אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: פוטליה

כל מי שעובד יודע היטב שאחד הדברים שהוא חייב לדאוג להם זה העתיד שלו, לפחות בהיבט הפנסיוני. יש כמה דרכים להבטחת העתיד הכלכלי, בין היתר, באמצעות ביטוח מנהלים – אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוניים שקיימים לצד קרן פנסיה וקופת גמל.

ביטוח מנהלים הוא אפיק חיסכון לטווח ארוך, שאינו מיועד רק למנהלים. מדובר בחיסכון פנסיוני שבמסגרתו או בנלווה אליו, ניתן להתאים את גובה הכיסויים הביטוחיים לצרכים, לשכר, למצב המשפחתי ולמצב הבריאותי, במקרים, חלילה, של מוות ואובדן כושר עבודה.

ביטוח מנהלים מיועד לעובדים שכירים, כאשר ההפקדות לחיסכון הפנסיוני מתחלקות בין העובד לבין המעסיק. העובד מפקיד עד 7% משכרו והמעסיק מפקיד עד 7.5% מהשכר כתגמולים (כולל לאובדן כושר עבודה), ועד 8.33% משכר העובד כפיצויים.

הגוף שמנהל את כספי ביטוח המנהלים משקיע אותם במסלולי השקעה שונים, כאשר החוסך יכול לבחור במסלול/ים המתאים/ים לו. ניתן לשנות את מסלול ההשקעה בכל עת, ללא עלות וללא תשלום מס.

מה כולל ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים כולל לא רק חיסכון לגיל פרישה, אלא עשוי לכלול גם כיסויים ביטוחיים למקרה של אובדן כושר עבודה ו/או ביטוח חיים למקרה של פטירה (ריסק):

  • חיסכון לגיל פרישה: החיסכון נועד להימשך בסכום חד פעמי (כהון) או בסכום חודשי (כקצבה). ככלל, גובה הקצבה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון עד גיל הפרישה, וחלוקתו במקדם המרה לקצבה (שנקבע לפי תוחלת החיים הצפויה), בהתאם לתנאים המצוינים בפוליסה. ככל שמקדם ההמרה לקצבה נמוך יותר, כך הקצבה גבוהה יותר. בעבר מקדם ההמרה לקצבה נקבע בעת ההצטרפות והיה קבוע, אך החל משנת 2013 הוא נקבע בעת הפרישה (למעט במקרה של מבוטחים שהצטרפו אחרי גיל 60).
  • ביטוח אובדן כושר עבודה: כיסוי למקרה בו עקב מחלה או תאונה נשלל כושר העבודה של המבוטח בהתאם לתנאי הכיסוי הביטוחי. הכיסוי מיועד לתשלום פיצוי חודשי בשיעור שאינו עולה בדרך כלל על 75% מהשכר המבוטח בכיסוי, וזאת בכפוף למגבלות חיתום מסוימות, במקרה של עליית שכר. בנוסף לתשלומי הפיצוי החודשיים שמשולמים למבוטח, המבוטח משוחרר, ככלל, מתשלום הפרמיות עבור הכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה וכן מתשלום ההפקדות השוטפות לחסכון, והן משולמות על ידי חברת הביטוח, כל עוד המבוטח אינו כשיר לעבודה. תגמולי הביטוח משולמים בתשלומים חודשיים, החל מתום תקופת ההמתנה, וכל עוד המבוטח אינו כשיר לעבודה, אך לא יאוחר מתום תקופת הביטוח. קיימת אפשרות להוסיף הרחבות לכסוי, בהתאם לצורך של מבוטח (בניגוד למצב בקרן הפנסיה).
  • ביטוח חיים (ריסק): כיסוי המבטיח למוטבים סכום ביטוח קבוע מראש, אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח. סכום הביטוח משולם למוטבים כפיצוי חד פעמי. מבוטח שאין לו צורך בכיסוי זה, יכול לוותר על הכיסוי ולחסוך יותר.

הטבות מס

פוליסות ביטוחי מנהלים מאושרות כקופות גמל, נהנות מהטבות מס ומהוות חלק מהביטחון הסוציאלי של העובד השכיר.

חוזה ולא תקנון

אחד היתרונות של ביטוח מנהלים בהשוואה לקרן פנסיה הוא בסוג ההתקשרות. בעוד קרן פנסיה פועלת ומנוהלת על פי תקנון, שעשוי להשתנות מעת לעת, וככלל זכויות וחובות העמית נקבעות בהתאם לתקנון התקף במועד הזכאות, ביטוח מנהלים מהווה התחייבות חוזית בין חברת הביטוח למבוטח שאינה ניתנת לשינוי, אלא בהתאם להוראות הפוליסה והדין.

היכנסו לאתר כלל ביטוח למידע נוסף על פוליסת ביטוח מנהלים.

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.