אצל הקב"ה ואף אצל נאמן ביתו של הקב"ה-משה רבנו. ואומר להם משה רבינו: "ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדולה ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה בעד חטאתכם". העם חוטא, הקב"ה מעניש אותם "ויגוף" דפוס התנהגות שאנו מוצאים גם באדם הראשון.

בתקופת המבול יש חטא ויש עונש, על החטא יש בקשת סליחה והקב"ה סולח. וכך דורשת על כן הגמרא במסכת ראש השנה: "ויעבור ה' על פניו ויקרא'"- אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילה אמר לו כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם". זאת אומרת, אנו למדים מפרשת השבוע שכאשר יש חטא, הקב"ה מעניש "ויגוף"- אומר רש"י ששולח מגפה ואז יש בקשת סליחה ואז הקב"ה מוחל.

מה כוונת הגמרא שעושים כסדר הזה? ראשית, צריך לומר שכוונת הגמרא לי"ג מידות של רחמים שכתובים בתורה: "ה' ה' אל רחום וחנון...".יש מסבירים שצריך לומר י"ג מידות של רחמים, ויש רוצים לדייק בלשון הגמרא: "יעשו לפניי כסדר הזה", שהכוונה כאשר יקיימו י"ג מידות של רחמים דהיינו יתקנו את מידותיהם תיעצר המגפה.

איך שלא נסביר צריך להבין שאם יש מגפה בעולם, ודאי שצריכים לשמוע בקול הרופאים ומשרד הבריאות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות, אבל לרמב"ם יש לו מה לומר לאנשים כיצד צריך לנהוג כשבאה מגיפה, צרה, מגיפת הקורונה שמשביתה את כלכלת העולם, ממיתה אנשים ופוגעת בפרנסה של מיליוני אנשים, ויוצרת בהלה ופחד.

וכך כותב הרמב"ם בתחילת הלכות תענית: "ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו יידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב עוונותיכם הטו וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת... דבר ברור שהקב"ה מדבר איתנו ורוצה לומר לנו דבר. כפי שאמרנו צריך להישמע להוראות משרד הבריאות אבל קל וחומר שצריך לשמוע בקול התורה. במה להתעורר? כל אחד ואחת יודעים מהם הנקודות שבהם צריך להתחזק: שבת, לימוד תורה, עריות, לשון הרע ועוד. יהי רצון שיתקיים בנו "והסירותי מחלה מקרבך".