הרב מנחם כהן
הרב מנחם כהן צילום: באדיבות המצולם

לפני שבועיים הבאנו כאן מדברי גדולי הפוסקים מכל החוגים שקבעו כי אין גיור ללא קבלת מצוות אמיתית, ושאין שום צד לקבל את עמדת הרב אמסלם הטוען שניתן לגייר גם את מי שמשערים מראש שאינו מוכן לשמור איסורי שבת ונידה וכדומה.

ויש להוסיף ולהבהיר שאומנם היו בדורות האחרונים כמה מגיירים שלא הקפידו וגיירו גם כאלה שהיה נראה שלא ישמרו מצוות, וכפי שהרב מלמד ציטט מכמה פוסקים בדורות האחרונים, כמו בית יצחק ודבר אברהם וחלקת יעקב ואיגרות משה, שכתבו בחריפות נגדם. אולם שלא כמשתמע ממאמריו האחרונים של הרב מלמד, כאילו חס וחלילה דעת רבותינו היא כאותם מגיירים, נביא כאן מדברי רבותינו הגראי"ה קוק זצ"ל והגר"מ אליהו זצ"ל שגם הם כתבו נגד אותם מגיירים. מדובר במגיירים עלומי שם שלא נימקו את מעשיהם, ופשוט שאין להוציא ממעשיהם "שיטה" הלכתית שיש לה מקום בשעת דחק.

הגר"מ אליהו: קבלת מצוות מעכבת אפילו בדיעבד

וכמו שכתב הגראי"ה קוק: "ראיתי מלכים מדיינים דינא דקשוט, להסיר מכשול מדרך עמנו בדבר מקבלי גרים שלא כדת וכשורה, אשר עליהם בוודאי נאמרו דברי חז"ל הקדושים 'רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים'... אלה שמקבלין גרים גרורים, שבשביל דברים של חומריות ותאוות ליבם הם מתגיירים, בוודאי עליהם נאמר 'רע יירוע', ותבוא עליהם רעה אחר רעה, כי גרים כאלה ודאי קשים לישראל כספחת, והם מביאים קוצים בכרם בית ישראל. והרי מפורש אמרו חז"ל 'נוכרי שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו... אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים', ואיך אפשר לקבל גרים באופן כזה שאחר גרותם יעברו על דברי תורה... הם מכשילים את הרבים במה שמחזיקים נוכרים בחזקת ישראל, וכמה תקלות וחורבות נפקי מזה, בדיני קידושין וגיטין ויבמין...

על כן יפה עשו כבוד תורתו ורבנן קדישי המחזקים את ידו, שגדרו גדר במדינתם, ששם הפרוץ מרובה, ורבו גיוריות כאלה שאינם אלא לפנים, שלא לקבל גרים כלל, ומי שרוצה באמת להתדבק בקדושת ישראל, שיבוא לעיר קודשנו ירושלים ת"ו, שיחקרו אחריו יפה בבי דינא רבא באופן שלא יהיה שום משוא פנים בדבר לקבל, כי אם אלה שנהיה בטוחים בהם שמתגיירים לשם שמיים ושישמרו לעשות את כל דברי התורה, אחר שיתחייבו בה בעוברם בברית ה' יתברך על ידי הגרות וייכנסו באמת תחת כנפי השכינה. ותחזקנה ידי כבוד תורתו, ויישר חיליה על אשר יעמוד על משמרת הקודש להימנע מכל תקלה המהרסת ועוקרת קדושת ישראל ותורתו".

וכן הגר"מ אליהו כתב: "במכתבו שיבח את המגיירים וכתב עליהם 'בית דין של שלושה חרדים ואורתודוכסים'. איני יודע אורתודוכסים מהו, אבל אני יודע שלא בית דין הם ולא חרדים הם, אינם חסים ולא חרדים לא על כבוד ישראל ולא על תורת ישראל. ואינם חרדים לדבר ה' זו הלכה, אלא מחבלים בכרם ה' צבאות וכו'.

"אם אנו יודעים שאין הם מוכנים לקבל עול מצוות וכל מעשיהם הוא רק מן השפה ולחוץ, כל מעשיהם ודיבוריהם הם רק כדי להשקיט את הוריהם או להשלות את עצמם שהם יהודים, ובעת אמירת ההן על קבלת העול אנו מחזיקים אותם לדוברי שקר וכזב, או שאנן סהדי שיעברו בשאט נפש על המצוות - אם כן הרי כל מעשה הגרות הוא רק מעשה קונדס בעלמא ואין לו שום נפקא מינה, כי אם לא קיבל עליו אפילו דבר מדברי סופרים, לא מקבלים אותו ולא הוי גר.

"יש ארחי פרחי המתגנדרים באצטלא של תלמידי חכמים היודעים ללמוד, ואומרים הרי הרמב"ם התיר לעבור על הדין ולקחת את הנטענת, שלפי ההלכה היא אסורה, על ידי שהיא תתגייר. נכון אמת ויציב שהרמב"ם התיר, אבל לא לפי רצונם של חכמי הדור הזה... (הוספת המעתיק: חשוב להבהיר שכל הנדון בדברי תשובת הרמב"ם הוא רק בנוגע לפרט של גיור לשם אישות, שבדיעבד חל מעיקר הדין, והרמב"ם לא הקל חלילה בעצם קבלת המצוות, שהיא מעכבת ועיקר הגיור, ולא כפי שישנם כאלו היום שמעוותים דבריו ומערבבים הדברים).

"וכן כתב הרב ראי"ה קוק: '...אבל כשלא נתגיירו לגמרי, דהיינו בלא קיום המצוות ושמירתן, וגם הכוונה הייתה בלתי הוגנת, אז הם גרועים מגרי אריות... אז אין כאן גרות כלל'. ובמיוחד הארכתי בציטוט דבריו כי הוא ידוע ומפורסם באהבתו לארץ ישראל ולישראל בפרט, ואף על פי כן הוא לא חת ולא זע ואמר את הדין לאמיתו, כי אין שום קשר בין אהבת ישראל ואהבת הבריות המחייב לשנות את ההלכה ואפילו בכל שהוא, וקבלת המצוות מעכבת אפילו בדיעבד". עד כאן ממכתב הגר"מ אליהו.

ואכן, הרבנים הראשיים הגר"א שפירא והגר"מ אליהו לא התעסקו בעצמם בגיורים, אלא סמכו על דייני הגיור שיגיירו כהלכה בקבלת מצוות אמיתית, וכדבריו הברורים במכתבו.

הגרי"ד סולובייצ'יק: הגיור מחייב שמירה קפדנית על המצוות

וכן כתב הגרצ"פ פרנק (ממקימי הרבנות הראשית, וכידוע הרצי"ה קוק החשיבו למרא דאתרא שיש לילך אחר פסיקתו):

"ובאמת צריכין לדקדק הרבה בהנהגת הבעל, דקרוב לשמוע שהוא אינו שומר דת כלל, ואם כן הגרות של האישה הוא דבר בטל, שבוודאי אין בדעתה לקבל על עצמה עול מצוות התורה, שהיא לא עדיפא מיניה דידיה, ובלי קבלת המצוות באמת אין כאן גרות כלל".

וכהגדרת הגר"ש ישראלי: "תוכן הגרות הוא הסתפחות לעם ישראל, אלא שלא תיתכן הסתפחות זו אם אינו מוכן לקיים תורה ומצוותיה"; "תהליך הגרות משמעו החלפת זהות, וזו יכולה להתחולל רק בקבלה כנה ומלאה של מצוות".

וכן אמר הרב בצלאל ז'ולטי, רבה של ירושלים: "בעיית הגרות בימינו אינה בעיה הלכתית; דיני גרות הם הלכות קבועות וברורות, ואין בעיות מסובכות בהלכה בקבלת גרים, וממילא אין מקום לומר שישנם רבנים הנוהגים כבית שמאי ומחמירים בהלכות גרות וישנם רבנים הנוהגים כבית הלל ומקילים בהלכות גרות. הבעיה העיקרית בקבלת גרים, במיוחד בימינו, היא עובדתית גרידא: לקבוע בבירור מהי כוונתו האמיתית של המבקש להתגייר, אם כוונתו (כדברי הרמב"ם) 'להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה, ויקבל עליו עול תורה', או שכוונתו רק לקבל תעודת הגיור ותו לא, ואין לו בכלל כוונה ורצון לקבל עליו עול תורה ומצוות. בדבר זה אין כללים קבועים ואין ללמוד ממקרה אחד למשנהו, אלא בכל מקרה על בית הדין הדן בעניין לקבוע לפי ראות עיניו ושיקול דעתו את הקביעה העובדתית, כלומר, את כוונתו האמיתית של המבקש להתגייר. וברור שבקביעת עובדות אין מקום לקולות וחומרות, אלא יש לקבוע את העובדה כמות שהיא באמת".

ומומלץ לעיין בספר הנפלא 'כגר כאזרח' לגר"מ אלתר שליט"א (מופיע באתר 'היברובוקס') המברר בהרחבה גדר קבלת המצוות ודברים שבלב והאומדנא במיוחד בזמננו בעניין הגיור.

וכן כתב הגרי"ד סולובייצ'יק: "הגיור דורש קבלת מצוות... המילה והטבילה הן ביטויים טכניים, בעוד שעיקר הגרות מתבטאת בהתחייבות הבלתי מותנית והמוחלטת לקיום המצוות. הגיור מחייב... שמירה קפדנית על המצוות". וכל זה בנוסף למובא במאמר הנ"ל מדברי השרידי אש והרבנים הראשיים הרב הרצוג והרב אונטרמן ושאר רבותינו, שהגיור לא חל ללא קבלת מצוות כנה על מנת לקיימן.

ואם כן, ברור בדעת רבותינו שאין גיור ללא קבלת מצוות אמיתית. ובאם נכונים דברי הרב מלמד שרוב המתגיירים כיום מרמים את הדיינים ואינם מקבלים את המצוות באמת, אוי לנו אם נסיק שיש לשנות את ההלכה חלילה ולחקות את מעשי אלו שרבותינו אמרו עליהם שהם "מחבלים בכרם ה'". אלא יש למצוא דרכים לשפר את בדיקת הדיינים ו"לחקור יפה" באופן שיקבלו רק את "אלה שנהיה בטוחים בהם שישמרו לעשות את כל דברי התורה", כדברי הגראי"ה זצ"ל.

הכותב הוא רב קהילה בבאר שבע, מעורכי הספר "'מבדיל בין ישראל לעמים"'בענייני גיור כהלכה

***

מאמרים ותגובות למדור ניתן לשלוח לכתובת: eshilo777@gmail.com

(המערכת אינה מתחייבת לפרסם את המאמרים שיתקבלו)

***