נתניהו ולפיד
נתניהו ולפידצילום: Noam Revkin Fenton/FLASH90

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון, יצחק עמית, קיבל את עתירת מפלגת יש עתיד נגד מפלגת הליכוד, למתן צו מניעה, לפיה סרטון תעמולה של הליכוד הוא מטעה, אינו מזוהה ולא כולל סימן שמדובר בתעמולת בחירות.

מפלגת הליכוד חויבה להסיר באופן מיידי את הפרסום מטעמה מכל פרסום שנעשה על ידה, בכל סוג של מדיה וכן נקנסה ב-40 אלף שקלים הוצאות שישולמו ליש עתיד.

נזכיר כי מפלגת יש עתיד, עתרה לועדת הבחירות בטענה לפיה סרטון תעמולת בחירות של הליכוד הוא מטעה במכוון, שכן הוא עושה שימוש "...באלמנטים ויזואליים, קוליים ותוכניים" שנלקחו מסרטון תעמולה שאותו הפיקה ופרסמה מפלגת יש עתיד והוא מפר את הוראות חוק הבחירות דרכי תעמולה (סעיף 13) שקובע "איסור על פרסום תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת".

כמו כן טענו ביש עתיד כי סרטון הליכוד אינו מזוהה על ידה ולא כולל סימן שיראה שמדובר
בתעמולה מטעמה.

בהחלטתו מציין השופט עמית כי סעיף 2א1(א) לחוק דרכי תעמולה, הסעיף שכותרתו "שקיפות בתעמולת בחירות" קובע: "לא יפרסם אדם מודעת בחירות בלי שהיא נושאת את שמו של האדם האחראי להזמנתה ואת הדרכים ליצירת קשר עמו, ולגבי מודעה מודפסת – גם את שמו של המדפיס אותה והדרכים ליצירת קשר עמו, ואם פעל האדם האחראי להזמנתה מטעם מתמודד בבחירות או גוף אחר – תישא המודעה את שם המתמודד או הגוף כאמור, את האות או הכינוי של הסיעה או את רשימת המועמדים ושמה של המפלגה שהגישה את רשימת המועמדים".

לדבריו, "אין חולק כי סרטון הליכוד מהווה תעמולת בחירות שפרסמה המשיבה וכי הוא מפר את הוראת הסעיף ולא כולל אמצעי זיהוי כגון הכינוי של הסיעה, של רשימת המועמדים או שמה של המפלגה".