הרב ד"ר יואל בן נון
הרב ד"ר יואל בן נון צילום: חזקי ברוך

בציבור הדתי והחרדי לגווניו חושבים לרוב ש'הגאולה' היא הופעת מלך המשיח, ולכן מדינת ישראל איננה יכולה להיות 'הגאולה', ולכל היותר "ראשית צמיחת גאולתנו".

השקפה זו איננה נכונה בתורה, וגם לא בדברי חז"ל ובסדר התפילה – דוד המלך לא הוציא את בני ישראל ממצרים, ו"צמח דוד" יבוא בסוף תהליך 'הגאולה', כמו בתפילה, וכמו שאמרו חז"ל בשני התלמודים!

ההסבר יפורט בהמשך.

'גאולה' בלשון התורה (בפרשת 'בהר סיני') היא חזרת אדם אל נחלתו אחרי שנאלץ למכור אותה מתוך לחץ כלכלי, ולכן, כל קרוב שישלם את החובות וישיב את המוכר לאחוזתו, נקרא בתורה 'גואל'; גם המוכר יכול לגאול את נחלתו אם תשיג ידו לשלם את החובות, ובכל מקרה, אם נזכה לספור ולשמור יובלות, שנת היובל היא שנת 'הגאולה' בתורה (ויקרא כ"ה, כד): "ובכל ארץ אֲחֻזַתכֶם – גְאֻלה תִתנוּ לארץ".

גאולת עם ישראל בתורה (שמות ו', ו-ח) היא יציאת מצרים והשיבה אל ארץ האבות:

"והוצאתי אתכם... והצלתי אתכם... וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובִשְפָטים גדלים; ולקחתי אתכם לי לעם... והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אֹתהּ לאברהם ליצחק וליעקב, ונתתי אֹתהּ לכם מוֹרָשָה (=בשלטון עצמאי), אני ה' ";

שיבת האדם אל נחלתו היא 'גאולה', וממילא, שיבת עם ישראל אל ארץ אבותיו היא 'הגאולה', ומדינת חוק השבוּת – שאין כמוהו בעולם – היא מדינת קיבוץ הגלויות, והיא 'הגאולה' – לא 'ראשית' ולא 'צמיחת' – כי אם 'הגאולה', שיבת עם ישראל לארץ ישראל כעם חופשי בארצנו.

גם בלשון הנבואה, במיוחד בישעיהו (מ"ג, א-ו; נ"א, ט-יא; נ"ב, ח-ט; ס"ב, י-יב), 'גאולה' היא היציאה מתחת שלטון הגויים וקיבוץ גלויות, וכך מפורש במזמור הנבואי (תהילים ק"ז) הפותח את תפילות העצמאות, שכל מילה בו נכתבה על המפעל הציוני של גאולת העם והארץ בדורות האחרונים:

"הֹדוּ לה' כי טוב – כי לעולם חסדו;

יֹאמרו גְאוּלֵי ה' אשר גְאָלָם מיד צָר;

ומארצות קִבְּצָם – ממזרח וממערב, מצפון וּמִיָם";

במזמור הזה כמו בכל דברי הנביאים לא נזכר "צמח דוד" בגאולת קיבוץ הגלויות; דוד מלך ישראל לא הוציא את בני ישראל ממצרים ולא הביא אותם אל הארץ, וגם מלך המשיח לא יקבץ גלויות ולא ישיב את היהודים לארץ אבותיהם – דוד הופיע כמושיע האחרון של עם ישראל בארצו 436 שנה אחרי יציאת מצרים, ובימיו לא העזו עוד האויבים לאיים ולתקוף, ואז אפשר היה להכין ולבנות את בית ה' בירושלים על ידי שלמה בן דוד, כמקדש של שלום. כך יעשה גם מלך המשיח עם הישועה האחרונה, וגם ישיב את משפט הצדק והאמת ברוח ה', כנבואת ישעיהו (י"א, א-ה), אבל רק ה' יקבץ נידחי עמו (שם, יא-טז; כ"ז, יב-יג).

חז"ל אמרו בפירוש בשני התלמודים (ירושלמי ברכות ב', ד; בבלי מגילה יז ב), שסדר התפילה הוא סדר הגאולה, ולפיכך, רק ה' מקבץ גלויות (על ידי כל שליחיו), ו"צמח דוד" יתגלה בסוף הדרך, ויחד עמו תבוא תפילה מתחדשת, ותשוב עבודת ה' למקומה בירושלים הבנויה.

מי שסומך על לשון הרמב"ם (מלכים י"א, א) שמזכיר קיבוץ נידחי ישראל על ידי מלך המשיח אחרי בניין המקדש, מתעלם מקביעת הרמב"ם עצמו (מלכים י"ב, ב), שסדר הגאולה הוא סתום בדברי הנביאים, ו"לא יֵדַע אדם איך יהיו [הדברים] עד שיהיו", ומתעלם מסדר התפילה על פי שני התלמודים, ומתעלם מדברי התורה והנביאים, ממזמור הגאולה (ק"ז) ומלשון התפילה, שבכולם מפורשת 'הגאולה' כקיבוץ גלויות על ידי ה' – כמובן, באמצעות שלוחיו הרבים, ומלך המשיח לא נזכר שם, אלא בישועה האחרונה, ובהשבת העבודה עם משפט הצדק והאמת, לירושלים.

הנביאים (ישעיהו י"א, יא-טז; מיכה ז', טו; ועוד) גם חזרו ואמרו, ש'הגאולה' תהיה דומה ליציאת מצרים, ולפיכך ברור, שמדובר בתהליך ארוך – בפחות מ-24 שעות יצאו בני ישראל ממצרים, אבל אחר כך הלכו במדבר 40 שנה, ו-480 שנה עברו עד שנבנה הבית לה' על ידי שלמה בן דוד, בירושלים.

כאשר שאלנו את מו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל על נוסח התפילה "ראשית צמיחת גאולתנו", הוא חייך ושאל: "כמה זמן 'ראשית'? מאה שנה 'ראשית'? אולי מאתיים שנה 'ראשית'?", וחזר וקרא לנו את מכתבו של ר' אליהו גוטמכר לר' חיים אלעזר ואקס, ולפיו, "ק"ל (130) משפחות, שיתחילו לעבוד אדמת הקודש, תהיה התחלת הגאולה".

קיבוץ 'שדה אליהו' בעמק בית שאן נקרא על שם ר' אליהו גוטמכר, וחיות בו כ-150 משפחות! ב'שדה אליהו' בוודאי ישמחו לגלות, שקיבוצם לבדו כבר מייצג את "ראשית צמיחת גאולתנו", ומדינת ישראל כמדינת קיבוץ גלויות היא גאולתנו הנמשכת והולכת, וכבר יש בה יותר מ-6 מיליון יהודים מתקבצי הגלויות – חובתנו לזכור ולהבין, ש'קיבוץ גלויות' איננו 'גלי הגירה', כי הגירה מוחקת זהויות, ועלייה לארץ בקיבוץ גלויות יוצרת מחדש את זהותנו העתיקה כעם חופשי בארץ אבותינו, "ארץ ציון ירושלים".