הרב אברהם בלס
הרב אברהם בלס צילום: עצמי

אי"ה בליל יום רביעי נתחיל לשאול את הגשמים.

שאלה מרכזית היא האם במקום שהצורך לגשמים שונה מאשר הצרכים בארץ ישראל, והדברים בולטים יותר בכדור הארץ הדרומי ששם החורף שלהם הוא הקיץ שלנו שואלים את הגשמים לפי הצרכים של אותה ארץ?

בתלמוד הבבלי (תענית יד, ב) ישנה מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יהודה הנשיא מה קורה במקרה כזה במציאות שישנו יישוב גדול בגלות, שכן במציאות בה מדובר על יהודים בודדים שנמצאים בגלות כולם מסכימים שבלתי אפשרי להזכיר גשמים שלא כמו ארץ ישראל, אלא בשומע תפילה. 

לדעת רבי יהודה כל קהילה יכולה להזכיר גשמים כפי הצורך שלה. לעומתו רבי יהודה הנשיא סובר שלא ניתן לבקש גשמים בברכת השנים, אלא חייבים להתפלל כמו שמתפללים בארץ ישראל, ואם צריכים לגשמים בקיץ של ארץ ישראל, הרי רשאים לבקש גשמים רק בשומע תפילה. הגמרא מתלבטת כמו מי ההלכה ופוסקת לבסוף כמו רבי יהודה הנשיא שחייבים לומר את ברכת השנים כמו הנוסח של ארץ ישראל.

וכן פסק השו"ע (אורח חיים סימן קיז סעיף ב).

השאלות התעוררו ביתר שאת סביב התיישבות יהודים בחצי הכדור הדרומי ואכן הרב קוק  (שו"ת אורח משפט או"ח סי' כד)  בתשובה לשאלה ששאלו אותו יהודי ארגנטינה בקשר להזכרת גשמים וכן פסק הרב פרנק (שו"ת הר צבי או"ח א סימן נו), על שאלה זהה ששאלו אותו יהודי ניו זילנד, שאסור לשנות מהנוסח של רץ ישראל.

בתלמוד הירושלמי מעצימים את הדרישה מיהודי חוץ לארץ שלא לשנות מהנוסח של ארץ ישראל. עד עכשיו ראינו שאין כל בעיה לשאול גשמים בברכת שומע תפילה. מסתבר שהתלמוד הירושלמי (תענית א, א) לא מסכים עם העיקרון הזה ומתיר רק ליחיד לבקש גשמים בשומע תפילה. לשליח ציבור אסור לשאול גשמים בברכת שומע תפילה. במילים אחרות אסור שתהיה בחוץ לארץ אמירה ציבורית מנוגדת למה שאומרים בארץ ישראל.

מה עומד בשורש רעיון זה שגם כאשר ישנה תפוצה משמעותית של יהודים בארצות הגולה חייבים להתפלל כפי צרכיה של ארץ ישראל. הרעיון מוסבר היטב במשנת רבי אליעזר פרק ג שם כתוב שיהודי בחוץ לארץ אסור לו להרגיש בחוץ לארץ כאילו זה ביתו, אלא יהיו רואים את עצמם כאילו הן באכסנייה, ולבם מכוון לארץ ישראל. ואם תשאל אם כן היכן שואלים את הגשמים כשיצטרכו להן? - ב'שומע תפילה', כל יחיד ויחיד לעצמו.

מובא בספר מועדי הראי"ה על בנו של עסקן ציבורי ידוע ברוסיה שבילדותו לקחו אביו בשמיני עצרת לבית כנסת ואז הציבור הזכיר גשמים. שאל הילד את אביו. אבא! מדוע מזכירים גשמים, הרי בחוץ יורדים גשמים ללא הפוגה. ענה לו האב נכון בני נכון. אולם גשמים אלו שיורדים אינם הגשמים שלנו.