צילום בשבת
צילום בשבת צילום: איסטוק

שאלה: האם מותר לצאת ולהגיב כנגד התפרעויות ערבים ואנשי שמאל בסמוך לישובים בשבת ואף ליטול פלאפון או מצלמה כדי שיהיו ראיות כנגדם?

תשובה: הגמרא בעירובין מה ע"א מחלקת בין מקרה שבו צרו נכרים על עיירות בישראל שאין לחלל עליהם את השבת ולצאת עליהם בכלי זין אם באו על עסקי ממון בלבד לבין עיר שנמצאת על הספר שאפילו באו על עסקי תבן וקש שזה ממון פעוט שיוצאים עליהם ומחללים על כך את השבת.

הגמרא מביאה ראיה מהעיר קעילה שהיתה על גבול פלשתים ותושביה יצאו לקרב כנגדם בעיצומה של השבת בהנהגתו של דוד המלך. (יש לציין כי הר"ח באר שספר הינו דווקא על שפת הים וצ"ע). מניין נובע ההיתר במקרה זה?

מבאר רש"י "שמא ילכדוה ומשם תהא נוחה הארץ ליכבש לפניהם" שהעניין הוא מחשש שמא הדבר יתגלגל בסופו של דבר להעתקתם ממקום ישובם. יש להדגיש כי הדבר נכון בין בארץ ישראל ובין בחו"ל כי הגמרא גם מביאה לדוגמא את נהרדעא כעיר הסמוכה לספר. ככל הנראה המטרה היא הצלת נפשות עתידית ולאו דווקא ישוב הארץ (עיין ציץ אליעזר ג, ט שדן בזה).

עוד באותו נושא:

אולם יעויין בצפנת פענח ב, כג שכתב שזה לא מדין פקו"נ אלא מדין כיבוש. מלשון הרשב"א והריטב"א גם כן עולה שעסקי ממון כעסקי נפשות בספר ללא תלות בשאלה האם אכן זה עלול להתפתח לנפשות בעקבות סמיכות הישוב האנושי לתבן והקש. הם מבססים את דבריהם מכך שהגמרא מוכיחה שמותר לצאת בשבת על עסקי ממון מהסיפור של בני קעילה אע"פ שזה לא מצויין בפסוק שמדובר היה בשבת.

לפיכך הם קובעים כי מזה שדוד מסר נפשו על עניני ממון מוכח שבספר חשובים כהם כעסקי נפשות ולכן ברור שגם בשבת יצאו עליהם אפילו אם כרוך הדבר באיסורי תורה. אולם, מן האגודה ס' מז ייתכן שמשמע כי הסיבה להיתר היא רק משום הסכנה ליושבים בתוך העיר ואם זה רחוק ממקום ישוב אין בכח זה להתיר חילול שבת מדאוריתא.

להלכה השו"ע שכט, ו פסק להתיר לחלל את השבת אם באו על עיר בספר והרמ"א הוסיף ע"פ האור זרוע פד, יג שאפילו טרם שבאו אך יודעים שרוצים לבוא מותר לצאת לקראתם כי אין מדקדקים בפיקוח נפש.

מלבד זאת פסק בשכט, ז ע"פ תרומת הדשן (קנו) שאפילו שאינה עיר של ספר יש מי שאומר שניתן גם על עסקי ממון לצאת כנגדם כי זה עלול להתגלגל לעסקי נפשות אם הישראל יעמוד כנגדו וחזקה שאדם בהול על ממונו. אמנם, המג"א שם כתב שהקולא קיימת רק ברבים שייתכן שאחד יקום כנגדם אך אם מדובר ביחיד יניח ממונו בידיהם.

נחזור לנידון דידן ונאמר שאם אכן נראה שפעולות אלו הן לאומיות ומטרתן להתיש את המתיישבים ולא רק מעשה גניבה אלא חבלנות ונזק יש להתיר לצאת אליהן בשבת אפילו בחילול שבת דאוריתא או בקריאה למשטרה.

לאור זאת, כיון שכיום כלי הנשק המרכזי הוא המצלמה מותר לצאת בבגדי שבת (אא"כ זה מפריע לפעילות) ולשאת פלאפון. כך נשמר כבוד השבת וגם אפשר להשתמש בו לצורכי הגנה, תקשורת וגם צילום כשיש צורך. עצם נשיאת הפלאפון היא הוצאה בכרמלית שהותרה בודאי לצורך עניין זה. לא ברור לגמרי שמדובר בטלטול מוקצה גם אם זה לא לצורך.

הצילום עצמו אם הוא לצורך הגנה או הרתעה עתידית יש בו היתר, ואם לא, ייתכן שיש בו איסור כותב לשיטות מסוימות במיוחד אם הוא נשמר. לאור זאת, ניתן להחזיק את הפלאפון בתנוחת צילום כדי להרתיע וכד' ויש לצלם רק אם באמת הצילום יועיל ונדרש לפי ההנחיות של המומחים בדבר (מבחינת המיקום, איכות הצילום וכד').

למעשה, באירועי פח"ע הסמוכים לישובים יהודיים מותר לכלל הציבור לצאת ולעמוד כנגדם. מוטב לצאת בבגדי שבת (אם הדבר אפשרי) כדי לשמור על כבוד השבת ולהצטייד בפלאפון על אף שיוצאים מהעירוב. יש לצלם רק לפי הצורך מבחינת המיקום ואיכות הצילום לפי הנחיות האחראים, אך מוטב לעמוד בפוזה של צילום על מנת להרתיע. נסיעה ברכב תותר רק לצורכי מרדף או כמחסה ממפגעים.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו