הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטייןצילום: Aharon Krohn/Flash90

מנהיג הציבור הליטאי וראש ישיבת פוניבז' הרב גרשון אדלשטיין שלח מכתב תנחומים לבני משפחת גלושטיין היושבים שבעה על פטירת האם ושתי הבנות שנהרגו בתאונה המחרידה בירושלים ביום חמישי האחרון.

ראשית פתח מרן בברכת תנחומים: "נמס כל לב אל שמועה כי באה, בסילוקה בפתע פתאום בדמי ימיה של האשה החשובה מרת שושנה רייזל גלושטיין ע"ה, עם שתי בנותיה היקרות ע"ה נפשות שלא טעמו טעם חטא, המקום ינחם את בעלה הרב הגאון ר' דב שליט"א, עם צאצאיו היקרים שיחי', הוריה היקרים שליט"א וכל בני המשפחה שיחי', בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד".

"הנה אין אנו יודעים דרכי שמים, אמנם באסון שכזה, נשאלת השאלה 'מה זאת עשה אלוקים לנו', כי הדברים מכוונים לא רק למשפחה אלא לכל אחד ואחד".

ראש הישיבה מביא את דברי הגמרא, "על אחד מן האמוראים שנפטר לו ינוקא, והגיע אחד האמוראים לנחמו ואמר לו חשיב את לאתפוסי אדרא', ופירש"י 'חשוב אתה למעלה לתופסך ואת בניך בעוון הדור שצדיקים נתפסים על הדור'".

"היינו שהאבא וכל בני המשפחה הם חשובים, שהצער שלהם מכפר על הדור ומעורר לתשובה, וזהו ע"י שמתעוררים להתבונן לחפש דרכינו ומעשינו ולא להסיח דעת מהדברים הצריכים תיקון, וזהו תנחומים למשפחות החשובות, שהצער שלכם חשוב לכפר על כל הדור".

הוא פונה במכתב לציבור הרחב: "ולכן מחובת הציבור להתעורר לשוב בתשובה ולתקן דרכינו ומעשינו ולהוסיף זכויות, וכל אחד יודע נגעי לבבו, לתקן את מה שצריך תיקון אצלו, והעיקר הוא להתחזק בג' עמודי העולם, תורה עבודה וגמילות חסדים, ובפרט עתה בימי בין הזמנים יש להתחזק בעסק התורה, ולהוסיף כל א' כפי כוחו, ואפי' עוד כמה דק' אין לשער גודל ערכם".

הרב אדלשטיין מסיים בברכה: "הקב"ה יעזור שיהיו מכאן והלאה רק בשורות טובות, ויזכו כל בני המשפחה מעתה לחיים טובים ומאושרים, ואך ששון ושמחה ישיגום ונסו יגון ואנחה לאורך ימים ושנים מדושני עונג".