בנק הפועלים
בנק הפועליםפלאש 90

ביחידה לפניות הציבור של בנק ישראל התקבלה תלונת לקוח של בנק הפועלים אשר העלתה ליקוי בגביית יתר של עמלת דואר רשום.

בדיקה רוחבית של הפיקוח על הבנקים העלתה, כי הבנק חייב את חשבון הלקוחות בסך של 11.80 ש"ח בגין כל מכתב ששלח אליהם בדואר רשום, בעוד שבשל הנחת כמות, הוא חויב בפועל על ידי דואר ישראל בסך של 6.90 ש"ח בלבד.

בעקבות התערבות הפיקוח על הבנקים, פעל הבנק לתיקון תעריף העמלה בגין שירות "דואר רשום" בתעריפון הבנק. כמו כן, בימים אלה הבנק פועל לזיכוי כ-380,000 חשבונות של לקוחות שחויבו ביתר בסך כולל של כשבעה מיליון ש"ח. ההחזר ללקוחות משקף את הפער שבין התעריף המלא שנגבה מהלקוחות לבין התעריף בו חויב הבנק לאחר ההנחה, וזאת בגין הגבייה העודפת בשבע השנים האחרונות.

הפיקוח על הבנקים הפנה את הבנק אל ההוראה הקבועה בכללי הבנקאות (עמלות) , לפיה גביית הוצאות צד שלישי, במקרה דנן הוצאות משלוח דואר רשום באמצעות דואר ישראל, צריכה לשקף את ההוצאות הממשיות שהוטלו על הבנק.

הוראה זו תקפה גם בנסיבות המקרה דנן, בהן בעת משלוח המכתב טרם נקבע אם הבנק יקבל את ההנחה מדואר ישראל, ומתן ההנחה נקבע בתום תקופה לאחר שקלול כמות המכתבים המקנה את ההנחה.

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. כלי מרכזי העומד לרשות הפיקוח לקידום ההוגנות במערכת הבנקאית הוא איתור וטיפול בליקוי רוחבי העולה מתלונות פרטניות המתקבלות מהציבור. בכוונת הפיקוח להמשיך ולפעול בנחישות לאכיפת ההוראות החלות בתחום יחסי בנק-לקוח, לרבות במקרים של גביית עמלות ביתר".

מבנק הפועלים נמסר: "הבנק יזכה את הלקוחות הרלוונטיים בהפרש שבין העלות שנגבתה מהם בגין משלוח דואר רשום לבין העלות בפועל, לרבות החזר ריבית חובה ככל שנגבתה כזו, וזאת ביחס למקרים שהיו החל ממרץ 2014 ועד ליולי 2021 - המועד בו עודכן גובה העמלה בתעריפון הבנק".