הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'צילום: ערוץ 7

שר הדתות יוודא שניהול חיי הדת כהלכה יוותר ביד הרבנות הראשית והרבנות המקומית בלבד ואף יחזקם. על שר הדתות להוציא מחוקי הכשרות והגיור כל סעיף המאפשר עקיפת הרבנות וצמצום סמכויות הרבנים הראשיים ורבני הערים.

כשרות – מהיום ואילך תעודת הכשרות תהא אחידה ומאחדת וזהה בכל הארץ כדוגמת תעודת הנישואין המונפקת באמצעות שירת הים. התעודה תהיה בעלת  הכותרת של הרבנות הראשית לישראל ולוגו שלה וסמל המדינה. במרכז התעודה ייכתב "בהשגחת תאגיד פלוני". על החתום רב העיר.

בעל עסק פונה למועצה הדתית בעיר בו שוכן העסק ומבקש תעודת כשרות. משלם אגרת כשרות כחוק, ובוחר מקרב תאגידי הכשרות המאושרים על ידי הרבנות הראשית לישראל את התאגיד או מספר תאגידים שהוא מבקש את השגחתם. כל רב עיר רשאי להקים בד"ץ לכשרות משלו שייכלל בתאגידי הכשרות

במידה ורב העיר לא ירצה לחתום על התעודה משום שעל פי חוות דעתו ההלכתית אין לסמוך על היתר מכירה וחובה לאכול בשנת השמיטה יבול שביעית או משום שהוא חושש להעניק כשרות לקטניות בפסח או איננו מוכן לסמוך על רב הפוסק של תאגיד כשרות מסוים או לדעתו המקצועית התאגיד אינו פועל כהלכה או שהוא מסרב להניח חתימתו על תעודת ההכשר מכל סיבה אחרת. יודיע טעמיו לסירוב לרבנות הראשית לישראל וזו תמנה רב עיר אחרת שיחתום במקומו.

גיור – הגיע העת לחזק את רבני הערים ולהחזיר עטרה ליושנה, לאפשר לרב עיר רשם נישואין לברר יהדות ולגייר על פי ההלכה כבעבר כחלק מתפקידם. אם

רב עיר אינו רוצה לעסוק בגיור וטעמיו עמו, יפנה את המבקשים לרב עיר אחרת המוכן לקבל על עצמו לגיירם כהלכה. הסירוב לאפשר לרבני ערים רושמי נישואין לברר יהדות ולגייר פגע במעמד רבני העיר הגיע העת שהרבנות הראשית לישראל תאפשר לרבני העיר. לו פעלה כך החוק המוצע לא היה בא לעולם.

ככלל, על הרבנות הראשית לחזק את הרבנות המקומית. בשנים האחרונות עם צמצום סמכויותיהם, חל כרסום רב במעמד רבני העיר. בערים רבות אין רב כלל, לכן חובה לבצר מעמדם. באין רבנות מקומית מאין תשאב הרה"ר את כוחה?!

הקמת מערך בתי דין רבניים מקומיים (מקבילית לבית משפט שלום) –

גיור הנעשה בבית דין מיוחד לגיור נחשב פחות ערך מגיור הנעשה בבית דין רבני איזורי. מעין גיור סוג ב' ויש בכך משום איסור אונאת הגר.

לכן יש להקים בתי דין רבניים מקומיים (מקבילית למערך בתי משפט שלום) ובמותב תלתא כשרב העיר ישמש כאב"ד ושני דיינים לצידו ויעסוק במגוון פעולות כנדרש בכל עיר; בירור יהדות, גיור והשכנת שלום בין אדם לחבירו צוואות, ממונות וכד'. בי"ד רבני מקומי ישמש גם בד"ץ כשרות. בית דין רבני מקומי עתיד לקבל הכרה והוקרה מכח היותו נגיש לציבור וידו מושטת באהבה לכל תושב.