זירת הפיגוע באלעד
זירת הפיגוע באלעד צילום: אלן מלכה

על רקע הפיגוע המחריד באלעד המהווה המשך ישיר לגל הפיגועים השוטף את ישראל, ראשי קונגרס הרבנים 'פיקוח נפש' קראו לאזרחי ישראל לערוך חשבון נפש רוחני.

"נמצאים אנו בימים קשים ומדאיגים, עת צרה ומצוקה. אויבינו מרימים ראש וקמים עלינו לכלותנו, ורח"ל פוגעים ושופכים דם נקי, דם קדושים וטהורים, הזועק אלינו מן האדמה. באר-שבע, חדרה, רמת גן, בני ברק, ירושלים עיה"ק, ת"א, אריאל, אלעד, אין מקום שאינם מגיעים אותם שפלים שבאומות כדי לנסות לפגוע ביהודים, ובלשון הגמרא "אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו", ומי יודע מה יילד יום ח"ו וח"ו", קראו הרבנים במכתבם.

"אלו הם דברי הנשר הגדול, רבינו משה בן מימון, בספרו "משנה תורה" (הלכות תענית): "מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו, יידעו הכול שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, ככתוב "עוונותיכם הטו אלה לכם", וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם.

"אבל אם לא יזעקו, ולא יריעו, אלא יאמרו "דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית", הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. "שובה ישראל עד ה' אלקיך",

הרבנים מציינים כי "אנו רבני ודייני ישראל המאוגדים בקונגרס הרבנים "פיקוח נפש", רבני ערים ושכונות, רבני קהילות, מכל רחבי ארץ-הקודש, קוראים בקריאה של אהבה וחיבה לכל אחד ואחת מעם ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב, בנות שרה רבקה רחל ולאה, להתעורר ולהתחזק, לערוך חשבון-נפש פנימי ואמיתי, כדי לתקן מעשינו, בין אדם למקום ובין אדם לחבירו".

בדבריהם ביקשו להתחזק ברוחניות. "נקבל על עצמנו, כל אחד ואחת, להוסיף בהידור ובהקפדה על מצוה אחת לפחות, ולהשפיע בזה על עוד אדם אחד לפחות. הנחת תפילין כשרות (ובדוקות) בכל יום חול; שמירת שבת; הדלקת נרות שבת קודש בזמנן; זהירות לאכול ולשתות רק כשר; הקפדה על מזוזה כשרה בכל פתח; שמירת טהרת המשפחה; קביעות עיתים ללימוד תורה; הקפדה מיוחדת על אהבת ישראל לכל יהודי וחלילה לא הפכו; וחינוך יהודי אמיתי לילדי ישראל – "ושננתם לבניך ודברת בם".

הרבנים החתומים על המכתב מציינים כי "מובטחים אנו, שבהוספה והקפדה והידור בקיום המצוות, נזכה לראות ניסים וחסדים מבורא עולם ומנהיגו, השומר ומגין על בני ובנות ישראל בכל מקום שהוא, ובמיוחד ב"ארץ אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה", ונראה בגלוי היעוד "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד"".

"ובקרוב ממש יבולע המוות לנצח, ונזכה להתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות, בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו", לשון המכתב.