הרב אריאל וידר
הרב אריאל וידר צילום: מוטי לוריא, מכון פוע"ה

ביום חג הפורים מתגלה קדושת הגוף הישראלי, יש השואלים מהי קדושת הגוף?

שכן לכאורה הקדושה שבחיים מתגלה מתוך המעשים, וכדברי המשנה במסכת אבות "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא". [אבות ד,יז] והיו שרצו ללמוד מפה שערך החיים הוא רק כאשר האדם יכול לעסוק בתשובה ובמעש"ט.

אך ביום זה, בו המצווה היא איבוד הדעת "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". מתברר עומק עניינו של האדם היהודי. חיים של קדושה בכל מהותם. ונשאלת השאלה מהי כוונת הרב קוק בדבריו שהסיבה לגילוי קדושת הגוף הישראלי היא מפני שהדור קיבלוה בימי אחשורוש, שקיבלו את התורה ברצון?

ידועים דברי חז"ל שלעתיד לבוא כל החגים יתבטלו ופורים לא יתבטל. ומבאר הרב טאו במאמרו "לגודל הארת הפורים" שבפורים בו אנו עוסקים בהרחבה בכל ענייני הגוף, מאירה הקדושה העליונה, מעין הגאולה לעתיד לבוא. עלינו לדעת שכשתהליך הגאולה יושלם, הקדושה תופיע לא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה בחיי הגוף.

חלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה הוא בניית כוחות החיים המעשיים מתוך הבנה שחיים אלו חיי קודש הם. דורנו דור מיוחד בו הרפואה התקדמה בצורה מופלאה עד שהיכולת להאריך את החיים הגשמיים הינה מדהימה ביותר. יחד עם התקדמות הרפואה מתעוררות שאלות הנוגעות בגבולות החיים. דילמות הנוגעות בקדושתו של הגוף הישראלי.

כשמשפחה עומדת בפני דילמות אלו ומתייעצת ומקבלת הכוונה של דעת תורה הרי שמשפחה זו בבחינת "הדור קיבלוה". רצון לקבל את דבר ה' זו הלכה באופן מוחלט. ההבנה העמוקה שהתורה מכוונת ברגעים אלו היא זו שמגלה ביתר שאת את קדושת הגוף הישראלי, את קדושת החיים. גם כאשר מאבד אדם את הדעת ואין בכוחו לעסוק בתשובה ובמעש"ט הרי שעדין מבורר שעצם חייו חיי קודש הם.

שנזכה לקבל את קדושת פורים באמת, להבין את ערך קדושת החיים רק מתוך שמחה.

הרב אריאל וידר עומד בראש אגף "קדושת החיים" במכון פועה שמלווה משפחות בשאלות סוף חיים